Regulaminy.pl

Oświadczenie do konkursu KIK w świecie Kobiety

Drukuj

…………………….., dnia …….. 2018 roku
Oświadczenie
My, niżej podpisani
……………………………………………………………………..PESEL ………………………………., zamieszkała
w …………………………………. (miejscowość), przy ul. …………………………………………., (Matka)

……………………………………………………………………..PESEL ………………………………., zamieszkały
w …………………………………. (miejscowość), przy ul. …………………………………………., (Ojciec)

a) oświadczamy, że

1. jesteśmy rodzicami …………………………………………………………….. urodzonej/urodzonego dnia……………………………………………………………… roku, PESEL …………………………………………………..

2. jesteśmy rodzicami …………………………………………………………….. urodzonej/urodzonego dnia……………………………………………………………… roku, PESEL …………………………………………………..

3. jesteśmy rodzicami …………………………………………………………….. urodzonej/urodzonego dnia……………………………………………………………… roku, PESEL …………………………………………………..

b) oświadczamy, że przekazaliśmy zdjęcie naszej rodziny w tym zdjęcie ww. naszego dziecka / naszych dzieci Wydawnictwu Bauer Sp. z o.o. Sp. k. w i firmie KiK Textilien w odpowiedzi na konkurs świata Kobiety 4/2018 lub Show 5/2018, w którym nagrodą jest m.in. udział w sesji zdjęciowej.
W przypadku wybrania zdjęcia naszej rodziny w tym naszego dziecka/naszych dzieci jako laureatów ww. konkursu oświadczamy, iż:
1. zobowiązujemy się (cała rodzina w tym ww. dzieci) do udziału w spotkaniu i sesji fotograficznej organizowanej przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. w ustalonym wcześniej terminie, pod adresem, o którym zostanę poinformowany pisemnie,
2. wyrażamy zgodę na poddanie się metamorfozie wizerunkowej zgodnie z sugestią fryzjera, makijażystki, stylistki,
3. wyrażamy zgodę na wykorzystanie zdjęć powstałych podczas sesji, wizerunku naszej rodziny wraz z ujawnieniem imion i nazwisk, w tym naszego dziecka/naszych dzieci, oraz treści naszego zgłoszenia do Konkursu, w tym zawartej w nim naszej wypowiedzi w działaniach promocyjnych prowadzonych przez firmę KiK Textil Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 21 A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000394343, NIP 897-17-77-132 (zwaną dalej „Fundatorem”) oraz spółkę Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035), ul. Motorowa 1, o numerze KRS 0000413132 (zwaną dalej „Wydawnictwem”) wydawcę czasopisma „świat Kobiety”.
Jednocześnie wyrażamy zgodę na:
1. opublikowanie przez Wydawnictwo zdjęć naszej rodziny wraz z ujawnieniem imion i nazwisk, w tym ww. dzieci, z sesji zdjęciowej w czasopiśmie „świat Kobiety 06/2018″ oraz na www.swiatkobiety.pl , jak również
2. wykorzystywanie wizerunku naszej rodziny, wraz z ujawnieniem imion i nazwisk, w tym ww. dzieci, w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Fundatora dotyczących marki KIK prowadzonych we własnych kanałach promocji (fb, strona www, newslettery) w 2018 roku.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(czytelne podpisy laureatów i podpis opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej)