Regulaminy.pl

Regulamin plebiscytu „Złoty Nos Pani 2019 – Nagroda Czytelniczek”

Drukuj
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa w Plebiscycie „Złoty Nos Pani 2019 – Nagroda Czytelniczek” (zwanym dalej „Plebiscytem”).
 2. Plebiscyt organizowany jest przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035), przy ul. Motorowej 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000413132 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs Złoty Nos Pani 2018 zostanie ogłoszony w czasopiśmie „Pani” numer 08/2019, którego wydawcą jest Organizator.
 4. Kolejne nominowane zapachy, określenie poszczególnych nagród miesiąca, jak również czas trwania kolejnych części Plebiscytu podane będą w materiałach publikowanych na łamach czasopisma „Pani” począwszy od numeru 09/2019 do numeru 12/2019.
 5. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się w dniach od 22 sierpnia 2019 r. od godziny 00:00:00 do dnia 18 grudnia 2019 r. do godziny 23:59:59.
 6. Celem Plebiscytu jest wyłonienie przez Czytelniczki miesięcznika „Pani” najpiękniejszego zapachu damskiego i męskiego 2019, który otrzyma tytuł „Złoty Nos Pani 2019 – Nagroda Czytelniczek”. Powyższe zapachy wyłonione zostaną spośród zapachów zgłoszonych w ramach Konkursu Złoty Nos Pani 2019.
 7. W okresie opisanym w pkt. 5 Regulaminu Uczestnicy głosują na wskazane na łamach „Pani” zapachy, które zostały nominowane przez Redakcję ww. czasopisma. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie – w dowolnym jego momencie – więcej niż jeden raz, głosując przez SMS, z zastrzeżeniem, że z jednego numeru telefonu można oddać maksymalnie 1 głos na jeden zapach. Uczestnik może oddać dowolną ilość głosów na różne zapachy.
 8. W przypadku oddania większej liczby głosów z tego samego numeru telefonu na 1 zapach, za ważny uznany zostanie jedynie 1 poprawny głos oddany zgodnie z Regulaminem Plebiscytu. Kolejne głosy są odnotowywane, lecz nie są uwzględniane w wynikach Plebiscytu.
 9. Tytuł „Złoty Nos Pani 2019 – Nagroda Czytelniczek” nadany zostanie zapachowi, na który zostanie oddana największa ilość ważnych głosów, zgodnych z Regulaminem Plebiscytu.
 10. Udział w Plebiscycie polega na przesłaniu SMS-a (wg wzoru opisanego w materiałach dot. Plebiscytu) na numer telefonu 7365. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS równy jest kwocie 3,69 zł brutto.
 11. Wyniki Plebiscytu będą ogłoszone na łamach czasopisma „Pani” w numerze 03/2020 (termin ogłoszenia może ulec zmianie).
 12. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu i losowaniem Nagród Miesiąca czuwać będzie specjalnie do tego powołana komisja. W skład komisji wejdą co najmniej dwie osoby delegowane przez Organizatora.
 13. W każdym miesiącu trwania Plebiscytu wśród Uczestników głosujących na poszczególne zapachy wskazane w danym numerze magazynu „Pani” rozlosowane zostaną Nagrody Miesiąca, które każdorazowo będą opisane przez Organizatora w materiałach dotyczących tej części Głosy oddane po terminie wskazanym w danym numerze „Pani” będą uwzględnione w wynikach Plebiscytu, jednakże nie będą brały udziału w losowaniu Nagród Miesiąca.
 14. Osoby uprawnione do odbioru Nagród Miesiąca wyłonione zostaną w terminie 21 dni od dnia zakończenia głosowania w danej części Plebiscytu, zgodnie z informacją podaną w materiałach promocyjnych w danym numerze czasopisma „Pani”.
 15. Uprawnienia do odbioru Nagród Miesiąca nie mogą uzyskać:
 16. pracownicy Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
 17. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
 18. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, tj. osoby będące wobec takich osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 19. Losowanie Nagród Miesiąca odbywać się będzie w następujący sposób: każdemu SMS-owi zostanie przydzielony numer porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych, Komisja wylosuje tyle numerów, ile jest poszczególnych Nagród Miesiąca. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS.
 20. Osoby uprawnione do odbioru Nagród Miesiąca zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał SMSa) w terminie 10 dni od dnia przyznania im nagród. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestników w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
 21. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z Nagrody Miesiąca, prawo do uzyskania Nagrody Miesiąca przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana Nagroda Miesiąca przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 22. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgonie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem Nagrody Miesiąca obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto Nagrody Miesiąca. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 17 Organizator poinformuje osobę nagrodzoną o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez osobę nagrodzoną kwoty podatku w terminie 30 dni od daty powiadomienia uprawnionego do Nagrody Miesiąca jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody Miesiąca.
 23. Organizator uzgodni z uprawnionymi sposób przekazania im Nagród Miesiąca. Zgodnie z powyższymi ustaleniami, Nagrody Miesiąca zostaną wysłane w paczce pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 3 miesięcy od dnia wyłonienia osób nagrodzonych w danej części Plebiscytu. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody zostaną wysłane w ciągu 3 miesięcy od dnia opłacenia przez Uczestnika w/w podatku.
 24. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę rzeczową.
 25. Nie odebranie przyznanej Nagrody Miesiąca oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.
 26. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przekazywać pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Nowe Media”) w terminie do dnia 31 marca 2019 roku.
 27. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 28. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Plebiscycie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
 29. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Aneks 1
Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Plebiscytu w PANI 9/2019.
Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Plebiscycie na łamach PANI w okresie od 22 sierpnia do 19 września 2019 r.
– 8 bonów o wartości 500 zł na buty Carinii do zrealizowania w sklepie internetowym www.carinii.com.pl
– 1 zegarek Boss

Aneks 2
Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Plebiscytu w PANI 10/2019.
Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Plebiscycie na łamach PANI w okresie od 20 września do 22 października 2019 r.
– 2 dwuosobowe zaproszenia do DOUBLETREE BY HILTON HOTEL & CONFERENCE CENTRE WARSAW. W pakiecie na weekend: 2 noce w pokoju
dwuosobowym ze śniadaniem, masaż klasyczny w The SPA (60 min) dla 2 osób, dostęp do strefy Wellness i SPA z basenem z nisko zasoloną wodą, całodobową siłownią,
strefą Level Up z kompleksem saun, jacuzzi i prysznicami wrażeń. Zaproszenia ważne do 31.03.2020 r. Rezerwacja noclegów dotyczy weekendów i wyklucza terminy świąteczne.
– 3 zestawy kosmetyków pielęgnacyjnych THALGO LUMIÈRE. W skład linii zestawu wchodzą: esencja, serum, korektor, fluid oraz krem.

Aneks 3
Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Plebiscytu w PANI 11/2019.
Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Plebiscycie na łamach PANI w okresie od 23 października 2019 r. do 20 listopada 2019 r.
– 8 kart by Insomnia o wartości 500 zł do wykorzystania na zakupy w salonach stacjonarnych oraz online. Termin realizacji kart do 31.01.2020 r.
– 8 kart podarunkowych Wojas o wartości 500 zł do wykorzystania na zakupy w salonach firmowych marki Wojas Ważne 12 miesięcy od dnia aktywacji. Nie dotyczą sklepu online. Regulamin karty podarunkowej Wojas dostępny na www.wojas.pl

Aneks 4
Niniejszy Aneks dotyczy Regulaminu Plebiscytu w PANI 12/2019.
Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w Plebiscycie na łamach PANI w okresie od 21 listopada 2019 r. do 18 grudnia 2019 r.
– 2 zegarki Boss
– 2 trzydniowe pobyty dla dwóch osób w KORMORAN Wellness Medical Spa w nadbałtyckich Rowach W pakiecie: dwa noclegi, śniadania, obiadokolacje, dostęp do strefy wellness i dwa zabiegi.
Zaproszenia ważne do 30.06.2020 r. (nie obejmują świąt i długich weekendów).