Regulaminy.pl

Regulamin Plebiscytu „Dobroczynka Przyjaciółka”

Drukuj

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie Dobroczynka Przyjaciółka ogłoszonym na łamach czasopisma „Przyjaciółka” (zwanym dalej „Plebiscytem”).
2. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132 (zwana dalej „Organizatorem”). Partnerem Plebiscytu jest Polpharma, producent marki Acard (zwany dalej „Partnerem”).
3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.
4. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Udział w Plebiscycie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne. Nagrody przewidziane w Plebiscycie przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora,
b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
6. Szczegóły dotyczące Plebiscytu, zasady głosowania oraz określenie nagród, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą na łamach czasopisma „Przyjaciółka”.
7. Celem Plebiscytu jest wyłonienie osoby lub organizacji, która w 2019 i/lub 2020 roku wyróżniła się swoją postawą i działalnością dobroczynną z autentycznej, wewnętrznej potrzeby i przekonania. Dobroczynka Przyjaciółka wybrana zostanie spośród osób lub organizacji zaprezentowanych na łamach „Przyjaciółki”. Osoba ta (ew. organizacja) wyłoniona zostanie w drodze głosowania czytelników.

§ 2
Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

1. Czytelnicy „Przyjaciółki” mogą nadsyłać zgłoszenia kandydatów do tytułu Dobroczynka Przyjaciółka. Kandydatami mogą być osoby fizyczne oraz organizacje.
2. Zgłoszenia kandydatów można przesyłać w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku emailem na adres dobroczynka@przyjaciolka.pl lub na adres redakcji „Przyjaciółka” ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa. Do zgłoszenia należy dołączyć telefoniczny numer kontaktowy.
3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: opis działalności dobroczynnej, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz pisemną zgodę kandydata na udział w Plebiscycie.
4. Spośród zgłoszonych kandydatur redakcja „Przyjaciółki” wyłoni pięć nominowanych osób lub organizacji, które zostaną zaprezentowane na łamach 11/2020 numeru „Przyjaciółki” (na rynku 28 maja 2020 roku).
5. Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które w terminie do dnia 19.08.2020 roku zagłosują w Plebiscycie za pomocą SMS-ów. Głosować można w okresie od dnia 28.05.2020 roku od godz. 00:00:00 do dnia 19.08.2020 roku do godz. 23:59:59. Oddanie głosu uznaje się za dokonane w chwili zarejestrowania SMS-a w bazie Organizatora.
6. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie więcej niż jeden raz, głosując za pomocą SMS-a, przy założeniu, że poprzez SMS z jednego numeru telefonu można oddać 1 głos na każdą z kandydatur.
7. Tytuł Dobroczynka Przyjaciółka przyznany zostanie tej osobie lub organizacji, na którą zostanie oddana największa liczba głosów.
8. Laureat Plebiscytu wyłoniony zostanie w terminie do dnia 01 września 2020 roku. Ogłoszenie wyników Plebiscytu zostanie opublikowane na łamach 20/2020 numeru magazynu „Przyjaciółka” (na rynku 01 października 2020 roku).
9. Prawidłowe głosowanie polega na przesłaniu SMS-a na numer i wg wzoru opisanego w materiałach informacyjnych dotyczących Plebiscytu). Koszt wysłania jednej wiadomości SMS równy jest kwocie 3,69 zł brutto.
10. Dla Uczestników Plebiscytu Organizator przewidział 80 nagród. Wśród Uczestników rozlosowane zostaną następujące nagrody:
a) 5 zestawów: po 2 garnki i 2 patelnie Zavio Kitche o wartości 459,92 zł każdy,
b) 30 zestawów kosmetyków Joko oraz Gracja BIO o wartośći 83 zł każdy,
c) 45 zestawów kosmetyków marki POLKA o wartości do 90 zł każdy.
11. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę rzeczową.
12. Losowanie nagród odbędzie się w terminie 21 dni roboczych od dnia zakończenia głosowania (tj. do dnia 08.09.2020 roku) i będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu głosowi zostanie przydzielony numer porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych Komisja wylosuje tyle numerów, ile nagród zostało przewidzianych w Plebiscycie. Na podstawie wylosowanych numerów porządkowych, odszukane zostaną numery telefonów komórkowych, z których zostały wysłane SMS-y.
13. Osoby uprawnione do odbioru nagród zostaną powiadomione o tym fakcie przez Organizatora telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał SMS-a) w terminie 30 dni od dnia wylosowania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do osób wylosowanych w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z osobą wylosowaną podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
14. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

§ 3
Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów oddanych przez SMS-y, tj. prawidłowego wyboru Laureata Plebiscytu oraz w celu wylosowania osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 4
Laureat Plebiscytu

1. Organizator przewidział następującą nagrodę dla Laureata Plebiscytu:
a) Tytuł Dobroczynka Przyjaciółka,
b) Statuetka Dobroczynka Przyjaciółka 2019,
c) Voucher pobytowy z zabiegami SPA i wyżywieniem dla 2 osób w Hotelu Uniejów ****ecoActive&Spa (o wartości 1.000 zł).
2. Osoba nagrodzona powiadomiona zostanie o nagrodzie telefonicznie w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Plebiscytu.
3. Nagroda zostanie wręczona Laureatowi podczas uroczystej kolacji z przedstawicielami Organizatora i Partnera Plebiscytu. Kolacja zorganizowana zostanie w terminie do dnia 09 października 2020 roku. Laureat powiadomiony zostanie o terminie kolacji oraz pozostałych szczegółach najpóźniej na 10 dni przed terminem.

§ 5
Odbiór nagród przez Uczestników Plebiscytu

1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Uczestnika. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 pkt. 13 powyżej Organizator poinformuje Uczestnika o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Uczestnika kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej, nagrody zostaną przesłane w paczce pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia głosowania. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody zostaną przesłane w ciągu 2 miesięcy od dnia opłacenia przez Uczestnika ww. podatku.
3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Plebiscycie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
2. Do uczestnictwa w Plebiscycie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
3. Plebiscyt może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.
5. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.
6. Reklamacje dot. Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. Warszawa, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „Przyjaciółka”) w terminie do dnia 05.10.2020 roku.
7. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
8. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Plebiscycie (dane nagrodzonych uczestników oraz Laureata przetwarzane będą przez 6 lat). Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
9. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: IOD@bauer.pl lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
10. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej www.regulaminy.pl