Regulaminy.pl

Regulamin krzyżówki Rewia

Drukuj

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówce prasowej publikowanej w czasopiśmie „Rewia” (zwanej dalej „Krzyżówką”).
2. Organizatorem Krzyżówki jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132, NIP 527-26-44-323 (dalej „Organizator”).
3. Szczegółowe zasady Krzyżówki oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Krzyżówki podane będą na łamach czasopisma „Rewia”.
4. Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Udział w Krzyżówce mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w jednej z polskich sieci operatorów telefonii komórkowej (zwane dalej „Uczestnikami”). Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom z wyłączeniem:
a. pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Krzyżówki;
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
6. Wszystkie wiadomości SMS w ramach udziału w Krzyżówce Uczestnik wysyła pod numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Krzyżówki.
7. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS podany będzie przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Krzyżówki.
8.Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien wysłać SMS o treści „USUŃ” pod darmowy numer 8065

§ 2
Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Krzyżówki, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Krzyżówki oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Krzyżówce

1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) ułożeniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki oraz
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Krzyżówki.
2. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Krzyżówki określony będzie w materiałach promocyjnych Krzyżówki. W przypadku wiadomości SMS – termin podany w materiałach promocyjnych Krzyżówki, do godziny 23:59:59.
3. Wśród Uczestników, którzy w terminie wyznaczonym przez Organizatora nadeślą prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki rozlosowane zostaną nagrody, opisane w materiałach promocyjnych Krzyżówki.
4. Rozwiązanie Krzyżówki będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni po zakończeniu danej Krzyżówki.
5. Uczestnik, któremu pod nadzorem Komisji, zostanie przyznana nagroda w Krzyżówce zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Krzyżówki. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestników w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
6. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wylosowanego Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach, za zgodą Laureata udzieloną podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5 powyżej, możliwość wymiany nagrody. Rodzaj nagrody nie ulegnie zmianie, wartość nie mniejsza niż prezentowana.
8. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na jej równowartość w gotówce.
9. Jedna osoba (imię, nazwisko i adres, numer telefonu) może wygrać 1 nagrodę w Krzyżówce.

§ 4
Odbiór Nagród

1. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze/potrąci i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym.
2. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Podatek wynosi 10% wartości nagrody powyżej 2000 zł brutto. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie nagród nastąpi wyłącznie po pobraniu/potrąceniu przez Organizatora podatku od Laureata (zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
3. Sposób przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej nagrody zostaną wysłane do Laureatów Krzyżówki w terminie 30 dni po odbyciu rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu lub w przypadku konieczności odprowadzenia podatku dochodowego, w terminie 30 dni po otrzymaniu kwoty podatku wpłaconej przez Laureata. Nagrody przekazane zostaną osobiście w siedzibie Organizatora, pocztą lub pocztą kurierską na adres wskazany przez Laureata podczas rozmowy telefonicznej.
4. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 5
Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Krzyżówki spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Krzyżówki i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2. Reklamacje związane z przebiegiem Krzyżówki należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zakończenia Krzyżówki. Reklamacje związane z Krzyżówką rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Krzyżówka może być prowadzona tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Krzyżówki.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Krzyżówki.
6. Uczestnik Krzyżówki w szczególności nie powinien:
a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Krzyżówce;
b. korzystać z Krzyżówki w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w ramach Krzyżówki usług.
7. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Krzyżówki i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Krzyżówki.
8. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru Krzyżówki.
9. Organizator oświadcza, że Krzyżówka nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.
10. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Krzyżówki będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Krzyżówki, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat.
Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Krzyżówce.
11. W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania mogą zostać, za jego zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, opublikowane na łamach czasopism współorganizujących Krzyżówkę.
12. Regulamin Krzyżówki jest dostępny dla Uczestników Krzyżówki w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Motorowej 1 oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl.