Regulaminy.pl

Regulamin usług MT: „PRZESĄDNIK” *obowiązuje od dnia 25.05.2018

Drukuj

§1. Uwagi ogólne

1. Usługa „Serwis Premium SMS/MMS MT” (dalej Usługa) – w przypadku serwisu PRZESĄDNIK –  jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci telefonii komórkowych.

 

2. Usługę świadczy firma Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04 – 035  Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132  Regon 142734203 (dalej „Bauer”).

3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

• GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej

telefonii cyfrowej;

• SMS – (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;

• Premium SMS/MMS MT – wiadomość SMS/MMS, wysyłana do Użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia Usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru serwisu, z którego wysyłane są SMS/MMS MT;

• produkty multimedialne – produkty dedykowane na telefony komórkowe GSM, dostępne w serwisach Mobila.pl i Hitmax.pl, oferowane za pośrednictwem Serwisów Premium SMS/MMS MT;

• Usługa „Serwis Premium SMS/MMS MT” – interaktywny serwis dostępny dla użytkowników sieci Operatorów GSM za pośrednictwem Premium SMS/MMS MT.

• link WAP – link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu pobrania elementu multimedialnego.

4. Każda osoba (dalej Użytkownik), która przystępuje do korzystania z Usługi i aktywuje Serwis poprzez wysłanie SMS pod którykolwiek z numerów dostępowych przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

§2. Korzystanie z Usługi

1. Aby aktywować Usługę należy wysłać na wskazany Numer dostępowy wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie Serwisu (opłata za SMS aktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM):

A. Nazwa serwisu – PRZESĄDNIK

•              typ – SMS

•              komenda startowa – START PR

•              komenda stop – STOP PR

•              orientacyjna godzina wysyłki – 9:00

•              cena netto za wiadomość – 0,30 PLN

•              cena brutto za wiadomość – 0,369 PLN

•              numer SMS – 53050

•              dzień wysyłki – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela

2. Użytkownik ponosi koszty tylko za Premium SMS/MMS MT doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.

3. Wiadomości w ramach realizacji Usługi wysyłane są do Użytkownika w określonych dla rodzaju serwisu porach i częstotliwościach, które wskazano w ust. 1 powyżej.

4. Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium SMS/MMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu (§2. punkt 1).

5. Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu.

6. W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści stop [nazwa serwisu], na numer Premium SMS/MMS MT dezaktywowanego Serwisu (opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM).

7. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS/MMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

8. Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.

9. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.

10. Koszt połączenia z WAP nie jest wliczony w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatorów GSM.

11. Żadna informacja zamieszczona na stronach internetowych Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

12. Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

13. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

14. Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione.

15. Reklamacje dotyczące Usługi można składać pod adresem e-mail: boksms@bauer.pl

 

16. Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS, z wyjątkiem wiadomości związanych z realizacją zamówionej usługi Premium SMS/MMS MT, powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien najpierw dezaktywować zamówioną usługę Premium SMS/MMS MT wysyłając SMS z komendą „STOP komenda usługi” zgodnie z regulaminem usługi Premium SMS/MMS MT na numer aktywnej usługi, a następnie wysłać SMS o treści „USUŃ” pod darmowy numer 8065.

 

§3. Odpowiedzialność

1. Bauer oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.

2. Bauer nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług dedykowanych dla osób pełnoletnich przez użytkowników, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenie o pełnoletności.

3. Bauer nie ma wpływu na jakość usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM tj. niedostępność wiadomości SMS/MMS w sieci odbiorcy.

4. Bauer nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Bauer uprawnione będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.

5. Niezależnie od powyższych ustaleń Bauer ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Bauer nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

6. Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.

7. Bauer zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do Usług użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.

8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, Bauer nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.

9. Bauer zastrzega sobie prawo do wysłania innego produktu mobilnego niż został zamówiony przez Użytkownika, jeżeli dany produkt jest niekompatybilny z telefonem Użytkownika.

 

§4. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. Bauer zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.mobila.pl oraz www.regulaminy.pl  i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.

 

3. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji świadczenia usługi. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.