Regulaminy.pl

Regulamin plebiscytu „Złoty Nos Pani 2020 – Nagroda Czytelniczek”

Drukuj

Regulamin plebiscytu „Złoty Nos Pani 2020 – Nagroda Czytelniczek”

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa w Plebiscycie „Złoty Nos Pani 2020 – Nagroda Czytelniczek” (zwanym dalej „Plebiscytem”).
2. Plebiscyt organizowany jest przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035), przy ul. Motorowej 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000413132 (zwaną dalej „Organizatorem”).
3. Plebiscyt Złoty Nos Pani 2020 zostanie ogłoszony w czasopiśmie „Pani” numer 08/2020, którego wydawcą jest Organizator.
4. Kolejne nominowane zapachy, określenie poszczególnych nagród miesiąca, jak również czas trwania kolejnych części Plebiscytu podane będą w materiałach publikowanych na łamach czasopisma „Pani” począwszy od numeru 09/2020 do numeru 12/2020.
5. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się w dniach od 20 sierpnia 2020 r. od godziny 00:00:00 do dnia 17 grudnia 2020 r. do godziny 23:59:59.
6. Celem Plebiscytu jest wyłonienie przez Czytelniczki miesięcznika „Pani” najpiękniejszego zapachu damskiego i męskiego 2020, który otrzyma tytuł „Złoty Nos Pani 2020 – Nagroda Czytelniczek”. Powyższe zapachy wyłonione zostaną spośród zapachów zgłoszonych w ramach Konkursu Złoty Nos Pani 2020.
7. W okresie opisanym w pkt. 5 Regulaminu Uczestnicy głosują na wskazane na łamach „Pani” zapachy, które zostały nominowane przez Redakcję ww. czasopisma. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie – w dowolnym jego momencie – więcej niż jeden raz, głosując przez SMS, z zastrzeżeniem, że z jednego numeru telefonu można oddać maksymalnie 1 głos na jeden zapach. Uczestnik może oddać dowolną ilość głosów na różne zapachy.
8. W przypadku oddania większej liczby głosów z tego samego numeru telefonu na 1 zapach, za ważny uznany zostanie jedynie 1 poprawny głos oddany zgodnie z Regulaminem Plebiscytu. Kolejne głosy są odnotowywane, lecz nie są uwzględniane w wynikach Plebiscytu.
9. Tytuł „Złoty Nos Pani 2020 – Nagroda Czytelniczek” nadany zostanie zapachowi, na który zostanie oddana największa ilość ważnych głosów, zgodnych z Regulaminem Plebiscytu.
10. Udział w Plebiscycie polega na przesłaniu SMS-a (wg wzoru opisanego w materiałach dot. Plebiscytu) na numer telefonu 7365. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS równy jest kwocie 3,69 zł brutto.
11. Wyniki Plebiscytu będą ogłoszone na łamach czasopisma „Pani” w numerze 03/2021 (termin ogłoszenia może ulec zmianie).
12. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu i losowaniem Nagród Miesiąca czuwać będzie specjalnie do tego powołana komisja. W skład komisji wejdą co najmniej dwie osoby delegowane przez Organizatora.
13. W każdym miesiącu trwania Plebiscytu wśród Uczestników głosujących na poszczególne zapachy wskazane w danym numerze magazynu „Pani” rozlosowane zostaną Nagrody Miesiąca, które każdorazowo będą opisane przez Organizatora w materiałach dotyczących tej części Plebiscytu. Głosy oddane po terminie wskazanym w danym numerze „Pani” będą uwzględnione w wynikach Plebiscytu, jednakże nie będą brały udziału w losowaniu Nagród Miesiąca.
14. Osoby uprawnione do odbioru Nagród Miesiąca wyłonione zostaną w terminie 21 dni od dnia zakończenia głosowania w danej części Plebiscytu, zgodnie z informacją podaną w materiałach promocyjnych w danym numerze czasopisma „Pani”.
15. Uprawnienia do odbioru Nagród Miesiąca nie mogą uzyskać:
a) pracownicy Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, tj. osoby będące wobec takich osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
16. Losowanie Nagród Miesiąca odbywać się będzie w następujący sposób: każdemu SMS-owi zostanie przydzielony numer porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych, Komisja wylosuje tyle numerów, ile jest poszczególnych Nagród Miesiąca. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS.
17. Osoby uprawnione do odbioru Nagród Miesiąca zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał SMSa) w terminie 10 dni od dnia przyznania im nagród. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestników w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
18. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z Nagrody Miesiąca, prawo do uzyskania Nagrody Miesiąca przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana Nagroda Miesiąca przechodzi do dyspozycji Organizatora.
19. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgonie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem Nagrody Miesiąca obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto Nagrody Miesiąca. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 17 Organizator poinformuje osobę nagrodzoną o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez osobę nagrodzoną kwoty podatku w terminie 30 dni od daty powiadomienia uprawnionego do Nagrody Miesiąca jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody Miesiąca.
20. Organizator uzgodni z uprawnionymi sposób przekazania im Nagród Miesiąca. Zgodnie z powyższymi ustaleniami, Nagrody Miesiąca zostaną wysłane w paczce pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 3 miesięcy od dnia wyłonienia osób nagrodzonych w danej części Plebiscytu. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody zostaną wysłane w ciągu 3 miesięcy od dnia opłacenia przez Uczestnika w/w podatku.
21. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę rzeczową.
22. Nie odebranie przyznanej Nagrody Miesiąca oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.
23. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przekazywać pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Nowe Media”) w terminie do dnia 31 marca 2021 roku.
24. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
25. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Plebiscycie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
26. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.regulaminy.pl, www.pani.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

ANEKS 1 do Regulaminu Plebiscytu PANI nr 9/2020
Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w niniejszym Plebiscycie w okresie od 20 sierpnia do 21 września 2020 r.
6 zestawów do pielęgnacji twarzy Volumeric DR IRENA ERIS, wygrywa 6 osób
3 torebki CHOLEWIŃSKI wykonane ręcznie ze skóry naturalnej, wygrywają 3 osoby

ANEKS 2 do Regulaminu Plebiscytu PANI nr 10/2020
Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w niniejszym Plebiscycie w okresie od 22 września do 19 października 2020 r.
3 zegarki Bergstern Brilliance od APART, wygrywają 3 osoby
5 zestawów kosmetyków THALGO Source Marine, które intensywnie nawilżają i rozświetlają skórę, wygrywa 5 osób

ANEKS 3 do Regulaminu Plebiscytu PANI nr 11/2020
Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w niniejszym Plebiscycie w okresie od 20 października 2020 r. do 18 listopada 2020 r.
8 podwójnych zestawów francuskiej marki MAISON BERGER PARIS według projektu Lolity Lempickiej, złożone z lampy zapachowej oraz esencji „Lolita”, wygrywa 8 osób

ANEKS 4 do Regulaminu Plebiscytu PANI nr 12/2020

Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w niniejszym Plebiscycie w okresie od 19 listopada 2020 r. do 19 grudnia 2020 r.

6 zestawów ekskluzywnych kosmetyków D’ALCHÈMY o działaniu anti-aging, wygrywa 6 osób

3 damskie torebki ręcznie wykonane ze skóry zamszowej marki CHOLEWIŃSKI, wygrywają 3 osoby