Regulaminy.pl

Regulamin usługi „Czat SMS” *obowiązuje od dnia 25.05.2018

Drukuj

Usługi CZAT SMS

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi prowadzenia pogawędek o tematyce towarzyskiej za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej „Usługą”).
2. Organizatorem i dostawcą Usługi jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Usługa jest oferowana na terenie Polski.
4. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
6. Usługa Czat SMS dedykowana jest tylko do osób pełnoletnich. Osobom poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z usługi.
7. Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien wysłać SMS o treści „USUŃ” pod darmowy numer 8065.

 

§ 2

Korzystanie z Usługi

 

1.Użytkownik, który chce rozpocząć pogawędkę w ramach Usługi, wysyła wiadomość SMS na numer 7164, 71180, 71050, 71902, 7265, 72622, 7365 lub 73456 o treści określonej w opublikowanych materiałach reklamowych dotyczących Usługi.
2. Na wiadomość sms od klienta wysyłana jest odpowiedź w postaci co najmniej jednego smsa.
3. W odpowiedzi na ostatnią wiadomość sms od klienta, dodatkowe wiadomości SMS mogą być wysłane do klienta zawierające zachęte do kontynuowania obecnej lub rozpoczęcia nowej konwersacji sms-czatowej.
4. Materiały reklamowe dotyczące Usługi wskazują profil (tematykę) pogawędki. Użytkownik, wysyłając wiadomość SMS, o której mowa w ust. 1, zawierającą określone hasło, dokonuje jednocześnie wyboru profilu (tematyki) pogawędki.
5. Organizator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy (charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych dotyczących Usługi oraz informacje o nich podawane podczas pogawędki, są fikcyjne, nie mają swojego odpowiednika w rzeczywistości i nie stanowią ofert.
6. W trakcie trwania pogawędki Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego.
7. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.
8. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania pogawędki i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne.

 

§ 3

Postanowienia końcowe

 

1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
2. Opłata za wysłanie wiadomości SMS na numery 7164, 71180, 71050 oraz 71902 przeznaczone do korzystania z Usługi wynosi 1,23zł z VAT, na numery: 7265, 72622, 72922, 72721 – 2,46 zł z VAT, a na numery: 7365 i 73456 – 3,69 zł z VAT.
3. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 

1) treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
2)
korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
3) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
4) problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Wydawnictwo przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
5)
korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,
6)
przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.

6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bauer.pl oraz w siedzibie Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.bauer.pl.
8. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listownie pod adres Wydawnictwo Bauer Polska Sp. z o.o. , ul.Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „CZAT” lub mejlowo na adres: boksms@bauer.pl
9. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą załatwiane przez Wydawnictwo w formie pisemnej w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.
10. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji świadczenia usługi. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.