Regulaminy.pl

Regulamin konkursu ,,Mój Lunchbox z Kętrzyńskim”

Drukuj

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Mój Lunchbox z Kętrzyńskim” (zwany dalej „Konkursem”).
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
  3. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie KRS 0000413132, z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, kod pocztowy 04-035, NIP 5272644323, Regon 142734203. zwana dalej „Organizatorem”. Organizator jest jednocześnie fundatorem nagród w Konkursie oraz wydającym nagrody.
  4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w serwisie Instagram.
  5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.10.2020 o godzinie 00:01 i kończy w dniu 8.11.2020 o godzinie 23:59.
  6. Konkurs ma niepubliczny charakter i skierowany jest wyłącznie do zalogowanych, pełnoletnich użytkowników Instagram, którzy obserwują profile: majonez_ketrzynski, kocikowa_gotuje, eliza_betka, kuchennykodeks, ataeb7, moje_domowe_jedzenie, smyk_w_kuchni_blog, influencemepl

 

 1. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:
b) Jury Konkursowe – komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora powołana na potrzeby wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
c) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie i wzięła w nim udział poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.
d) Zwycięzca – Uczestnik wskazany przez Komisję Konkursową, uprawniony do otrzymania Nagrody.
e) Nagroda – przewidziane w Konkursie nagrody, które Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie.
f) Odpowiedź – odpowiedź stanowiąca wykonanie zadania konkursowego wskazanego w pkt. III ust. 4 Regulaminu przesyłana przez zamieszczenie wpisu na Instagramie.
g) Wpis konkursowy – zamieszczony na swoim profilu Instagram wpis zawierający zadanie konkursowe wskazane w pkt. III ust. 4 Regulaminu.

 

III. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
  2. Uczestnik Konkursu celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie powinien:
  a) być osobą fizyczną,
  b) ukończyć 18. rok życia,
  c) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  d) posiadać adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  e) posiadać aktywne konto w serwisie Instagram,
  f) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia,
  g) wykonać zadanie konkursowe, opisane w ust. 3 poniżej, i przesłać stanowiącą wykonanie zadania konkursowego Odpowiedź, w trakcie trwania Konkursu, w sposób wskazany w ust. 4 poniżej.
  3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zrobienie zdjęcia wykonanej własnoręcznie potrawy w formie lunchboxa tj. pojemnika z jedzeniem lub inaczej spakowanej potrawy na wynos, do użycia której został wykorzystany majonez marki Kętrzyński w dowolnym smaku i gramaturze (lista majonezów Kętrzyński dostępna na stronie: https://ketrzynski.pl/majonez-ketrzynski/ ). Na zdjęciu należy oznaczyć profil @majonez_ketrzynski. W opisie zdjęcia uczestnik musi zamieścić odpowiedź na pytanie: ,,Co lubisz zabierać ze sobą do jedzenia i gdzie najczęściej towarzyszy Ci lunchbox?” i oraz hasztagi #mojlunchboxzketrzynskim #majonezketrzynski.
  4. Odpowiedź stanowiąca wykonanie ww. zadania konkursowego („Odpowiedź”) udzielana jest przez zamieszczenie wpisu na własnym profilu Instagram.
  5. Wysłane zgodnie z ust. 4 Odpowiedzi Konkursowe będą poddane ocenie Komisji Konkursowej w celu wyłonienia Zwycięzców, wg kryteriów wskazanych w pkt IV ust. 5 Regulaminu.
  6. Uczestnik może przesłać dowolną ilość Odpowiedzi Konkursowych w trakcie trwania Konkursu.
  7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Odpowiedź Konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:
  a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
  b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek innych podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących „MAJONEZY” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa w Kętrzynie.       d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.
  8. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku wygranej, przez Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPÓŁKA KOMANDYTOWA dla celów przeprowadzenia konkursu.

 

 1. NAGRODY I KRYTERIA JEJ PRZYZNANIA

 

 1. Na podstawie przesłanych w czasie trwania Konkursu Odpowiedzi Konkursowych Komisja Konkursowa w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia danej tury wybierze spośród Uczestników 4. uprawnionych do otrzymania Nagrody, których Odpowiedzi Konkursowe zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najlepsze.
  2. Nagrodą w Konkursie są następujące nagrody (dalej łącznie: „Nagrody”):

I tura – 12-18.10.2020: zestaw składający się z 1 x urządzenie CrockPot CSC059X o wartości 350 złotych brutto, 1 x komplet pojemników Tupperware z systemem Ventsmart o wartości 250 złotych brutto oraz 1 x zestawu produktów ,,Kętrzyński” o wartości 38 złotych brutto.

II tura – 19-25.10.2020: zestaw składający się z 1 x urządzenie CrockPot CSC059X o wartości 350 złotych brutto, 1 x komplet pojemników Tupperware z systemem Ventsmart o wartości 250 złotych brutto oraz 1 x zestawu produktów ,,Kętrzyński” o wartości38 złotych brutto.

III tura – 26.10-1.11.2020: zestaw składający się z 1 x urządzenie CrockPot CSC059X o wartości 350 złotych brutto, 1 x komplet pojemników Tupperware z systemem Ventsmart o wartości 250 złotych brutto oraz 1 x zestawu produktów ,,Kętrzyński” o wartości 38 złotych brutto.

IV tura – 2- 8.11.2020: zestaw składający się z 1 x urządzenie CrockPot CSC059X o wartości 350 złotych brutto, 1 x komplet pojemników Tupperware z systemem Ventsmart o wartości 250 złotych brutto oraz 1 x zestawu produktów ,,Kętrzyński” o wartości38 złotych brutto.

 1. Uczestnik – niezależnie od liczby przesłanych Odpowiedzi Konkursowych – może wygrać tylko jedną Nagrodę.
  4. Każda z nagród zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.). Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody, a następnie z ogólnej wartości przyznanej w konkursie nagrody, potrąci i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego podatek od wygranej nagrody, przez co dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie podlegać wypłacie, lecz zaliczeniu na poczet podatku. Wartość nagrody oraz wysokość zryczałtowanego podatku od nagrody zostanie zaokrąglona stosownie do przepisów podatkowych. Poprzez odebranie Nagrody Zwycięzca wyraża zgodę na pobranie dodatkowej nagrody pieniężnej przez Organizatora i przeznaczenie jej na zapłatę podatku dochodowego od Nagród.
  5. Kryteriami wyboru zwycięskich Odpowiedzi Konkursowych, branymi pod uwagę przez Komisję Konkursową w celu wyłonienia Zwycięzców, są: zgodność Odpowiedzi Konkursowych z Zadaniem Konkursowym, kreatywność, oryginalność i estetyka.
  6. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram w ciągu 2 dni roboczych od wyłonienia Zwycięzcy przez Komisję Konkursową. W wiadomości tej Organizator poprosi o przesłanie następujących danych: imię i nazwisko Zwycięzcy, jego adres do wysyłki Nagrody, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, oraz numeru PESEL (jedynie do celów rozliczenia podatku dochodowego od Nagrody).
  7. Zwycięzca zobowiązany jest każdorazowo w terminie 4 (czterech) dni kalendarzowych od daty wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej, przesłać zwrotną wiadomość prywatną w serwisie Instagram zawierającą dane wskazane w ust. 6 powyżej.
  8. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków wydania Nagrody, w tym nieprzesłania przez Zwycięzcę wiadomości zwrotnej, o której mowa w ust. 7 powyżej, prawo do uzyskania Nagrody przepada, a Nagroda pozostaje własnością wydających.
  9. W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu przesłanych zostanie mniej Odpowiedzi Konkursowych (zgodnych z określonym w Regulaminie warunkami) niż liczba oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz wydających.
  10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe lub równowartość pieniężną oraz nie przysługuje prawo cesji Nagrody na osoby trzecie.
  11. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji co do decyzji w sprawie przyznania Nagrody, na zasadach określonych w pkt. VIII Regulaminu.

 

 1. WYDANIE NAGRÓD

 

 1. Nagroda zostanie wysłana pocztą poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres korespondencyjny wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości zwrotnej przesłanej zgodnie z pkt. IV ust. 6, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wskazanej wiadomości zwrotnej.
  2. Organizator ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Administratorem danych osobowych (z zastrzeżeniem wskazanego poniżej wyjątku) będzie Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie KRS 0000413132, z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, kod pocztowy 04-035, NIP 5272644323, Regon 142734203. zwana dalej „Organizatorem”. Organizator dane osobowe zobowiązuje się to przetwarzania ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).

Przekazanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie.
2. Administratorem danych osobowych w zakresie dokonania rozliczeń podatkowych i rachunkowych w związku z wydaniem nagród będzie Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie KRS 0000413132, z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04-035 („Organizator”).

3.Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej: IOD@bauer.pl lub metodą tradycyjną, kierując korespondencję na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. Z o.o., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”.
4. Organizator będzie przetwarzać dane w następujących celach:
a. realizacji konkursu, w tym rozstrzygnięcia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przeprowadzenia rozdania nagród na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu aż do rozdania nagród;
b. rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją konkursu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia konkursu;
c. w przypadku wygranej w konkursie i otrzymania nagrody w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te przepisy.

 1. Organizator może udostępnić dane osobowe laureatów konkursu, inne niż publicznie dostępne, na rzecz „MAJONEZY” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa w Kętrzynie w Kętrzynie (11-400) przy ul. I. Daszyńskiego 11, KRS 0000055905, NIP: 7420000950, REGON: 004440888.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom tj.:

 1. kancelariom prawnym;
 2. Poczcie Polskiej oraz innym operatorom pocztowym lub firmom kurierskim;

a  także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Stock Polska (za wyjątkiem ww. zakresu, w którym administratorem Twoich danych osobowych jest Organizator):

 1. Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie KRS 0000413132, z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04-035.
  .6. Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora:
  a. dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;
  b. sprostowania danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;
  c. usunięcia Twoich danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO.
 2. Organizator nie przekazuje danych osobowych uczestników konkursu poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. W odniesieniu do danych osobowych Uczestnika Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

VII. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Przesłanie Odpowiedzi Konkursowej przez Uczestnika zgodnie z pkt. III ust. 4 Regulaminu oznacza udzielenie Organizatorowi oraz Kętrzyńskiemu (każdemu z osobna) nieodpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie jak i co do terytorium, z prawem do udzielania sublicencji, do korzystania ze zgłoszonej w ramach Konkursu Odpowiedzi Konkursowej w całości lub we fragmentach, jak również udzielenie zezwolenia na korzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika utrwalonego w Odpowiedzi Konkursowej, na wszelkich polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń ilościowych lub innych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na Facebooku, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie w sieci Internet.
  2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania Nagrody Uczestnikowi Organizator nabywa własność nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych od Zwycięzcy, w tym majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych, co może zostać potwierdzone poprzez podpisanie ze Zwycięzcą umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Odpowiedzi Konkursowych.
  3. Zwycięzca, przed wydaniem Nagrody, może zostać poproszony o podpisanie Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, na mocy której zostanie potwierdzone przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych, na Organizatora, w tym zezwolenie na wykorzystanie wizerunku Zwycięzcy przez Organizatora w ramach Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych poniżej. Organizator nabywa nieograniczone prawa majątkowe do przesłanych nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych oraz prawa do rozporządzania i korzystania z ich opracowań, we wszystkich krajach świata, bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalania, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotniania określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publicznego wykonania lub odtwarzania, nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, nadawania w kinie, tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS, modyfikowania, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz pojedynczych fragmentów, wystawiania, wyświetlenia, najmu, dzierżawy, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), swobodnego używania i korzystania z całości oraz pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich do Odpowiedzi Konkursowych na podmioty trzecie.
  4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Odpowiedzi Konkursowej, a Odpowiedź Konkursowa nie narusza powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do Odpowiedzi Konkursowej.
  5. Zwycięzca wyraża zgodę na dokonywanie opracowań nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Organizatora i podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej.
  6. Organizator ani podmioty, na które Organizator przeniesie prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych, nie są zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych.
  7. Organizator oraz podmioty, na które przeniesie on prawa autorskie do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych, są uprawnione do korzystania z nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika będącego autorem nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej. Zwycięzca udziela także podmiotom wskazanym w poprzednim zdaniu upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej i zobowiązuje się nie wykonywać względem tych podmiotów przysługujących mu osobistych praw autorskich do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej.
  8. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
  9. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonej Odpowiedzi Konkursowej Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe poza otrzymaną Nagrodą wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
  10. Organizator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich i innych praw do nagrodzonych Odpowiedzi Konkursowych na „MAJONEZY” Spółdzielnia Pracy Produkcyjno-Handlowa z siedzibą w Kętrzynie

 

VIII. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

 1. Reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Warszawie KRS 0000413132, z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04-035 z dopiskiem „Reklamacja – Mój lunchbox z Kętrzńskim”, lub reklamacje zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: katarzyna.roguska@bauer.pl, ze wskazaniem w tytule wiadomości „Reklamacja Mój lunchbox z Kętrzyńskim”.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Podanie informacji wskazanych w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie podlegają rozpatrzeniu.
  3. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu opisanego powyżej decyduje data wysłania reklamacji. W przypadku przesłania reklamacji listem poleconym miarodajna jest data stempla pocztowego.
  4. Na rozpatrzenie reklamacji Organizator ma 7 dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-maila zwrotnego, bądź listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji, w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
  5. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie wstrzymuje dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej bądź w innej formie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem www.regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.
  2. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwisy: Instagram, Facebook, YouTube ani blogi. Dołączając do Konkursu, Uczestnik nie przekazuje danych osobowych serwisom: Instagram, Facebook, YouTube ani blogom. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
  4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.