Regulaminy.pl

Regulamin Zabawy „Wielka Zabawa Urodzinowa 25 lat Życia na Gorąco”

Drukuj

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w zabawie „Wielka Zabawa Urodzinowa 25 lat Życia na Gorąco” (zwanej dalej „Zabawą”).
2. Organizatorem Zabawy jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Organizator oświadcza, że ogłoszenie o Zabawie zostanie opublikowane w czasopiśmie „Życie na Gorąco”, w wydaniach: 47/2019 (w sprzedaży 21.11.2019r.), 48/2019 (w sprzedaży 28.11.2019r.) oraz 49/2019 (w sprzedaży 05.12.2019r.).
4. Zabawa jest organizowana na terenie Polski w dniach od 21.11.2019 roku od godziny 00:00:00 do 12.12.2019 roku do godziny 23:59:59.
5. Osoba biorąca udział w Zabawie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
6. Udział w Zabawie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci operatora telefonii komórkowej tj. T-MOBILE, PLUS, ORANGE, PLAY). Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
a. pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Zabawy;
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
7. Wszystkie wiadomości SMS w ramach udziału w Zabawie Uczestnik wysyła pod numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Zabawy.
8. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Zabawy wynosi 3,69 zł z VAT.
9. Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien wysłać SMS o treści „USUŃ” pod darmowy numer 8065.

§ 2
Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Zabawy, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Zabawy oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Zabawie

1. Zadaniem Uczestnika Zabawy jest:
a) ułożenie prawidłowego rozwiązania jednej, dwóch lub trzech krzyżówek publikowanych kolejno w 47/2019 i/lub 48/2019 i/lub 49/2019 numerze „Życia na Gorąco”, a następnie
b) przesłanie prawidłowego rozwiązania krzyżówki/ek za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Zabawy.
2. Termin na przesłanie rozwiązania każdej z trzech krzyżówek określony będzie w materiałach promocyjnych publikowanych w ww. wydaniach „Życia na Gorąco”.
3. Wśród Uczestników, którzy w terminie wyznaczonym przez Organizatora nadeślą prawidłowe rozwiązania krzyżówek rozlosowane zostaną nagrody opisane w materiałach promocyjnych Zabawy.
4. Organizator przewidział następujące nagrody w poszczególnych krzyżówkach:
a) w 47/2019 wydaniu „Życia na Gorąco”:
– voucher Rainbow – 1 szt.
– voucher Nałęczów Serce – 1 szt.
– wyciskarka Zelmer – 3 szt.
– blender Sam Cook MPM – 1 szt.
– odkurzacz MPM – 2 szt.
– suszarka Remington – 2 szt.
b) w 48/2019 wydaniu „Życia na Gorąco”:
– voucher Nałęczów weekend – 1 szt.
– pralka MPM – 1 szt.
– wyciskarka Zelmer – 1 szt.
– blender Sam Cook MPM – 2 szt.
– odkurzacz MPM – 1 szt.
– suszarka Remington – 1 szt.
c) w 49/2019 wydaniu „Życia na Gorąco”:
– voucher Nałęczów weekend – 1 szt.
– pralka MPM – 1 szt.
– wyciskarka Zelmer – 1 szt.
– blender Sam Cook MPM – 1 szt.
– odkurzacz MPM – 1 szt.
– suszarka Remington – 2 szt.

5. Zadaniem Uczestnika Zabawy grającego o Nagrodę Główną jest:
a) ułożenie prawidłowego rozwiązania poszczególnych krzyżówek publikowanych w 47/2019 i/lub 48/2019 i/lub 49/2019 numerze „Życia na Gorąco”, a następnie
b) ułożenie prawidłowego Hasła Głównego z liter zaznaczonych w diagramach trzech kolejnych krzyżówek, oraz
c) przesłanie Hasła Głównego za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Zabawy.
6. Termin na przesłanie Hasła Głównego upływa 12.12.2019r. do godz. 23:59:59.
7. Wśród Uczestników, którzy w terminie wyznaczonym przez Organizatora nadeślą prawidłowe Hasło Główne rozlosowana zostanie Nagroda Główna – 25.000 zł.

§ 4
Wybór Zwycięzców

1. Spośród Uczestników Zabawy Komisja wylosuje Laureatów.
2. Wyłonienie Laureatów Zabawy będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni po opublikowaniu #49/2019 wydania Życia na Gorąco.
3. Laureaci, którym pod nadzorem Komisji, zostaną przyznane nagrody zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Zabawy. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Laureatów w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Laureatem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
4. W przypadku nieodebrania przez Laureata telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wylosowanego przez Komisję Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, dana nagroda przechodzido dyspozycji Organizatora.
5. Zabawa jest dostępna pod określonymi numerami SMS Premium wskazanymi przez Organizatora w materiałach promocyjnych Zabawy.
6. Jedna osoba może wziąć udział w Zabawie wiele razy.
7. Jedna osoba (imię, nazwisko i adres, numer telefonu) może wygrać po jednej nagrodzie spośród nagród wymienionych w § 3 ust. 4 lit. a)-c) powyżej oraz Nagrodę Główną tj. łącznie maksymalnie 4 nagrody.
8. Organizator zastrzega sobie, że w szczególnych przypadkach nagrody na materiałach promocyjnych Zabawy mogą różnić się pod względem kolorystyki (odcień) od nagród wręczanych Laureatom.
9. Nazwiska laureatów zostaną podane w #52/2019 , w kioskach 27 grudnia 2019r.

§ 5
Odbiór Nagród

1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018, poz. 200), przed wydaniem nagrody o wartości ponad 2.000 zł brutto Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 4 ust. 3 powyżej Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
2. Sposób przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 4 pkt. 3 powyżej. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1 powyżej nagrody zostaną wysłane do Laureatów Zabawy w terminie 30 dni od odbycia rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 4 pkt. 3 regulaminu lub w przypadku konieczności odprowadzenia podatku dochodowego, w terminie 30 dni po otrzymaniu kwoty podatku wpłaconej przez Laureata. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na adres wskazany przez Laureata podczas rozmowy telefonicznej.
3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Zabawy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Zabawy i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2. Reklamacje związane z przebiegiem Zabawy należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej, wraz z dopiskiem „Wielka Zabawa Urodzinowa 25 lat Życia na Gorąco” i uzasadnieniem, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku. Reklamacje związane z Zabawą rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zabawa może być prowadzona tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Zabawy.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Zabawy.
6. Uczestnik Zabawy w szczególności nie powinien:
a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Zabawie;
b. korzystać z Zabawy w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
7. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Zabawy i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Zabawy.
8. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru Zabawy.
9. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.
10. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Zabawy, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat.
11. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Zabawie.
12. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: IOD@bauer.pl lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
13. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Organizatorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
g) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową;
h) Organizator nie przekazuje danych Uczestników ani Zwycięzców poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych;
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
14. Regulamin Zabawy jest dostępny dla Uczestników Zabawy w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej: www.regulaminy.pl.