Regulaminy.pl

REGULAMIN KRZYŻÓWEK w „Chwili dla Ciebie Ekstra” (obowiązuje od dnia 5.02.2021 r.)

Drukuj

 

 • 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówkach „Chwila dla Ciebie Ekstra” (zwanych dalej „Krzyżówką”).
 2. Organizatorem Krzyżówki jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Szczegółowe zasady Krzyżówki oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Krzyżówki podane będą na łamach „Chwili dla Ciebie Ekstra”.
 4. Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 5. Udział w Krzyżówce mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w jednej z polskich sieci operatorów telefonii komórkowej. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom z wyłączeniem:
 6. pracowników oraz współpracowników Organizatora;
 7. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Krzyżówki;
 8. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
 9. Wszystkie wiadomości SMS w ramach udziału w Krzyżówce Uczestnik wysyła pod numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Krzyżówki.
 10. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS podany będzie przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Krzyżówki.
 11. Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien przesłać zgłoszenie drogą e-mail na adres IOD@bauer.pl.

 

 • 2
Komisja

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Krzyżówki, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Krzyżówki oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

 

 • 3
Zasady uczestnictwa w Krzyżówce

 

 1. Udział w Krzyżówce polega na:
 2. a) ułożeniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki oraz
 3. b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki: pocztą na adres podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Krzyżówki albo za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Krzyżówki.
 4. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Krzyżówki określony będzie w materiałach promocyjnych Krzyżówki. W przypadku przesyłek pocztowych decydować będzie data stempla pocztowego. W przypadku wiadomości SMS – termin podany w materiałach promocyjnych Krzyżówki, do godziny 23:59:59.
 5. Wśród Uczestników, którzy w terminie wyznaczonym przez Organizatora nadeślą prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki opublikowanej w „Chwili dla Ciebie Ekstra” rozlosowane zostaną nagrody, opisane w materiałach promocyjnych Krzyżówki.
 6. Organizator ustala pulę nagród w Krzyżówce.
 7. Nagrody przyznawane będą Uczestnikom wylosowanym spośród wszystkich Uczestników, którzy nadesłali prawidłowe hasło Krzyżówki .
 8. Pula nagród będzie każdorazowo podawana na łamach „Chwili dla Ciebie Ekstra”.
 9. Rozwiązanie Krzyżówki będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni po zakończeniu danej Krzyżówki.
 10. Uczestnik, któremu pod nadzorem Komisji, zostanie przyznana nagroda w Krzyżówce zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Krzyżówki. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestników w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
 11. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wylosowanego Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach, za zgodą Laureata udzieloną podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 8 powyżej, możliwość wymiany nagrody. Rodzaj nagrody nie ulegnie zmianie, wartość nie mniejsza niż prezentowana.
 13. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na jej równowartość w gotówce.
 14. Jedna osoba (imię, nazwisko i adres, numer telefonu) może wygrać jedną nagrodę w Krzyżówce.

 

 • 4
Odbiór Nagród

 

 1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w 3 ust. 8 Regulaminu Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
 2. Sposób przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej nagrody zostaną wysłane do Laureatów Konkursu w terminie 30 dni po odbyciu rozmowy telefonicznej, o której mowa w 3 ust. 8 Regulaminu lub w przypadku konieczności odprowadzenia podatku dochodowego, w terminie 30 dni po przekazaniu kwoty podatku wpłaconej przez Laureata. Nagrody przekazane zostaną osobiście w siedzibie Organizatora, pocztą lub pocztą kurierską na adres wskazany przez Laureata podczas rozmowy telefonicznej.
 3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

 

 • 5
Postanowienia Końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Krzyżówki spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Krzyżówki i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
 2. Reklamacje związane z przebiegiem Krzyżówki należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zakończenia Krzyżówki. Reklamacje związane z Krzyżówką rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Krzyżówka może być prowadzona tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Krzyżówki.
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Krzyżówki.
 6. Uczestnik Krzyżówki w szczególności nie powinien:
 7. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Krzyżówce;
 8. korzystać z Krzyżówki w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w ramach Krzyżówki usług.
 9. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Krzyżówki i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Krzyżówki.
 10. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru Krzyżówki.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości tekstowych (SMS-ów) wysyłanych przez Uczestników w celu dokonania zgłoszenia udziału w Krzyżówce (jeżeli przyczyna braku skuteczności dostarczenia wiadomości tekstowej SMS jest wynikiem działania operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Uczestnik).

10.Organizator oświadcza, że Krzyżówka nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat.
  Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
  12. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a. publikacji na łamach czasopisma danych osobowych Laureata Konkursu za zgodą Laureata (art. 6 ust.1 lit. a) RODO)
  b. organizacji i przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  c. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  d. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  e. wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  f. w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  13. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
  a. do realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat);
  b. do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust.1 lit. f RODO.
  14. Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
  15. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
  a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii);
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Jeżeli zdaniem Uczestnika Organizator nie ma podstaw do przetwarzania jego danych osobowych, Uczestnik może zażądać usunięcia dotyczących go danych osobowych. Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, tj. Uczestnik może żądać, aby Organizator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, jeśli zdaniem Uczestnika Organizator dysponuje nieprawidłowymi danymi osobowymi, przetwarza je bezpodstawnie; lub kiedy Uczestnik nie chce, by jego dane osobowe zostały usunięte, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO:

sprzeciw marketingowy – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta z tego prawa, Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Uczestnik powinien wówczas wskazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Organizatora danych objętych sprzeciwem. Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże nadrzędność własnych podstaw przetwarzania;
f. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. Uczestnik może otrzymać od Organizatora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Organizatorowi na podstawie umowy lub zgody;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Prawa, o których mowa w ust. 15 lit. a – f powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
  a. w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”; lub
  b. drogą e-mail na adres IOD@bauer.pl,
  c. a prawa, o którym mowa w § 5 ust. 9 lit. a Regulaminu również poprzez wysłanie przez Uczestnika SMS-a na numer 8065 (wysłanie SMS-a jest bezpłatne).
  Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
  17. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: IOD@bauer.pl lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”.
 3. W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania mogą zostać, za jego zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, opublikowane na łamach czasopism współorganizujących Krzyżówkę.
 4. Regulamin Krzyżówki jest dostępny dla Uczestników Krzyżówki w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl