Regulaminy.pl

Regulamin konkursu „Gdybyś miała finansową nadwyżkę o wysokości 2021 zł, na co chciałabyś ją wydać?”

Drukuj

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Gdybyś miała finansową nadwyżkę o wysokości 2021 zł, na co chciałabyś ją wydać?” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
3. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie KRS 0000413132, z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, kod pocztowy 04-035, NIP 5272644323, Regon 142734203, zwana dalej „Organizatorem”. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie oraz wydającym nagrody.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w serwisie Instagram.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18. 12.2020 o godzinie 20:00 i kończy w dniu 23.12.2020 o godzinie 14:59.
6. Konkurs ma publiczny charakter i skierowany jest wyłącznie do zalogowanych, pełnoletnich użytkowników serwisu Instagram, którzy mają publiczny profil na Instagramie oraz obserwują konto @twojstylpl na Instagramie i @providentpolska na Instagramie.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:
b) Jury Konkursowe – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora powołana na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
c) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie i wzięła w nim udział poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.
d) Zwycięzca – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania Nagrody.
e) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.
f) Odpowiedź – odpowiedź stanowiąca wykonanie zadania konkursowego wskazanego w pkt. III ust. 3 Regulaminu przesyłana przez zamieszczenie wpisu na Instagramie.

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
2. Uczestnik Konkursu celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie powinien:
a) być osobą fizyczną,
b) ukończyć 18. rok życia,
c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
d) posiadać adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
e) posiadać aktywne, publiczne konto w serwisie Instagram,
f) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia,
g) wykonać zadanie konkursowe, opisane w ust. 4 poniżej, i przesłać stanowiącą wykonanie zadania konkursowego Odpowiedź, w trakcie trwania Konkursu, w sposób wskazany w ust. 4 poniżej.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Gdybyś miała finansową nadwyżkę o wysokości 2021 zł, na co chciałabyś ją wydać?”, poprzez dodanie komentarza pod postem z pytaniem konkursowym na profilu @twojstylpl na Instagramie.
4. Wysłane zgodnie z ust. 3 Odpowiedzi Konkursowe będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Zwycięzców, wg kryteriów wskazanych w pkt IV ust. 5 Regulaminu.
5. Uczestnik może przesłać jedną Odpowiedź Konkursową w trakcie trwania Konkursu.
6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Odpowiedź Konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:
a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.
7. Uczestnik zgłaszający się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPÓŁKA KOMANDYTOWA dla celów przeprowadzenia konkursu.

IV. NAGRODY I KRYTERIA JEJ PRZYZNANIA

1. Na podstawie przesłanych w czasie trwania Konkursu Odpowiedzi Konkursowych Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni roboczych wybierze spośród Uczestników 10 uprawnionych do otrzymania Nagrody, których Odpowiedzi Konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze.
2. Nagrodą w Konkursie są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”):
• 3 x nagród I stopnia – głośnik JBL XTREME 3, każda o wartości 1349 zł brutto (słownie jeden tysiąc trzysta czterdzieści dziewięć złotych brutto).
• 7 x nagród II stopnia – głośnik JBL CLIP 4, każda o wartości 279 zł brutto (słownie dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych brutto).
3. Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
4. Każda z nagród zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.).
5. Kryteriami wyboru zwycięskich Odpowiedzi Konkursowych, branymi pod uwagę przez Komisję Konkursową w celu wyłonienia Zwycięzców, są: zgodność Odpowiedzi Konkursowych z Zadaniem Konkursowym, kreatywność, oryginalność.
6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram w ciągu 2 dni roboczych od wyłonienia Zwycięzcy przez Komisję Konkursową. W wiadomości tej Organizator poprosi o podanie adresu mailowego do kontaktu w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody.
7. Zwycięzca zobowiązany jest każdorazowo w terminie 4 (czterech) dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej, przesłać zwrotną wiadomość prywatną w serwisie Instagram zawierającą dane wskazane w ust. 6 powyżej.
8. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania Nagrody, w tym nieprzesłania przez Zwycięzcę wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 7 powyżej, prawo do uzyskania Nagrody przepada, a Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
9. W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu przesłanych zostanie mniej Odpowiedzi Konkursowych (zgodnych z określonym w Regulaminie warunkami) niż liczba oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody pozostają własnością Organizatora.
10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osoby trzecie.
11. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji co do decyzji w sprawie przyznania Nagrody, na zasadach określonych w pkt. VIII Regulaminu.

V. WYDANIE NAGRÓD

1. Nagroda zostanie wysłana pocztą poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości zwrotnej przesłanej zgodnie z pkt. IV ust. 6, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wskazanej wiadomości zwrotnej.
2. Organizator ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych będzie Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie KRS 0000413132, z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04-035 („Organizator”).
. Organizator dba o Twoje dane osobowe, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”)
2. Organizator będzie przetwarzać dane w następujących celach:
a. realizacji Konkursu, w tym rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przeprowadzenia rozdania nagród na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu aż do rozdania nagród;
b. rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia Konkursu;
c. w przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania nagrody w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te przepisy.
3. Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora:
a. dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;
b. sprostowania danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;
c. usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO;

VII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie KRS 0000413132, z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04-035 z dopiskiem „Reklamacja – konkurs Provident Polska, lub reklamacje zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: konkurs@twojstyl.pl, ze wskazaniem w tytule wiadomości „Reklamacja – konkurs Provident Polska”.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Podanie informacji wskazanych w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji listem poleconym miarodajna jest data stempla pocztowego.
4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 7 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-maila zwrotnego, bądź listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie wstrzymuje dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej bądź w innej formie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem www.regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwisy: Instagram, Facebook, YouTube ani blogi. Dołączając do Konkursu, Uczestnik nie przekazuje danych osobowych serwisom: Instagram, Facebook, YouTube ani blogom. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook/Instagram/YouTube.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.