Regulaminy.pl

Regulamin usługi ‚FLIRTEK’

Drukuj

I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera ogólne warunki korzystania z usługi „FLIRTEK” (zwanej dalej „Usługą”) udostępnianej przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04 – 035  Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132  Regon 142734203 (zwaną dalej „BAUER”).
2. BAUER ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach usługi z wyłączeniem przypadków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
3. Usługa przeznaczona jest dla osób korzystających z telefonów komórkowych („Użytkowników”).
4. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
5. BAUER oświadcza, że posiada odpowiednie zgody lub prawa autorskie na wykorzystanie w Usłudze utworów w rozumieniu prawa autorskiego.
6. BAUER zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu na stronie internetowej www.regulaminy.pl. Zapisy regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na tej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
7. Usługa może być promowana w różny sposób, w tym drogą elektroniczną – w szczególności przez SMS, MMS, e-mail lub inne kanały komunikacji.
8. BAUER ma prawo przesłać do każdego użytkownika, który skorzystał z usługi dodatkową wiadomość zawierającą podziękowanie, dodatkową ofertę, menu usługi, zapytanie bądź inną informację dotyczącą świadczenia usług przez BAUER. Wiadomość taka będzie dostarczana do użytkownika bezpośrednio po skorzystaniu przez niego z Usługi. Użytkownik, korzystając z Usługi, wyraża zgodę na otrzymywanie takich informacji.
9. Reklamacje związane z funkcjonowaniem usługi należy dostarczać listownie na adres BAUER. Będą one rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania. II. Działanie Usługi. 1. Usługa jest dostępna dla Użytkowników korzystających z telefonów w sieci GSM i posiadających kartę aktywacyjną zakupioną u polskiego operatora telefonii GSM.
2. Użytkownicy Usługi są identyfikowani na podstawie numeru telefonu.
3. Korzystanie z Usługi polega na wysłaniu przez Użytkownika z telefonu komórkowego zamówienia w postaci wiadomości SMS o treści określonej w materiałach promocyjnych Usługi na numer 7146 lub 7164. Po otrzymaniu zamówienia, BAUER przesyła na telefon Użytkownika wiadomość SMS zawierającą zamówioną treść.
4. Usługa nie umożliwia automatycznego przesyłania treści na inne numery telefonu, niż numer z którego zamówiono usługę. Użytkownik przesyłający treści do innych osób czyni to na własny koszt i odpowiedzialność.
5. BAUER nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe ze sposobu wykorzystywania przez Użytkownika otrzymanych treści.
6. Użytkownik może usunąć swój numer telefonu z Usługi poprzez wysłanie z tego numeru na numer 7146 lub 7164 wiadomości SMS o treści FT.USUN albo przez skierowanie takiego żądania na piśmie do BAUER. Usunięcie nastąpi po otrzymaniu takiego żądania przez BAUER.
7. Koszt jednorazowego zamówienia – wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS na numer 7146 lub 7164 – to 1 zł netto – czyli 1,22 zł brutto. III. Ograniczenia 1. Usługa może być wykorzystywana tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.
2. BAUER dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
3. BAUER nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi;
  2. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których BAUER przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Usługi związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  3. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od BAUER;
  5. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od BAUER;
  6. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od BAUER.

5. Użytkownik, korzystając z Usługi, w szczególności nie powinien:

  1. naruszać prawa innych Użytkowników do korzystania z Usługi;
  2. korzystać z Usługi w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.

6. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Usługi.
7. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru Usługi.
9. Usługa została udostępniona przez BAUER na czas nieoznaczony.
10. BAUER może zaniechać lub ograniczyć zakres świadczenia usług dostępnych w Usłudze bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników o tym zamiarze.