Regulaminy.pl

Regulamin Ezoterycznych Serwisów IVR

Drukuj

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi polegającej na prowadzeniu rozmowy telefonicznej (zwanej dalej „Usługą”).
2. Organizatorem jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035), ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373626 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Organizator jest wydawcą czasopism kolorowych, w tym m.in.: Tina, Relaks, Chwila dla Ciebie, Twoje Imperium, Życie na Gorąco, Rewia, Świat&Ludzie, Takie jest życie, Na Żywo, Kobieta i Życie, Świat Kobiety, Olivia, Naj, Show, Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko, Wiem, Tele Tydzień, Tele Świat, Kurier TV, Super TV, To&Owo, Tele Max, TV 14, Świat Seriali, CD Action, PC Format, Motor, Auto Moto (zwanych dalej „Czasopismami”).
4. Usługa jest oferowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
6. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
7. Z Usługi mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej oraz uprawnione do użytkowania telefonu stacjonarnego.

§ 2 Korzystanie z Usługi

1. W celu skorzystania z Usługi należy zadzwonić pod numer/numery telefonu/nów wskazany/e w materiałach promocyjnych publikowanych w Czasopismach oraz na stronie astrodoradca.pl, astro.pl, wrozka.pl, gwiazdy.pl
2. Koszt połączenia z numerem, pod którym Użytkownik może skorzystać z Usługi będzie każdorazowo wskazany w materiałach promocyjnych publikowanych w Czasopismach oraz na stronie astrodoradca.pl, astro.pl, wrozka.pl, gwiazdy.pl
3. Po nawiązaniu połączenia Użytkownik ma możliwość prowadzenia rozmowy z osobą odpowiadającą na pytania o charakterze ezoterycznym.
4. Usługa polega na zadaniu przez Użytkownika pytania wróżkom lub ich asystentkom, które postarają się na nie odpowiedzieć.
5. W trakcie trwania rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy, a jedynym elementem identyfikującym umożliwiającym korzystanie z Usługi jest numer jego telefonu.
6. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania jakichkolwiek danych mogących go zidentyfikować; podając w trakcie rozmowy jakiekolwiek informacje o w/w charakterze czyni to dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
7. Użytkownik ma prawo w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi, bądź rozpocząć korzystanie z niej na nowo.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne lub też z innych istotnych przyczyn.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym) oraz dla użytkowników telefonów stacjonarnych. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treść rozmów prowadzonych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
b) korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie oraz osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub stacjonarnego,
c) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
d) ewentualny dyskomfort psychiczno-moralny, jaki może zostać potencjalnie wywołany poprzez treści przekazywane w trakcie rozmowy,
e) błędy lub przekłamania występujące w trakcie rozmowy, jeśli przyczyną tej sytuacji były błędy lub problemy techniczne leżące po stronie podmiotów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej,
f) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi oraz związanych z tym postanowień regulaminowych.
6. Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad, zaś ewentualne zastosowanie się do nich przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik wykorzysta uzyskane informacje lub jakie działania podejmie w rezultacie zapoznania się z nimi.
7. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listownie pod adres Organizatora tj. Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, z dopiskiem „Serwis ezoteryczny – IVR”.
8. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą załatwiane przez Organizatora w formie pisemnej w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
9. Usługa świadczona jest zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulamin.