Regulaminy.pl

Regulamin usługi ‚Twoja Melodia’

Drukuj

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z usługi „Twoja Melodia” (zwanej dalej „Usługą”) polegającej na odgadnięciu nazw fragmentów muzycznych w jak najkrótszym czasie.

2. Organizatorem i dostawcą Usługi jest Wydawnictwo Bauer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04 – 035  Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373626  Regon 142734203 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Usługa jest oferowana na terenie Polski w okresie od 26.04.2007 do odwołania.

4. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

5. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

6. Usługa dostępna jest pod numerem *71303 w sieci polskich operatorów telefonii komórkowej.

7.Koszt skorzystania z usługi wynosi 1 zł (1,22 zł z VAT) za minutę połączenia

§ 2

Zasady korzystania z Usługi

1. Zadaniem uczestnika będzie w jak najkrótszym czasie rozpoznać nazwy utworów muzycznych, prezentowanych podczas udziału w konkursie. Liczy się nie tylko czas ale i poprawność udzielonej odpowiedzi.

2. Każdy uczestnik konkursu usłyszy fragmenty pięciu utworów muzycznych, których nazwy będzie musiał rozpoznać

3. W przypadku rozpoznania nazwy utworu, uczestnik konkursu powinien jak najszybciej wcisnąć dowolny klawisz z klawiatury telefonu a następnie nagrać nazwę utworu, który w danej chwili został mu zaprezentowany.

4. Rozpoznania utworów muzycznych należy dokonać w jak najkrótszym czasie. O czasie rozpoznania utworu decyduje czas wciśnięcia klawisza telefonu zwany dalej „czasem udzielenie odpowiedzi”

5. Czas „udzielenie odpowiedzi” mierzony będzie od momentu zaprezentowania uczestnikowi próbki muzycznej do momentu wciśnięcia przez uczestnika dowolnego klawisza z klawiatury telefonu.

6. W efekcie wciśnięcia klawisza o którym mowa w pkt. 5 oraz pk.6 uczestnik poproszony będzie podanie poprawnej nazwy utworu.

7. W celu podania nazwy utworu należy dokonywać nagrania głosowego w serwisie konkursowym. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją lektora.

8. Liczy się poprawność udzielonej odpowiedzi i ona będzie brana pod uwagę.

9. Czas nagrywania nazwy utworu nie stanowi żadnego elementu oceny i nie wypływa na ranking w konkursie.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia wszelkich nagrań których odtworzenia będzie niemożliwe (zniekształcenia, szumu, zbyt ciche nagrania) oraz nagrań w wyniku odsłuchania których nie wynika jednoznacznie nazwa utworu muzycznego.

11. Po zakończeniu nagrania uczestnikowi zaprezentowana zostanie kolejna próbka muzyczna, której nazwę będzie musiał odgadnąć.

12. O wynikach konkursu powiadomionych będzie jedynie 5 (słownie: pięciu) najlepszych graczy: uczestnicy, którzy poprawnie odgadli nazwy wszystkich pięciu utworów konkursowych oraz dokonali tego w jak najkrótszym czasie.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Usługi i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne.

§ 3

Nagrody

1. Zadaniem uczestnika będzie w jak najkrótszym czasie rozpoznać nazwy utworów muzycznych, prezentowanych podczas udziału w konkursie. Liczy się nie tylko czas ale i poprawność udzielonej odpowiedzi.

2. Każdy uczestnik konkursu usłyszy fragmenty pięciu utworów muzycznych, których nazwy będzie musiał rozpoznać

3. W przypadku rozpoznania nazwy utworu, uczestnik konkursu powinien jak najszybciej wcisnąć dowolny klawisz z klawiatury telefonu a następnie nagrać nazwę utworu, który w danej chwili został mu zaprezentowany.

4. Rozpoznania utworów muzycznych należy dokonać w jak najkrótszym czasie. O czasie rozpoznania utworu decyduje czas wciśnięcia klawisza telefonu zwany dalej „czasem udzielenie odpowiedzi”

5. Czas „udzielenie odpowiedzi” mierzony będzie od momentu zaprezentowania uczestnikowi próbki muzycznej do momentu wciśnięcia przez uczestnika dowolnego klawisza z klawiatury telefonu.

6. W efekcie wciśnięcia klawisza o którym mowa w pkt. 5 oraz pk.6 uczestnik poproszony będzie podanie poprawnej nazwy utworu.

7. W celu podania nazwy utworu należy dokonywać nagrania głosowego w serwisie konkursowym. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją lektora.

8. Liczy się poprawność udzielonej odpowiedzi i ona będzie brana pod uwagę.

9. Czas nagrywania nazwy utworu nie stanowi żadnego elementu oceny i nie wypływa na ranking w konkursie.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia wszelkich nagrań których odtworzenia będzie niemożliwe (zniekształcenia, szumu, zbyt ciche nagrania) oraz nagrań w wyniku odsłuchania których nie wynika jednoznacznie nazwa utworu muzycznego.

11. Po zakończeniu nagrania uczestnikowi zaprezentowana zostanie kolejna próbka muzyczna, której nazwę będzie musiał odgadnąć..

12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Usługi i zablokowania dostępu do Usługi Użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne

§ 4

Zasady korzystania z serwisu telefonicznego

1. Połączenie z serwisem *71303 jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu

2.Koszt skorzystania z usługi wynosi 1 zł (1,22 zł z VAT) za minutę połączenia.

3.Połączenie z serwisem jest automatycznie przerywane po upływie 15min.

4.Odsłuchiwanie zawartości można zakończyć w dowolnej chwili, poprzez rozłączenie połączenia z numerem *71303.

5.Opłata za połączenie z serwisem głosowym zostanie naliczona za pełną minutę połączenia, bez względu na fakt wcześniejszego zakończenia tego połączenia przez Użytkownika.

6.Uczestnik przystępując do Konkursu w sposób określony w niniejszym regulaminie wyraża zgodę na otrzymywanie dodatkowych wiadomości SMS związanych z Konkursem.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Usługa jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (Era, Plus GSM, Orange i Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

2. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

5. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) korzystanie z Usługi w Konkursie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,

2) problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Oragnizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

3) korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,

4) przerwy w funkcjonowaniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej www.regulaminy.pl

8. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać listownie pod adres Organizatora z dopiskiem „Twoja muzyka”.

9. Reklamacje Użytkowników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora w formie pisemnej w terminie maksymalnie 21 dni od daty otrzymania.

10. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Usługi są dostępne na stronie internetowej www.regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zaniechania lub ograniczenia zakresu świadczenia usługi bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników o tym zamiarze.