Regulaminy.pl

Regulamin usług MT: „MÓJ SEKRET” *obowiązuje od dnia 22.04.2020

Drukuj

§1. Uwagi ogólne

1. Usługa „Serwis Premium SMS/MMS MT” (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci telefonii komórkowych.
2. Usługę świadczy firma Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04 – 035  Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132  Regon 142734203 (dalej „Bauer” lub „Organizator”).
3. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
• GSM – (the Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
• SMS – (short message system), system krótkich wiadomości tekstowych;
• Premium SMS/MMS MT – wiadomość SMS/MMS, wysyłana do Użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia Usługi, zawierająca zamówioną treść, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości Użytkownik obciążany jest opłatą zgodnie z cennikiem dla danego numeru serwisu, z którego wysyłane są SMS/MMS MT;
• produkty multimedialne – produkty dedykowane na telefony komórkowe GSM oferowane za pośrednictwem Serwisów Premium SMS/MMS MT;
• Usługa „Serwis Premium SMS/MMS MT” – interaktywny serwis dostępny dla użytkowników sieci Operatorów GSM za pośrednictwem Premium SMS/MMS MT.
4. Każda osoba (dalej Użytkownik), która przystępuje do korzystania z Usługi i aktywuje Serwis poprzez wysłanie SMS pod którykolwiek z numerów dostępowych przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§2. Korzystanie z Usługi
1. Aby aktywować Usługę należy wysłać na wskazany Numer dostępowy wiadomość SMS o treści zamówienia podanej w opisie Serwisu (opłata za SMS aktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM):

A. Nazwa serwisu – MÓJ SEKRET

typ – SMS
komenda startowa – CHCE, FLIRT, ROMANS, ZYCIE, ZDRADA, SLUB, TAJNE, MOJ, ZLA, LOS
komenda stop – STOP MOJ
orientacyjna godzina wysyłki – 9:00
cena netto za wiadomość – 0,80 PLN
cena brutto za wiadomość – 0,98 PLN
numer SMS – 58050
dzień wysyłki – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela
2. Użytkownik ponosi koszty tylko za Premium SMS/MMS MT doręczone w ramach aktywowanego Serwisu.
3. Wiadomości w ramach realizacji Usługi wysyłane są do Użytkownika w określonych dla rodzaju serwisu porach i częstotliwościach, które wskazano w ust. 1 powyżej.
4. Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie Premium SMS/MMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu (§2. punkt 1).
5. Użytkownik, który dokona aktywacji Serwisu, jest jego uczestnikiem do momentu dezaktywowania danego Serwisu.
6. W celu dezaktywowania Serwisu, należy wysłać SMS o treści stop [nazwa serwisu], na numer Premium SMS/MMS MT dezaktywowanego Serwisu (opłata za SMS dezaktywujący zgodnie z cennikiem opłat operatora GSM).
7. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania Premium SMS/MMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.
8. Opłaty za korzystanie z Serwisu pobierane są przez Operatorów Sieci GSM.
9. Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego dany Serwis.
10. Koszt połączenia z WAP nie jest wliczony w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych stawek Operatorów GSM.
11. Żadna informacja zamieszczona na stronach internetowych Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
12. Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
13. Użytkownikom przysługuje prawo do wykorzystania utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
14. Kopiowanie lub przekazywanie pobranych produktów jest zabronione.
15. Reklamacje dotyczące Usługi można składać pod adresem e-mail: boksms@bauer.pl
16. Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS, z wyjątkiem wiadomości związanych z realizacją zamówionej usługi Premium SMS/MMS MT, powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien najpierw dezaktywować zamówioną usługę Premium SMS/MMS MT wysyłając SMS z komendą „STOP komenda usługi” zgodnie z regulaminem usługi Premium SMS/MMS MT na numer aktywnej usługi, a następnie wysłać SMS o treści „USUŃ” pod darmowy numer 8065.

§3. Odpowiedzialność
1. Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług dedykowanych dla osób pełnoletnich przez użytkowników, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenie o pełnoletniości.
3. Organizator nie ma wpływu na jakość usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM tj. niedostępność wiadomości SMS/MMS w sieci odbiorcy.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i internetu. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Organizator uprawnione będzie do przesunięcia terminu świadczenia usług do czasu usunięcia przeszkód i zrównoważenia systemu.
5. Niezależnie od powyższych ustaleń Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
6. Zabrania się korzystania z serwisów w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z usługi i zablokowania dostępu do Usług użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa polskiego, przyjętych norm moralnych, godzących w dobre obyczaje czy naruszających czyjąś godność, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody moralne, materialne i inne.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania innego produktu mobilnego niż został zamówiony przez Użytkownika, jeżeli dany produkt jest niekompatybilny z telefonem Użytkownika.

§4. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bauer.pl oraz w siedzibie Organizatora.
3. Bauer zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.mobila.pl oraz www.regulaminy.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
4. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji świadczenia usługi. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
b. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c. wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
d. w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
13.W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie zgody przed jego wniesieniem.
14. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
a. do realizacji praw wynikających z udziału w Usłudze
b. do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art.6 ust.1 lit. f RODO
15.Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
16.Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Organizatorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego;
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
g. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
Prawa o których mowa w punkcie 16 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
– w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. Z o.o., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa; lub
– drogą e-mail na adres IOD@bauer.pl,
– a prawa, o którym mowa w § 2 ust. 16 Regulaminu również poprzez wysłanie przez Uczestnika SMS-a na numer 8065 (wysłanie SMS-a jest bezpłatne)
17. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: IOD@bauer.pl lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.