Regulaminy.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego kody.pcformat.pl

Drukuj

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki związane ze świadczeniem przez administratora serwisu Wydawnictwo Bauer sp. z o.o., sp.k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa zarejestrowaną pod nr KRS 0000413132 , NIP 527-26-44-323, REGON 142734203 – (dalej: Wydawnictwo Bauer), który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydawania czasopism i pozostałych periodyków – usług drogą elektroniczną w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. Uz z 2016 r. poz. 1030), których przedmiotem jest możliwość pobrania kodów do gier i programów, kodów zniżkowych na towary i usługi, kodów na dodatkową zawartość gier i programów, innych kodów do dóbr rozprowadzanych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod następującym adresem strony internetowej kody.pcformat.pl (dalej: Serwis). Regulamin określa również formy i sposób pozyskania kodów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
1.2. Klient jest uprawniony do nieodpłatnego pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
1.3. W celu prawidłowego korzystania z usług oferowanych przez Wydawnictwo Bauer wymagana jest przeglądarka Internetowa oraz włączenie obsługi plików Cookies.

§ 2 Definicje

2.1. Aktywacja kodu – ogół czynności podejmowanych przez Klienta w następstwie umożliwienia Klientowi przez Wydawnictwo Bauer dostępu do tego Serwisu, których skutkiem jest pobranie kodów powiązanych z zakupionym przez niego egzemplarzem pisma PC Format.
2.2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: kody.pcformat.pl za pośrednictwem, którego Wydawnictwo Bauer świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu Klientowi pobrania kodów powiązanych z zakupionym przez niego Pismem lub wydaniem specjalnym PC Format.
2.3. Klient – osoba, która korzysta z usług Wydawnictwa Bauer i zakupiła Pismo wraz z załączonym do pisma Kodem Aktywacyjnym.
2.4. Umowa – umowa zawarta między Klientem a Wydawnictwem Bauer, której przedmiotem jest świadczenie przez Wydawnictwo Bauer usług polegających na udostępnieniu Klientowi kodów do Atrakcji za pośrednictwem Serwisu.
2.5. Pismo – czasopismo PC Format wydawane przez Wydawnictwo Bauer dostępne w sprzedaży ogólnej oraz wysyłkowej.
2.6. Wydanie specjalne – czasopismo wydane przez Wydawnictwo Bauer i oznaczone dodatkowym logiem PC Format.
2.7. Kod Aktywacyjny – indywidualny kod dołączony do Pisma w formie nadruku na płycie DVD lub karcie zdrapce i stanowiący integralną część Pisma.
2.8. Atrakcja – kod do gry i programu, kod zniżkowy na towary i usługi, kod na dodatkową zawartość gier i programów lub inny kod do dóbr rozprowadzanych drogą elektroniczną.

§ 3 Warunki świadczenia usług przez Wydawnictwo Bauer

3.1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych przez Wydawnictwo Bauer za pośrednictwem Serwisu.
3.2. Korzystając z usług świadczonych przez Wydawnictwo Bauer za pośrednictwem Serwisu Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za podjęte działania wynikające z korzystania z tych usług.
3.3. Korzystając z usług świadczonych przez Wydawnictwo Bauer za pośrednictwem Serwisu Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Wydawnictwo Bauer dokumentów w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
3.4. Korzystanie z usług świadczonych przez Wydawnictwo Bauer przez Klienta możliwe jest tylko we własnym imieniu. Jeśli Klient czyni to w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne i skuteczne w świetle prawa pełnomocnictwo do działania w jej imieniu. Za działanie Klienta w imieniu lub na rzecz osób trzecich bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic Klient ponosi pełną odpowiedzialność.
3.5. Korzystanie z usług świadczonych przez Wydawnictwo Bauer przez Klienta z użyciem fałszywych danych, a także z użyciem cudzych danych bez ważnego pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic jest niedopuszczalne i naraża Klienta na odpowiedzialność cywilną oraz karną.
3.6. Korzystając z usług świadczonych przez Wydawnictwo Bauer Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.
3.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych danych osoby, o której mowa w pkt. 3.4. powyżej.
3.8. Klient oświadcza, że nie będzie korzystać z usług świadczonych przez Wydawnictwo Bauer w jakimkolwiek niewłaściwym ani niezgodnym z prawem celu.

§ 4 Rejestracja konta

4.1. Aktywację kodu Klient dokonuje po zarejestrowaniu swojego konta w Serwisie.
4.2. Rejestracja wymaga podania działającego adresu mailowego należącego do Klienta, oraz dwukrotnego wpisania hasła jakie będzie przez Klienta wykorzystywane do logowania się na tym koncie.
4.3. Hasło musi składać się z minimum 8 znaków. Dozwolone znaki w haśle to duże i małe litery, bez polskich znaków diakrytycznych, oraz cyfry.
4.4. Po poprawnym przeprowadzeniu operacji rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
4.5. Bez poprawnie przeprowadzonej rejestracji i aktywacji konta nie będzie możliwe zalogowanie się na nie.
4.6. Zmiana hasła na utworzonym koncie Klienta wymaga ponownej jego aktywacji poprzez użycie linku przesłanego e-mailem.

§ 5 Logowanie na konto

5.1. W celu zalogowania się do Serwisu Klient musi w przeglądarce Internetowej wpisać jego adres.
5.2. W formularzu logowania należy podać adres e-mail jaki został użyty przy rejestracji konta, hasło ustawione przez Klienta oraz wpisać tekst widoczny w aplikacji zabezpieczającej.
5.3. Pominięcie lub błędne wpisanie którejkolwiek z wymienionych danych uniemożliwi poprawnie zalogowanie się do Serwisu.
5.4. W przypadku trzykrotnego błędnego podania danych następuje zablokowanie konta Klienta na 30 minut.
5.5. Każda próba zalogowania się na zablokowane konto przed upływem tego czasu, powoduje zresetowanie się zegara mierzącego czas blokady.

§ 6 Kod aktywacyjny

6.1. Aby aktywować kod dołączony do Pisma należy zalogować się do Serwisu i w okienku opisanym jako „Weryfikacja kodu” wpisać Kod Aktywacyjny odczytany z nadruku na płycie DVD lub karty zdrapki.
6.2. Poprawne wpisanie kodu skutkuje jego przypisaniem do konta Klienta oraz udostępnieniem mu Atrakcji powiązanych z danym wydaniem Pisma.
6.3. Każdy Kod Aktywacyjny jest indywidualny i można dokonać jego aktywacji tylko raz i tylko na jednym koncie.
6.4. Sprzedaż czy inna forma zbycia użytego na koncie Klienta Kodu Aktywacyjnego innej osobie, skutkuje utratą praw do niego oraz utratą praw do Atrakcji powiązanych z danym Kodem Aktywacyjnym.
6.5. Nabywca Pisma lub wydania specjalnego z Kodem Aktywacyjnym użytym legalnie na koncie innego Klienta nie uzyskuje praw do tego Kodu Aktywacyjnego ani praw do Atrakcji z nim powiązanych.
6.6. Nielegalne uzyskanie Kodu Aktywacyjnego skutkuje stałym zablokowaniem konta na jakim został użyty.

§ 7 Atrakcje

7.1. Po użyciu Kodu Aktywacyjnego Klient dostaje dostęp do Atrakcji powiązanych z danym wydaniem pisma Pisma.
7.2. Kod każdej z Atrakcji można wyświetlić, skopiować lub wysłać na maila powiązanego z kontem Klienta.
7.3. Pobrany kod Atrakcji jest na stałe przypisywany do konta Klienta.
7.4. Kod Atrakcji można pobrać do 3 miesięcy od daty premiery Pisma podanej na jego okładce, o ile w treści Pisma lub na samej stronie Serwisu nie jest podane inaczej.
7.5. Atrakcje, do których kody pobierane są z Serwisu są własnością odpowiednich producentów lub dystrybutorów.
7.6. Atrakcje mogą posiadać własne licencje i warunki użytkowania i Klient zobowiązuje się od ich przestrzegania pod rygorem utraty praw do danej Atrakcji.
7.7. Atrakcje są przeznaczone do użytkowania ich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w związku z tym mogą nie działać poza granicami kraju.

§ 8 Wyłączenie odpowiedzialności Wydawnictwa Bauer

8.1. Wydawnictwo Bauer informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za realizację kodów na poszczególne Atrakcje ani za warunki korzystania z poszczególnych Atrakcji. Wydawnictwo Bauer umożliwia jedynie pobranie kodów odpowiednich Atrakcji, lecz nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta w związku z ich realizacją.
8.2. Wydawnictwo Bauer informuje, że każdy z producentów lub dystrybutorów zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu lub wstrzymania dystrybucji kodów do Atrakcji.
8.3. Klient niniejszym potwierdza, że przyjmuje do wiadomości, że naruszenie warunków tego Regulaminu może skutkować anulowaniem Kodów Aktywacyjnych, kodów Atrakcji i zablokowaniem konta Klienta.
8.4. Wydawnictwo Bauer informuje, iż w Serwisie mogą się pojawić kody promocyjne nie powiązane z numerem Pisma. Do ich uzyskania wymagane jest posiadanie odpowiedniego Kodu Aktywacyjnego, a także spełnienie warunków danej promocji. Nie spełnienie tych warunków lub wyczerpanie puli kodów promocyjnych nie uprawnia Klienta do uzyskania zastępczego kodu promocyjnego ani do jakiegokolwiek innego zadośćuczynienia.
8.5. Pobranie kodu do Atrakcji jest gwarantowane wyłącznie do daty pobierania kodu podanej w Serwisie lub do wyczerpania zapasów.
8.6. Wydawnictwo Bauer nie ponosi odpowiedzialności za zmiany lub anulowanie kodu Atrakcji dokonane przez producenta lub dystrybutora Atrakcji. Wszelkie roszczenia, wynikające z tego tytułu Klient powinien kierować do danego producenta lub dystrybutora.
8.7. Użyte Kody Aktywacyjne i kody Atrakcji nie podlegają zwrotowi.

§ 9 Reklamacje

9.1. Wydawnictwo Bauer dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
9.2. Reklamacje związane z niewłaściwym działaniem kodów lub ich kradzieżą należy zgłaszać na maila kody@pcformat.pl
9.3. Reklamacje związane z Atrakcjami, problemy z działaniem płyt, problemy z użytkowaniem konta należy składać mailowo na adres kody@pcformat.pl,
9.4. W przypadku, gdy Klient nie jest zadowolony z wykonania umowy przez Wydawnictwo Bauer ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wydawnictwo Bauer.
9.5. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Wydawnictwo Bauer sp. z o.o., sp.k., ul.Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław z dopiskiem Dział Reklamacji.
9.6. Reklamacje związane z poszczególnymi Atrakcjami, ich instalowaniem, użytkowaniem i działaniem należy składać na adres odpowiednich właścicieli.

§ 10 Ochrona danych osobowych

10.1. Administratorem danych osobowych podanych przez związku z usługami świadczonymi przez Wydawnictwo Bauer w ramach Umowy jest Wydawnictwo Bauer zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
10.2. Wydawnictwo Bauer przetwarza dane osobowe niezbędne do zawarcia, zmiany, lub rozwiązania Umowy oraz w celu świadczenia usługi dystrybucji kodów do Atrakcji. W powyższym celu podane przez Klientów dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom: w tym firmom działającym w ramach Grupy Bauer Media.
10.3. Podanie danych osobowych rzez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego wykonania Umowy.
10.4. Klienci mają prawo realizacji wszystkich uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich aktualizowania oraz prawo do odmowy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

§ 11 Postanowienia końcowe

11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku ewentualnego sporu, Strony w pierwszej kolejności będą dążyć do polubownego jego zakończenia.
11.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia […] 2017 roku.
11.3. Umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń:
a) z chwilą usunięcia konta Klienta z Serwisu,
b) z chwilą złamania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.