Regulaminy.pl

Regulamin usługi BIURO MATRYMONIALNE / SZYBKA RANDKA *obowiązuje od dnia 25.05.2018

Drukuj

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki korzystania z usługi („Usługa”) zapewniającej osobom z niej korzystającym („Użytkownikom”) dostęp do systemu, który pozwala na kojarzenie Użytkowników na podstawie wybranych kryteriów oraz umożliwia prowadzenie anonimowych pogawędek.

§ 2

1.Organizatorem i dostawcą Usługi jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04 – 035 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132 Regon 142734203 ( „Wydawnictwo”).
2. Wydawnictwo ponosi odpowiedzialność za formułę Usługi oraz określone treści przekazywane w ramach jej świadczenia.
3. Okres świadczenia Usługi przez Wydawnictwo jest nieokreślony.

§ 3

1. Użytkownikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
2. Użytkownik Serwisu poprzez aktywację Usługi (wysłanie SMS) na zasadach określonych w Regulaminie wyraża zgodę na: 1) zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu, 2) otrzymywanie wiadomości przesyłanych do niego przez innych Użytkowników Usługi, 3) otrzymywanie wiadomości SMS dotyczących funkcjonowania Usługi, zmian zasad jej funkcjonowania, porad dotyczących korzystania z Usługi, a także innych komunikatów mających istotny wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Usługi.
3. Aktywacja Usługi przez Użytkownika następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS o podwyższonej płatności na numer 7146 lub wysłanie wiadomości na darmowy numer 8065. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika następuje poprzez wysyłanie wiadomości SMS o podwyższonej płatności na numer 7146 lub 7174.
4. Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien wysłać SMS o treści „USUŃ” pod darmowy numer 8065.

Zasady korzystania z Usługi

§ 4

Użytkownik Serwisu poprzez Rejestrację w Usłudze na zasadach określonych w Regulaminie wyraża zgodę na:
1. Zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
2. Otrzymywanie wiadomości SMS przesyłanych do niego przez innych Użytkowników Usługi.
3. Otrzymywanie wiadomości systemowych SMS, w tym: 1) dotyczących funkcjonowania Usługi, zmian zasad jej funkcjonowania; 2) porad dotyczących korzystania z Usługi; 3) zawierających prezentacje innych uczestników usługi; 4) innych komunikatów mających istotny wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Usługi.

§ 5

1. Usługa umożliwia wyszukanie innych Użytkowników według określonych przez Użytkownika kryteriów oraz anonimową wymianę informacji (pogawędkę) z innymi Użytkownikami pod przybranym pseudonimem („nick”).
2. Rejestracja Użytkowników i wyszukiwanie innych Użytkowników odbywa się na podstawie następujących kryteriów: 1) pseudonim, 2) płeć, 3) wiek, 4) województwo lub kod pocztowy
3. W ramach działania Usługi jej Użytkownikom nie są udostępniane jakiekolwiek dane osobowe innych Użytkowników poza pseudonimem przybranym przez nich w trakcie rejestracji oraz wiekiem użytkownika podanym podczas procesurejestracji. Przesyłanie komunikatów przez Użytkowników następuje tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego obsługującego Usługę („System”).
4. Wydawnictwo w materiałach reklamowych dotyczących Usługi określa treść wiadomości SMS (komendy) aktywującej Usługę, która może być różna w zależności od miejsca publikacji materiałów reklamowych.

§ 6

1. Aktywacja Usługi następuje przez wysłanie przez Użytkownika wiadomości SMS pod numer 7146 lub 8065 i o treści określonej w materiałach reklamowych publikowanych przez Wydawnictwo.
2. Po otrzymaniu wiadomości SMS aktywującej Usługę Wydawnictwo przesyła Użytkownikowi zwrotną wiadomość SMS zawierającą instrukcję rejestracji Użytkownika w Systemie.
3. Rejestracja Użytkownika w Systemie polega na wysłaniu wiadomości SMS zawierającej: 1) pseudonim Użytkownika (max. 8 znaków alfanumerycznych), 2) płeć Użytkownika (K – kobieta, M – mężczyzna), 3) wiek Użytkownika (w postaci cyfr), 4) obszar, w którym Użytkownik zamieszkuje (cztery pierwsze litery nazwy województwa lub kod pocztowy), 5) słowo, które najlepiej użytkownika charakteryzuje, 6) częstotliwości otrzymywania listy zawierającej pseudonimy innych użytkowników spełniających kryteria wyszukiwania.

§ 7

1. W celu wyszukania innych Użytkowników należy wysłać wiadomość SMS zawierającą kryteria według których ma nastąpić wyszukanie.
2. Po otrzymaniu zapytania, o którym mowa w ust. 1, System wyszukuje Użytkowników, których dane rejestracyjne odpowiadają zdefiniowanym kryteriom i w formie zwrotnej wiadomości SMS przesyła ich listę Użytkownikowi wraz z instrukcją w jaki sposób można się z nimi skomunikować.
3. W celu skomunikowania się z innym Użytkownikiem należy wysłać wiadomość SMS zawierającą jego pseudonim i treść komunikatu. Wiadomość taka jest przekierowywana przez System do Użytkownika zarejestrowanego pod danym pseudonimem.
4. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Wydawnictwo wysyła na numer telefonu GSM, z którego przesłano wiadomość SMS zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy oraz instrukcją postępowania w celu usunięcia błędu.

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Usługa jest dostępna we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej, zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
2. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
3. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 7146 lub 7174 wynosi 1 zł + 23% VAT (1,23 zł brutto). Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 8065 wynosi 0 zł .

§ 9

1. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
2. Aktywacja Usługi na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oznacza jego akceptację przez Użytkownika.
3. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
4. Operatorzy sieci GSM odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie przez Użytkowników z Usługi,
5. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny Wydawnictwo zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.regulaminy.pl.

§ 10

1. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za: 1) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi, 2) treść komunikatów przekazywanych przez Użytkowników w ramach korzystania z Usługi oraz przyjmowanych przez nich pseudonimów, 3) korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego, 4) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 5) zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Wydawnictwo przy zachowaniu należytej staranności nie było w stanie przewidzieć, lub którym nie mogło zapobiec, w szczególności w przypadku zakłóceń lub przerw związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, 6) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu).
2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, w przypadku gdy: 1) w komunikatach przesyłanych w ramach Usługi używa słownictwa ogólnie uznanego za wulgarne, 2) identyfikuje się pseudonimem, do którego Użytkownik nie ma prawa, 3) inni Użytkownicy zgłaszają zastrzeżenia co do zachowania danego Użytkownika, 4) wykorzystuje Usługę do przesyłania reklam lub innych treści o charakterze promocyjnym.

§ 11

1. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listownie pod adres Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. k., ul.Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Randki – SMS” lub mejlowo: boksms@bauer.pl
2. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą załatwiane przez Wydawnictwo w formie pisemnej w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.
3. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Usługi można uzyskać w siedzibie Wydawnictwa oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl
4. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji świadczenia usługi. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.