Regulaminy.pl

 Regulamin plebiscytu „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2020

Drukuj

 Regulamin plebiscytu „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2020

 • 1
  Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2020, ogłoszonym w serwisie twojstyl.pl, związanym z akcją #poswojemu (zwanym dalej „Plebiscytem”).
 2. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132 (zwana dalej „Organizatorem”), wydawca czasopisma „Twój Styl” i właściciel serwisu twojstyl.pl.
 3. Plebiscyt organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z zasadami prawa.
 4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.
 5. Osobami Nominowanymi w Plebiscycie mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 6. Osobami Nominowanymi nie mogą być:
 1. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora,
 2. inne niż wymienione w lit. a) osoby, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
 3. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
  1. Szczegóły dotyczące Plebiscytu oraz zasady głosowania, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą w serwisie pl w zakładce akcji #poswojemu.
  2. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie kobiet lub ich inicjatywy, które od początku 2020 roku poprzez swoją działalność, samorealizację, postawę, pomysłowość i pasję wyróżniły się w przestrzeni online. Szukamy oryginalnych pomysłów realizowanych online. Wyróżnienie /tytuł „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2020 w pięciu kategoriach, przyznany zostanie Osobom Nominowanym zaprezentowanym w serwisie pl, na które internauci/użytkownicy oddadzą największą liczbę głosów.
 • 2
  Zasady uczestnictwa w Plebiscycie
 1. Na stronie serwisu pl począwszy od dnia 14 lipca 2020 roku do dnia 14 września 2020 roku prezentowane będą osoby nominowane do tytułu „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2020.
 2. Kandydatów do tytułu „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2020 wybiera redakcja serwisu pl i redakcja czasopisma „Twój STYL” (dalej „Osoby Nominowane”).
 3. Osoby Nominowane otrzymają zaproszenie od Organizatora do udziału w Plebiscycie drogą telefoniczną lub e-mailową. Jeśli nie wyrażą zgody na udział w Plebiscycie ich kandydatura nie będzie prezentowana w serwisie pl w zakładce akcji #poswojemu. Ponadto Osoba Nominowana w każdym czasie może wycofać swoją kandydaturę przesyłając takie żądanie drogą elektroniczną na adres: Karolina.Weber-Beben@bauer.pl. Po otrzymaniu żądania, Organizator usunie Osobę Nominowaną z serwisu twójstyl.pl, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania żądania usunięcia. Głosy oddane na Osobę Nominowaną zostaną anulowane.
 4. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Osoby Nominowanej z ważnych uzasadnionych powodów/przyczyn.
 5. Osoby Nominowane będą prezentowane po kilka w jednym tygodniu. Łącznie nominowanych zostanie 30 osób.
 6. Wizerunek Osoby Nominowanej, za Jej zgodą, będzie rozpowszechniany w serwisie pl, w zakładce akcji #poswojemu. Z chwilą udzielenia zgody na udział w Plebiscycie, Osoba Nominowana udziela Organizatorowi prawa do rozpowszechniania i korzystania ze swojego wizerunku oraz udziela na czas nieokreślony, nieodpłatnej zgody na rozpowszechnianie i korzystanie z przekazanego Organizatorowi zdjęcia/zdjęć i/lub utworu audiowizualnego (filmu), bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: (a) zamieszczenie zdjęcia/zdjęć i/lub utworu audiowizualnego (filmu) w serwisie twojstyl.pl oraz w magazynie „Twój Styl” (b) zwielokrotnienia zdjęcia/zdjęć i/lub utworu audiowizualnego (filmu) dowolną techniką (c) publiczne udostępnienie zdjęcia/zdjęć i/lub utworu audiowizualnego (filmu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet). Osoby Nominowane udostępniając Organizatorowi zdjęcia i/lub utwory audiowizualne (filmy)  oświadczają, że wykorzystanie przez Organizatora ww. utworów w sposób opisany w Regulaminie nie naruszy praw osób trzecich.
 7. Tytuł „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2020 zostanie przyznany w pięciu kategoriach:
 8. uśmiech,
 9. pasja,
 10. zmiana,
 11. wiedza,
 12. rozwój.
 13. Laureatem w danej kategorii zostanie osoba, na którą zostanie oddana największa liczba głosów w głosowaniu internetowym w serwisie twojstyl.pl.
 14. Uczestnikami Plebiscytu będą osoby, które w terminie od dnia 16 września 2020 roku do dnia 25 września 2020 roku, oddadzą swój głos w Plebiscycie, na stronie twojstyl.pl.
 15. Głosować można w okresie od dnia 16 września 2020 roku od godz. 00:00:00 do dnia 25 września 2020 roku do godz. 23:59:59. Aby oddać głos należy wejść na stronę serwisu twojstyl.pl, w zakładkę #poswojemu, a następnie kliknąć w ikonkę do głosowania (Oddaj głos) znajdującą się na zdjęciu osoby nominowanej. Kliknięcie nalicza głos.
 16. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie więcej niż jeden raz, oddając swój głos na każdą Osobę Nominowaną, wyłącznie raz na 24 godziny.
 • Tytuł „Doskonałości Sieci Twój Styl pl” 2020 przyznany zostanie tej Osobie Nominowanej lub jej inicjatywie, na którą zostanie oddana największa liczba głosów w danej kategorii.
 1. Laureaci Plebiscytu wyłonieni zostaną w terminie do dnia 29 września 2020 roku. Ogłoszenie wyników Plebiscytu zostanie opublikowane w serwisie pl w terminie do dnia 30 września 2020 roku.
 • 3
  Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów oddanych w serwisie twojstyl.pl, prawidłowego wyboru Laureatów Plebiscytu, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

 • 4
  Laureat Plebiscytu
 1. Laureat otrzyma:
  a) tytuł „Doskonałości Sieci Twój Styl pl” 2020 w jednej z pięciu kategorii oraz
  b) dyplom „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2020.
 2. Laureaci Plebiscytu zostaną powiadomieni telefonicznie o przyznaniu tytułu i dyplomu.
 3. Dyplom zostanie przesłany do Laureata Plebiscytu kurierem lub listem poleconym.
 • 5
  Postanowienia końcowe
 1. Plebiscyt może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.
 3. Reklamacje dot. Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. Warszawa, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „Doskonałość Sieci Twój STYL pl” 2020) w terminie do dnia 31 października 2020 roku.
 4. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123.
 6. Dane osobowe Osób Nominowanych w Plebiscycie będą przetwarzane w celu:

(a)  zaproszenia do udziału w Plebiscycie, realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jego prawidłowej organizacji i  prowadzenia, przyznania tytułu „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2020 i wysłania dyplomu,

(b) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Plebiscytu (do 3 lat od zakończenia Plebiscytu),

(c) promocji Plebiscytu,  działalności Organizatora przez okres obowiązywania licencji, o której mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora .

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit.  b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw Osób Nominowanych wynikających z udziału w Plebiscycie. Każdej Osobie Nominowanej, która podała swoje dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych przez Osoby Nominowane jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

 1. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: IOD@bauer.pl lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
 2. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej regulaminy.pl oraz na twojstyl.pl