Regulaminy.pl

Regulamin konkursu wiedzowego dla domów mediowych „Influenceme.pl” oraz Twój Styl” o nazwie Konkurs w dobrym stylu

Drukuj

 

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Influenceme.pl i Twojego Stylu (zwanym dalej Konkursem) pod nazwą „Konkurs w dobrym stylu”
2. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Organizator oświadcza, że ogłoszenie o Konkursie zostanie ogłoszone drogą mailową.
4. Zabawa jest organizowana na terenie Polski w dniach od 23 sierpnia 2018 roku od godziny 06:00:00 do 30 sierpnia 2018 roku do godziny 23:59:59.
5. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
6. Udział w Konkursie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania poczty elektronicznej. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
a. pracowników oraz współpracowników Organizatora i Partnera;
b. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
7. Wszystkie wiadomości/prace w ramach udziału w Konkursie Uczestnik wysyła na adres email podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu.
9. Organizator oświadcza, że w ramach Konkursu będzie dokonywał wysyłek informacji (jak np. dodatkowej informacji, podziękowania, zapytania) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
§ 2
Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej 3 osoby delegowane przez Organizatora.
§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie są wyłącznie osoby, które spełnią następujące warunki (dalej Uczestnik):
a) Prześlą na adres e-mail konkurswdobrymstylu@bauer.pl odpowiedź na co najmniej dwa pytania konkursowe, w tym obowiązkowo na pytanie opisowe.
b) termin nadsyłania odpowiedzi na pytanie opisowe i dowolne pytanie zamknięte upływa 30 sierpnia 2018 roku o 23.59
§ 4
Wybór Zwycięzcy
1. Spośród Uczestników Konkursu, którzy nadesłali prawidłowe prace: odpowiedź na pytanie opisowe oraz co najmniej jedno pytanie zamknięte, Komisja wyłoni 100 laueratów.
2. Wyłonienie Laureatów będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 10 września 2018 roku.
3. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych Komisja wybierze najciekawsze jej zdaniem propozycje odpowiedzi na pytanie otwarte. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe:
a) półroczna prenumerata Twojego Stylu
b) 1 bon do SPA
c) 80 głośników marki JBL
d) 10 zestawów kosmetyków marki Bielenda
e) 10 kosmetyczek Batycki
f) bony na zakup zegarków SWISS
g) 30 książek
4. Laureaci, którym pod nadzorem Komisji, zostaną przyznane nagrody, zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą elektroniczną przez Organizatora. Przedstawiciel Organizatora wyśle mail do Laureatów w dniach roboczych, w godzinach 8.00-20.00. Próba uzyskania połączenia z danym Laureatem podejmowana będzie trzykrotnie przez wysłanie jednego maila.
5. W przypadku nieodebrania przez Laureata wiadomości email lub rezygnacji z nagrody dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
6. Każdy uczestnik zabawy ma możliwość polubienia fun page Influenceme.pl na Facebooku i wysłania maila informującego o tym fakcie na adres mailowy: konkurswdobrymstylu@bauer.pl w celu otrzymania najnowszego wydania magazynu Twój Styl oraz książki niespodzianki.
7. Laureaci w terminie do dnia 12.09.2018 roku zobowiązani są do przekazania Organizatorowi ostatecznej decyzji o skorzystaniu z nagrody. W przypadku przyjęcia nagrody Laureaci zobowiązani będą do przesłania zgód, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b) Regulaminu.
§ 5
Odbiór Nagród
Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem kuriera bądź przesyłki pocztowej.
§ 6
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej, wraz z dopiskiem „Konkurs w dobrym stylu” i uzasadnieniem, najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Konkurs może być prowadzona tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu.
6. Uczestnik Konkursu w szczególności nie powinien:
a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Konkursie;
b. korzystać z Konkursu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
7. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Motorowej 1 oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl.