Regulaminy.pl

REGULAMIN KONKURSU NA JUBILEUSZ – Z ŻYCIA WZIĘTE

Drukuj

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie dwutygodnika Z Życia Wzięte (zwanym dalej Konkursem) pod nazwą „Konkurs na jubileusz”.
 2. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Organizator oświadcza, że ogłoszenie o Konkursie zostanie ogłoszone na łamach dwutygodnika Z Życia Wzięte.
 4. Konkurs ma charakter jednorazowy i jest organizowany na terenie Polski w dniach od 25 września do 22 października 2020 roku.
 5. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
  a. pracowników oraz współpracowników Organizatora i Partnera;
  b. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
  c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 7. Wszystkie wiadomości/listy w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres email podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu.
 8. Organizator oświadcza, że w ramach Konkursu będzie dokonywał wysyłek informacji (jak np. dodatkowej informacji, podziękowania, zapytania) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • 2 Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej 3 osoby delegowane przez Organizatora.

 • 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie osoby, które spełnią następujące warunki (dalej Uczestnik): Prześlą na adres e-mail konkurs.zzw@bauer.pl email z odpowiedzią na pytanie konkursowe: Dlaczego czytasz Z Życia Wzięte? I adresem, na który należy wysłać nagrodę.
 • 4 Wybór Zwycięzcy
 1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali emaile, Komisja wyłoni 25 laureatów.
  2. Wyłonienie Laureatów będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora.
  3. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych Komisja wybierze najciekawsze jej zdaniem propozycje listów. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe:

1 x bon o wartości 400 zł na zakupy w sklepie internetowym cellebes.pl

10 x koce firmy Greno

5 x czajnik Sam Cook PSC-110/B

5 x MOD-33 GreenGo Odkurzacz MPM

4 x HL-OP-10 Oczyszczacz powietrza Haus&Luft

 1. Lista Laureatów zostanie opublikowana w numerze Z Życia Wzięte 25/2020.
 2. W przypadku nieodebrania lub rezygnacji z nagrody przez Laureata dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
  § 5 Odbiór Nagród
 3. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem kuriera, przesyłki pocztowej lub emaila (bon).
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
 2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej, wraz z dopiskiem „Konkurs na jubileusz Z Życia Wzięte” i uzasadnieniem. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu.
 6. Uczestnik Konkursu w szczególności nie powinien: a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Konkursie; b. korzystać z Konkursu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
 7. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a. publikacji na łamach czasopisma danych osobowych Laureata Konkursu za zgodą Laureata (art. 6 ust.1 lit. a) RODO)
  b. organizacji i przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  c. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  d. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  e. wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  f. w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie zgody przed jego wniesieniem.
 10. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
  a. do realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat)
  b. do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art.6 ust.1 lit. f RODO
 11. Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
 12. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
  a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
  b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Organizatorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego;
  f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
  g. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
  Prawa o których mowa w punkcie 16 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
  – w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. Z o.o., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa; lub
  – drogą e-mail na adres IOD@bauer.pl,
  – a prawa, o którym mowa w § 1 ust. 8 Regulaminu również poprzez wysłanie przez Uczestnika SMS-a na numer 8065 (wysłanie SMS-a jest bezpłatne)
  Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 13. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: IOD@bauer.pl lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
 14. W przypadku wygranej imię Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania zostaną opublikowane na łamach „Z Życia Wzięte”.
 15. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Motorowej 1 oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl.