Regulaminy.pl

Regulamin usługi „CHAT Z WRÓŻKĄ” *obowiązuje od dnia 25.05.2018

Drukuj

Regulamin usługi „CHAT Z WRÓŻKĄ”

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

1.   Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usług polegających na pobieraniu określonych treści SMS o tematyce ezoterycznej oraz prowadzeniu rozmów pomiędzy użytkownikiem serwisu a konsultantem/wróżką o tematyce ezoterycznej za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej „Usługą”).

 

2.   Organizatorem Usługi jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).

 

3.   Organizator jest wydawcą czasopism kolorowych, w tym m.in.: Tina, Relaks, Chwila dla Ciebie, Twoje Imperium, Życie na Gorąco, Rewia, świat&Ludzie, Takie jest życie, Na Żywo, Kobieta i Życie, świat Kobiety, Olivia, Naj, Show, Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko, Wiem, Tele Tydzień, Tele świat, Kurier TV, Super TV, To&Owo, Tele Max, TV 14, świat Seriali, CD Action, PC Format, Motor, Auto Moto (zwanych dalej „Czasopismami”).

 

4.           Usługa jest oferowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5.           Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.

 

6.   Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

 

7.   Z Usługi mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

 

§ 2

 

Korzystanie z Usługi

 

1.   Użytkownik, który chce otrzymać przepowiednie wysyła wiadomość SMS na numer 7164, 71180, 71050, 7265, 72622, 7375 lub 73456 o treści określonej w opublikowanych w Czasopismach materiałach reklamowych dotyczących Usługi oraz na stronie astrodoradca.pl

 

2.   Materiały reklamowe dotyczące Usługi wskazują profil (tematykę) przepowiedni (astrologia, horoskopy, karty klasyczne, tarot, numerologia). Użytkownik, wysyłając wiadomość SMS, o której mowa w ust. 1, zawierającą określone hasło, dokonuje jednocześnie wyboru profilu (tematyki) przepowiedni.

 

3.   Po otrzymaniu zamówionej przepowiedni Użytkownik może otrzymać dodatkową wiadomość SMS z informacją na temat dalszych, bardziej szczegółowych konsultacji ezoterycznych z konsultantem/wróżką.

 

4.   W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego.

 

5.   Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.

 

6.   W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.

 

7.   Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania rozmowy/konsultacji i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne.

 

8.   Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien wysłać SMS o treści „USUŃ” pod darmowy numer 8065.

 

 

 

§ 3

 

Postanowienia końcowe

 

1.   Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange, Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

 

2.   Opłata za wysłanie wiadomości SMS na numery 7164, 71180 oraz 71050 przeznaczone do korzystania z Usługi wynosi 1,23 zł z VAT, na numery: 7265 i 72622 – 2,46 zł z VAT, a na numery: 7375 i 73456 – 3,69 zł z VAT.

 

3.   Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

 

4.   Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

 

5.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 

a)               treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,

 

b)               korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,

 

c)               szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,

 

d)               ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treści przekazywane w trakcie rozmowy,

 

e)               błędy lub przekłamania występujące w trakcie rozmowy, jeśli przyczyną tej sytuacji były błędy lub problemy techniczne leżące po stronie podmiotów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem operatów telefonii komórkowej,

 

f)                            korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkowania charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych.

 

6.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.regulaminy.pl

 

7.   Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listownie pod adres Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. , ul.Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „CZAT Z WRÓŻKĄ” lub mejlowo na adres: boksms@bauer.pl

 

8.   Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą załatwiane przez Organizatora w formie pisemnej w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.

 

9.   Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

 

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji świadczenia usługi. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.