Regulaminy.pl

Regulamin Plebiscytu „Gloria 2019”

Drukuj

§ 1
Postanowienia ogólne

• Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie „Gloria 2019” (zwanym dalej “Plebiscytem”).
• Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132, NIP 527-26-44-323 (dalej „Organizator”).
• Organizator oświadcza, że ogłoszenia dotyczące Plebiscytu będą̨ publikowane w kolejnych numerach czasopisma „Chwila dla Ciebie”, począwszy od numeru 3/2018 do numeru 14/2019.
• Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) przystępując do Plebiscytu wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
• Udział w Plebiscycie mogą̨ brać́ wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują̨ Uczestnikom z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b) innych niż̇ wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
6. Osobami nominowanymi do tytułu „Gloria 2019” (zwanymi dalej „Kandydatkami”) mogą zostać bohaterki reportaży opublikowanych w czasopiśmie „Chwila dla Ciebie” w 2019 roku. Nominacje przyznaje komisja redakcyjna pod przewodnictwem Marka Lasoty – Wydawcy.
7. Nominowanych do nagrody „Gloria 2019” zostanie 10 (dziesięć) Kandydatek, które zostaną dwukrotnie zaprezentowane na łamach czasopisma „Chwila dla Ciebie”. Organizator opublikuje zdjęcia i krótkie informacje o Kandydatkach w numerze 3/2020 czasopisma „Chwila dla Ciebie” (na rynku 16.01.2020 r.) oraz w numerze 4/2020 czasopisma „Chwila dla Ciebie” (na rynku 23.01.2020 r.).
8. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania Czytelników jednej Kandydatki spośród dziesięciu nominowanych, która zasługuje na najwyższe uznanie. Tytuł „Glorii 2019” zostanie przyznany Kandydatce, na którą zostanie oddana największa liczba głosów w Plebiscycie (zwana dalej „Zwyciężczynią Plebiscytu”).
9. Szczegółowe zasady Plebiscytu oraz warunki uczestnictwa, określenie poszczególnych nagród podane będą̨ w materiałach dotyczących Plebiscytu publikowanych na łamach czasopisma „Chwila dla Ciebie”.

§ 2
Komisja Plebiscytowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Plebiscytu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołał Komisję Plebiscytową. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą̨: Marek Lasota (Wydawca), Jarosław Mrozek (Redaktor Naczelny „Chwila dla Ciebie”), Magdalena Filipowicz (Product Manager) oraz Agnieszka Walczak (Zastępca Redaktora Naczelnego „Chwila dla Ciebie”). W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Komisji Plebiscytowej Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.

§ 3
Zasady Plebiscytu

• Głosy mogą być oddane przez Uczestników:
• • za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer telefonu 7365, wg wzoru wskazanego w materiałach dotyczących Plebiscytu,
• Głosowanie odbywa się w okresie od dnia 16 stycznia 2020 r. od godziny 00:00:00 do dnia 2 lutego 2020 r. do godziny 23:59:59.
• Koszt wysłania jednej wiadomości SMS równy jest kwocie 2,46 zł brutto.
• Głosowanie w Plebiscycie polega na przesłaniu SMS-a.
• Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na łamach czasopisma „Chwila dla Ciebie”.
• Losowanie nagrody wśród Uczestników Plebiscytu odbywać́ się̨ będzie w następujący sposób: komisja komputerowo wylosuje SMS.
• Uczestnik i Zwyciężczyni Plebiscytu, którym pod nadzorem Komisji Plebiscytowej, zostaną przyznane nagrody w Plebiscycie zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia przyznania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestnika/Kandydatki w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem/Kandydatką podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika, któremu przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

§ 4
Nagrody

• Zwyciężczyni Plebiscytu otrzyma statuetkę, dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł netto.
• Podatek od nagrody Zwyciężczyni Plebiscytu zapłaci Organizator.
• Wśród Uczestników Plebiscytu rozlosowana zostanie nagroda w postaci półrocznego przesyłania co tydzień 1 egzemplarza „Chwili dla Ciebie”.
• Sposób i termin przekazania nagród ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu.
• Nieodebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 5
Postanowienia Końcowe

• Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy osoby nagrodzone spełniają̨ warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się̨ do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Plebiscytu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
• Reklamacje związane z przebiegiem Plebiscytu należy zgłaszać́ Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „Gloria 2019”, w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie do 28.02.2020 roku. Reklamacje związane z Plebiscytem rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
• Plebiscyt może być́ prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
• Organizator dołoży wszelkich starań́ w celu zapewnienia prawidłowego działania Plebiscytu.
• Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę̨ i treści oferowane w ramach Plebiscytu.
• Uczestnik Plebiscytu w szczególności nie powinien:
a) naruszać́ prawa innych Uczestników do brania udziału w Plebiscycie;
b) korzystać́ z Plebiscytu w sposób, który może doprowadzić́ do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
7. Organizator przetwarza dane osobowe osób nagrodzonych w Plebicycie dla celów organizacji Plebiscytu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Laureaci podają̨ dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić́ wydanie oraz realizację nagród.
8. W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość́ jego zamieszkania mogą zostać, za jego zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, opublikowane w czasopiśmie „Chwila dla Ciebie”.
9. Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl/s11.