Regulaminy.pl

Regulamin zabawy „Zabawa na 25-lecie” Naj nr 25/2019

Drukuj

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w zabawie „Zabawa na 25-lecie” publikowanej w czasopiśmie „Naj” nr 25/2019 (zwanej dalej „Zabawą”).
2. Organizatorem Zabawy jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132, NIP 527-26-44-323 (dalej „Organizator”).
3. Szczegółowe zasady Zabawy oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Zabawy podane będą na łamach czasopisma „Naj” 25/2019.
4. Konkurs organizowany jest na terenie Polski w dniach od 09.12.2019 roku od godz. 00:00:00 do 22.12.2019 roku do godz. 23:59:59.
5. Osoba biorąca udział w Zabawie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
6. Udział w Zabawie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci operatora telefonii komórkowej tj. T-MOBILE, PLUS, ORANGE, PLAY (zwane dalej „Uczestnikami”). Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom z wyłączeniem:
a. pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Zabawy;
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
7. Wszystkie wiadomości SMS w ramach udziału w Zabawie Uczestnik wysyła pod numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Zabawy.
8. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS podany będzie przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Zabawy.
9. Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS, powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym, powinien wysłać SMS o treści „USUŃ” pod darmowy numer 8065.

§ 2
Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Zabawy, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Zabawy oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję. W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Zabawie

1. Udział w Zabawie polega na ułożeniu prawidłowego rozwiązania co najmniej jednej z pięciu rozsypanek słownych Zabawy oraz przesłania go za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Zabawy.
2. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Zabawy droga SMS-ową: 09.12.2019 roku od godz. 00:00:00 do 22.12.2019 roku do godz. 23:59:59.
3. Wśród Uczestników, którzy w terminie wyznaczonym przez Organizatora nadeślą prawidłowe rozwiązanie Zabawy, rozlosowane zostaną nagrody, opisane w materiałach promocyjnych Zabawy:

ROZSYPANKA NR 1 – 1 ZESTAW OBIADOWY 4-OSOBOWY MASON CASH o wartości 199,00 zł

ROZSYPANKA NR 2 – 1 WALIZKA WITTCHEN o wartości 249,90 zł

ROZSYPANKA NR 3 – 20 ZESTAWÓW KOSMETYKÓW AA JAPAN RITUALS o wartości 81,97 zł (każdy)

ROZSYPANKA NR 4 – 3 ZESTAWY PO 3 GARNKI I 2 PATELNIE ZAVIKO KITCHEN o wartości 299,95 zł (każdy)

ROZSYPANKA NR 5 – 1 SMARTWATCH MICHAEL KORS o wartości 1699,00 zł

4. Rozwiązanie Zabawy będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni po zakończeniu Zabawy.
5. Uczestnik, któremu pod nadzorem Komisji, zostanie przyznana nagroda w Zabawie zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Zabawy. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestników w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
6. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wylosowanego Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach, za zgodą Laureata udzieloną podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5 powyżej, możliwość wymiany nagrody. Rodzaj nagrody nie ulegnie zmianie, wartość nie mniejsza niż prezentowana.
8. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na jej równowartość w gotówce.
9. Jedna osoba (imię, nazwisko i adres, numer telefonu) może wygrać 1 nagrodę w Zabawie.

§ 4
Odbiór nagród

1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem Nagrody Organizator obliczy, pobierze/potrąci i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 10 dni od daty powiadomienia o nagrodzie (tj. najpóźniej do dnia 24.08.2019 roku) jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
2. Sposób przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej nagrody zostaną wysłane do Laureatów Zabawy w terminie 30 dni po odbyciu rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu lub w przypadku konieczności odprowadzenia podatku dochodowego, w terminie 30 dni po otrzymaniu kwoty podatku wpłaconej przez Laureata. Nagrody przekazane zostaną osobiście w siedzibie Organizatora, pocztą lub pocztą kurierską na adres wskazany przez Laureata podczas rozmowy telefonicznej.
3. Nieodebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 5
Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Zabawy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Zabawy i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2. Reklamacje związane z przebiegiem Zabawy należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zakończenia Zabawy. Reklamacje związane z Zabawą rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Zabawa może być prowadzona tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Zabawy.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Zabawy.
6. Uczestnik Zabawy w szczególności nie powinien:
a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Zabawie;
b. korzystać z Zabawy w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w ramach Zabawy usług.
7. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Zabawy i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Zabawy.
8. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru Zabawy.
9. Organizator oświadcza, że Zabawa nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.
10. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Zabawy, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Zabawie.
11. W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania mogą zostać, za jego zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, opublikowane na łamach czasopisma „Naj” oraz na stronie www.konkursowicze.pl.
12. Regulamin Zabawy jest dostępny dla Uczestników Zabawy w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl.