Regulaminy.pl

Regulamin usługi „RELAX SMS” *obowiązuje od dnia 25.05.2018

Drukuj

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi prowadzenia pogawędek o tematyce towarzyskiej za pomocą wiadomości SMS (zwanej dalej „Usługą”).
2. Organizatorem i dostawcą Usługi jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k.  z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04 – 035  Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132  Regon 142734203 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Usługa jest oferowana na terenie Polski.
4. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
6. Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien wysłać SMS o treści „USUŃ” pod darmowy numer 8065.

§ 2

Korzystanie z Usługi

1. Użytkownik, który chce rozpocząć pogawędkę w ramach Usługi, wysyła wiadomość SMS na numer 71180, 71050 o treści określonej w opublikowanych materiałach reklamowych dotyczących Usługi.
2. Materiały reklamowe dotyczące Usługi wskazują profil (tematykę) pogawędki. Użytkownik, wysyłając wiadomość SMS, o której mowa w ust. 1, zawierającą określone hasło, dokonuje jednocześnie wyboru profilu (tematyki) pogawędki.
3. Organizator zastrzega, iż wizerunki osób oraz ich opisy (charakterystyka) zamieszczone w materiałach reklamowych dotyczących Usługi, są fikcyjne, nie mają swojego odpowiednika w rzeczywistości i nie stanowią ofert.
4. W trakcie trwania pogawędki Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych. Jedynym elementem identyfikującym Użytkownika, umożliwiającym korzystanie z usługi, jest numer jego telefonu komórkowego.
5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.
6. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania pogawędki i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne.

§ 3

Postanowienia końcowe

1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
2.Opłata za wysłanie wiadomości SMS na numery 71180, 71050 przeznaczone do korzystania z Usługi wynosi 1,23 zł z VAT.
3. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) treść wiadomości SMS wysyłanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
2) korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
3) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
4) problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Wydawnictwo przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
5) korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi,
6) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bauer.pl oraz w siedzibie Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.bauer.pl.
8. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listownie pod adres Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., ul.Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „RELAX” lub mejlowo na adres: boksms@bauer.pl
9. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą załatwiane przez Wydawnictwo w formie pisemnej w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.
10. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji świadczenia usługi. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.