Regulaminy.pl

Regulamin zabawy „Sprawdź się”

Drukuj

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w szaradach „Sprawdź się” (zwanych dalej „Szaradą”).
2. Organizatorem Szarady jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Organizator oświadcza, że ogłoszenie o Szaradzie zostanie opublikowane w czasopismach Organizatora i/lub w innych mediach reklamowych.
4. Szczegółowe zasady Szarady oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Szarady opublikowane będą w czasopismach Organizatora i/lub w innych mediach reklamowych oraz w kolejnych aneksach do niniejszego Regulaminu.
5. Osoba biorąca udział w Szaradzie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
6. Udział w Szaradzie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
a. pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Szarady;
c. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
5. Wszystkie wiadomości SMS w ramach udziału w Szaradzie Uczestnik wysyła pod numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
6. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady wynosi 2,46 zł z VAT.
7. Uczestnik, który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien wysłać SMS o treści „USUŃ” pod darmowy numer 8065.

§ 2 Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Szarady, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Szarady oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej 2 osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3 Zasady uczestnictwa w Szaradzie

1. Zadaniem Uczestnika Szarady jest:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z krzyżówki lub rozsypanek literowych lub wykreślanek lub quizu lub zabaw logicznych lub odpowiedzi na pytanie otwarte,
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
2. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Szarady określony będzie w materiałach promocyjnych Szarady do godziny 23:59:59.
3. Organizator w trakcie trwania Szarady upoważniony jest do kilkukrotnego proponowania Uczestnikowi gry o pozostałe nagrody przewidziane w Zabawie.

§ 4 Wybór Zwycięzcy

1. Spośród Uczestników, którzy nadesłali prawidłowe rozwiązanie Szarady Komisja wylosuje Laureatów lub w przypadku pytań konkursowych – wybierze Laureata.
2. Rozwiązanie Szarady będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 10 dni po zakończeniu danej Szarady.
3. Laureaci, którym pod nadzorem Komisji, zostaną przyznane nagrody w Szaradzie zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Laureatów w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Laureatem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
4. W przypadku nieodebrania przez Laureata telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wylosowanego przez Komisję Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
5. Jedna osoba może wziąć udział w Szaradzie wiele razy.
6. Jedna osoba może wygrać więcej niż 1 nagrodę.
7. Organizator uprawniony jest do zaproponowania Laureatowi podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 3 powyżej, zamianę nagrody rzeczowej na jej równowartość w gotówce.

§ 5 Odbiór Nagród

1.Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018, poz. 200), przed wydaniem nagrody o wartości ponad 2.000 zł brutto Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 4 ust. 3 powyżej Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody w terminie 10 dni roboczych od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
2. Sposób przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 4 pkt. 3 powyżej. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 1 powyżej nagrody zostaną wysłane do Laureatów Szarady w terminie do 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na adres wskazany przez Laureata podczas rozmowy telefonicznej.
3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Szarady spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Szarady i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2. Reklamacje związane z przebiegiem Szarady należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej, wraz z dopiskiem „Sprawdź się” i uzasadnieniem, najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia czasu trwania Szarady. Reklamacje związane z Szaradą rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Szarada może być prowadzona tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Szarady.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Szarady.
6. Uczestnik Szarady w szczególności nie powinien:
a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Szaradzie;
b. korzystać z Szarady w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
7. Operatorzy telefonii komórkowej odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Szarady i nie ponoszą odpowiedzialności za treści oferowane w ramach Szarady.
8. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru Szarady.
9. Organizator oświadcza, że Szarada nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.
10. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Szarady będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Szarady, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Szarady.
11. W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania mogą zostać, za jego zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, opublikowane na www.konkursowicze.pl lub/i na łamach czasopism współorganizujących Szaradę.
12. Regulamin Szarady jest dostępny dla Uczestników Szarady w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Motorowej 1 oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl.

Aneks 1 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Krzyżówce
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) ułożeniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki oraz
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki: pocztą na adres podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Krzyżówki albo za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Krzyżówki,
c) po przesłaniu rozwiązania (hasła) za pomocą wiadomości SMS, Uczestnik otrzyma w odpowiedzi wiadomość SMS z możliwością wyboru nagrody, o którą chce zagrać,
d) odpowiedzenie Organizatorowi – tj. wysłaniu SMSa zawierającego wybraną nagrodę.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w krzyżówkach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 29.09.2018 r do 01.01.2019 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) gotówka 1.500 zł albo Laptop Acer Spin 1 11,6″ Intel® CeleronTM N3350 – 4GB RAM – 32GB Dysk – Win10 + pióro albo Ekspres do kawy DeLonghi Magnifica S ECAM 21.117.W – wygrywa 1 osoba,
b) gotówka 2.000 zł albo Apple iPad Wi-Fi 128GB albo TV LG 43UK6750 – wygrywa 1 osoba,
c) gotówka 2.500 zł albo Smartfon Apple iPhone 7 albo TV Samsung UE55MU6172 – wygrywa 1 osoba.

Aneks 2 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie jest:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych lub wykreślanek lub zabaw logicznych
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w krzyżówkach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 22.10.2018 r do 02.01.2019 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
Trzydniowy pobyt dla czterech osób w Hotelu Galicja *** Wieliczka. Zaproszenie o wartości 2800 zł, ważne do 28.02.2019 r., obejmuje: pobyt w pokoju standard, wyżywienie, masaż dla dwojga, nielimitowany dostęp do strefy relaksu, wygrywają 2 osoby
Ekspres Tchibo Cafissimo Pure Black z zapasem kawy, wygrywa 1 osoba
1000 zł, wygrywa 1 osoba
2500 zł, wygrywa 1 osoba
600 zł, wygrywa 1 osoba
500 zł, wygrywa 1 osoba
3 zegarki Ice Watch, wygrywają 3 osoby

Aneks nr 3 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w krzyżówkach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 29.10.2018 r do 31.01.2019 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) Gotówka 2000 zł – wygrywa 1 osoba
b) Laptop ASUS Transformer Book T101HA X5-Z8350 o wartości 1400 zł lub gotówka 1400 zł – wygrywa 1 osoba
c) Konsola XBOX One S+gra+2 pady (zestaw o wartości 1400 zł) lub gotówka 1400 zł – wygrywa 1 osoba.
d) TV LG43LJ594V o wartości 1500 zł lub gotówka 1500 zł – wygrywa 1 osoba
e) Gramofon House of Marley Stir i tup o wartości 700 zł lub gotówka 700 zł – wygrywa 1 osoba.

Aneks nr 4 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe rozwiązanie krzyżówki lub/i wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania krzyżówki/szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady
c) w przypadku gry o nagrodę specjalną – bonus noworoczny o wartości 3000 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych rozwiązań
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w krzyżówkach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 6.12.2018 r do 28.02.2019 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) Gotówka 1500 zł – wygrywają 3 osoby
b) Gotówka 2000 zł – wygrywa 1 osoba
c) Gotówka 1700 zł – wygrywa 1 osoba
e) Gotówka 1300 zł – wygrywa 1 osoba
f) Gotówka 1000 zł – wygrywa 1 osoba
g) Gotówka 3000 zł – wygrywa 1 osoba (bonus noworoczny)

Aneks nr 5 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”
Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe rozwiązanie krzyżówki lub/i wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania krzyżówki/szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady
c) w przypadku gry o nagrodę specjalną – bonus specjalny o wartości 1000 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych rozwiązań
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w krzyżówkach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 31.12.2018 r do 31.03.2019 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) Zaproszenie do VIP ACTIVE REVITAL o wartości 7800 zł (14 dni dla 2 osób z pełnym wyżywieniem wegług zasad dr Ew6y Dąbrowskiej) – wygrywa 1 osoba
b) Wyciskarka do owoców Philips 9o wartości 900 zł lub gotówka 900 zł – wygrywa 1 osoba
c) Thermomix® o wartości 5000 zł lub gotówka 5000 zł – wygrywa 1 osoba
e) Zegarek sportowy GPS VIVOACTIVE HR GARMIN o wartości 650 zł lub gotówka 650 zł – wygrywa 1 osoba
f) Rowerek Stacjonarny o wartości 900 zł lub gotówka 900 zł – wygrywa 1 osoba
g) Gotówka 1000 zł – wygrywa 1 osoba (bonus specjalny)

Aneks nr 6 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe rozwiązanie krzyżówki lub/i wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania krzyżówki/szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady
c) w przypadku gry o nagrodę specjalną – bonus specjalny o wartości 2000 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych rozwiązań
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w krzyżówkach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 28.01.2019 r do 16.04.2019 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) Lustrzankę cyfrową EOS 1300D + obiektyw 18-55IS + Torba 100 EG + karta pamięci 8GB o wartości 1900 zł lub gotówkę 1900 zł – wygrywa 1 osoba
b) Tablet APPLE iPad 9.7 32 GB Wi-Fi MR7F2FD/A o wartości 1550 zł lub gotówka 1550 zł – wygrywa 1 osoba
c) Laptop 2w1 ACER One 10 S1003-133N Z8350/2GB/64GB eMMC/Win10 o wartości 1000 zł lub gotówka 1000 zł – wygrywa 1 osoba
d) Gotówka 1000 zł – wygrywa 1 osoba
e) Maszyna do szycia Singer 4411 Heavy Duty o wartości 650 zł lub gotówka 650 zł – wygrywa 1 osoba
f)TV Philips 32PHT4503/12 o wartości 800 zł lub gotówka 800 zł – wygrywa 1 osoba
g) Gotówka 2000 zł (bonus specjalny) – wygrywa 1 osoba

Aneks nr 7 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe rozwiązanie krzyżówki lub/i wykonanie zadania Szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania krzyżówki/szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
c) w przypadku gry o PREMIĘ o wartości 1000 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych rozwiązań.
d) w przypadku gry o EKSTRA NAGRODĘ NA DZIEŃ MATKI o wartości 1000 zł w okresie od 01.05.2019r. do 26.05.2019r. – prawidłowe rozwiązanie hasła z rozsypanki literowej i przesłanie prawidłowego rozwiązania szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Zabawy.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w szaradach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 11.02.2019 r do 26.05.2019 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) 65-calowy telewizor LG 65SK7900 o wartości 4000 zł lub gotówkę 4000 zł – wygrywa 1 osoba
b) Smartfon Huawei P20 o wartości 1700 zł lub gotówka 1700 zł – wygrywa 1 osoba
c) Robot kuchenny Kenwood KMX750RD o wartości 1200 zł lub gotówka 1200 zł – wygrywa 1 osoba
d) Gotówka 1000 zł (PREMIA) – wygrywa 1 osoba
g) Gotówka 1000 zł (EKSTRA NAGRODA NA DZIEŃ MATKI) – wygrywa 1 osoba

Aneks nr 8 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
c) w przypadku gry o nagrodę specjalną 2500 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych haseł wg ww. schematu
d) koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady wynosi 3,69 zł z VAT.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w szaradach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 11.02.2019 r do 08.03.2019 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) Gotówka 1000 zł – wygrywa 1 osoba
b) Gotówka 1200 zł – wygrywa 1 osoba
c) Gotówka 1300 zł – wygrywa 1 osoba
d) Gotówka 1500 zł – wygrywa 1 osoba
e) Gotówka 2500 zł (EKSTRA KASA NA WYJAZD) – wygrywa 1 osoba

Aneks nr 9 do Regulaminu Szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe rozwiązanie krzyżówki lub/i wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania krzyżówki/szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady
c) w przypadku gry o nagrodę specjalną – bonus specjalny o wartości 1000 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych rozwiązań
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w krzyżówkach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 07.03.2019 r do 25.06.2019 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) Weekendowy pobyt dla 4 osób w Dom Zdrowia Lila o wartości 3000 zł – wygrywa 1 osoba
b) Nawigacja SMART GPS SG775 TRUCK TTEU o wartości 700 zł – wygrywa 1 osoba
c) Gotówka 2000 zł – wygrywa 1 osoba
d) Gotówka 750 zł – wygrywa 1 osoba
e) Gotówka 1000 zł – wygrywa 1 osoba
f) Gotówka 500 zł – wygrywa 1 osoba
g) Gotówka 750 zł – wygrywa 1 osoba
h) Gotówka 1500 zł – wygrywa 1 osoba
g) Gotówka 1500 zł (bonus specjalny) – wygrywa 1 osoba

Aneks nr 10 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
c) w przypadku gry o nagrodę specjalną 1500 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych haseł wg ww. schematu
d) koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady wynosi 3,69 zł z VAT.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w szaradach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 15.04.2019 r do 16.07.2019 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) Lodowka o wartości 1800 zł – wygrywa 1 osoba
b) Płyta indukcyjna o wartości 2000 zł – wygrywa 1 osoba
c) Ekspres do kawy o wartości 1130 zł – wygrywa 1 osoba
d) zestaw garnków o wartości 1750 zł – wygrywa 1 osoba
e) Robot kuchenny o wartości 3100 zł – wygrywa 1 osoba
f) Gotówka 5000 zł – wygrywa 1 osoba
g) Gotówka 1500 zł (bonus specjalny) – wygrywa 1 osoba

Aneks nr 11 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
c) w przypadku gry o nagrodę specjalną 2500 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych haseł wg ww. schematu
d) koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady wynosi 3,69 zł z VAT.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w szaradach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 29.04.2019 r do 31.08.2019 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) gotówka 1000 zł – wygrywa 1 osoba
b) gotówka 1100 zł – wygrywa 1 osoba
c) gotówka 1200 zł – wygrywa 1 osoba
d) gotówka 1300 zł – wygrywa 1 osoba
e) gotówka 1400 zł – wygrywa 1 osoba
f) gotówka 1500 zł – wygrywa 1 osoba
g) gotówka 2500 zł (bonus specjalny) – wygrywa 1 osoba

Aneks nr 11 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
c) w przypadku gry o nagrodę specjalną 1000 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych haseł wg ww. schematu
d) koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady wynosi 3,69 zł z VAT.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w szaradach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 20.05.2019 r do 30.09.2019 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) zaproszenie do „Domu Zdrowia Lila” w Ciechocinku dla 4 osób o wartości 3000 zł (ważne do 31.12.2019 r z wyłączeniem świąt ) – wygrywa 1 osoba
b) hulajnoga elektryczna lub 1600 zł – wygrywa 1 osoba
c) iPad z rysikiem lub 2000 zł – wygrywa 1 osoba
d) gotówka 1500 zł – wygrywa 1 osoba
e) smartfon Samsung Galaxy J7 2017 Dual Sim lub 1000 zł – wygrywa 1 osoba
f) laptop Asus VivoBookR520UA i3-8130U-8GB lub 2400 zł – wygrywa 1 osoba
g) nawigacja GPS SG43 MOTO o wartości 500 zł – wygrywa 1 osoba
h) gotówka 500 zł – wygrywa 1 osoba
g) gotówka 1000 zł (bonus specjalny) – wygrywa 1 osoba

Aneks nr 12 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
c) w przypadku gry o nagrodę specjalną 1000 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych haseł wg ww. schematu
d) koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady wynosi 3,69 zł z VAT.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w szaradach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 20.07.2019 r do 03.12.2019 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) 1000 zł lub wyciskarka Panasonic MJ-L700KXE – wygrywa 1 osoba
b) 1300 zl lub Laptop Kiano elegance Intel Celeron N3350 zł – wygrywa 1 osoba
c) 1200 zl lub smartfon Galaxy A40 SM-A405F – wygrywa 1 osoba
d) 1100 zł lub TV Philips 32PFS5823/12 – wygrywa 1 osoba
e) 600 zł – wygrywa 1 osoba
f) 500 zł – wygrywa 1 osoba
g) 700 zł – wygrywa 1 osoba
h) 1000 zl – wygrywa 1 osoba
g) 1000 zł (bonus specjalny) – wygrywa 1 osoba

Aneks nr 13 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
c) w przypadku gry o nagrodę specjalną 2500 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych haseł wg ww. schematu
d) koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady wynosi 3,69 zł z VAT.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w szaradach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 24.09.2019 r do 17.11.2019 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) 3500 zł – wygrywa 1 osoba
b) 1500 zl – wygrywa 1 osoba
c) 1300 zl – wygrywa 1 osoba
d) Ekspres de Longhi o wartości 450 zł – wygrywa 1 osoba
e) Robot Zelmer o wartości 750 zł – wygrywa 1 osoba
f) 4 komplety walizek Ochnik o wartości 1289 zł – wygrywają 4 osoby
g) 2500 zł (nagroda specjalna) – wygrywa 1 osoba

Aneks nr 14 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
c) w przypadku gry o nagrodę specjalną 1000 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych haseł wg ww. schematu
d) koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady wynosi 3,69 zł z VAT.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w szaradach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 03.10.2019 r do 15.12.2019 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) 4500 zł lub komputer APPLE o wartości 4500 zł – wygrywa 1 osoba
b) 1000 zl lub smartfon HUAWEI o wartości 1000 zł – wygrywa 1 osoba
c) 1100 zl lub pralka AMICA o wartości 1100 zł – wygrywa 1 osoba
d) 1900 zł lub lodówka LG o wartości 1900 zł – wygrywa 1 osoba
e) 500 zł – wygrywa 1 osoba
f) 1000 zł (bonus specjalny) – wygrywa 1 osoba

Aneks nr 15 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
c) w przypadku gry o nagrodę specjalną 3500 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych haseł wg ww. schematu
d) koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady wynosi 3,69 zł z VAT.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w szaradach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 02.12.2019 r do 12.01.2020 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) 1500 zł – wygrywa 1 osoba
b) 1000 zl – wygrywa 1 osoba
c) 1300 zl – wygrywa 1 osoba
d) 1700 zł – wygrywa 1 osoba
e) 3500 zł (bonus specjalny) – wygrywa 1 osoba

Aneks nr 16 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
c) w przypadku gry o nagrodę specjalną 1300 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych haseł wg ww. schematu
d) koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady wynosi 3,69 zł z VAT.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w szaradach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 18.12.2019 r do 30.04.2020 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) 2200 zł lub Laptop Asus o wartości 2200 zł – wygrywa 1 osoba
b) 4200 zl – wygrywa 1 osoba
c) 800 zl lub smartfon Sony o wartosci 800 zł– wygrywa 1 osoba
d) 1500 zł – wygrywa 1 osoba
e) Blender Sam cook o wartości 1000 zł – wygrywa 1 osoba
f) WIDEOREJESTRATOR DVR1100L SMART GPS o wartości 250 zł – wygrywa 1 osoba
g) Zestaw kosmetyków Dermiss o wartości 500 zł – wygrywa 1 osoba
h) MASZYNKA DO MIELENIA BOSCH MFW3X18W o wartości 600 zł 0 wygrywa 1 osoba
e) 1300 zł (bonus specjalny) – wygrywa 1 osoba

 

Aneks nr 17 do Regulaminu szarad „Sprawdź się”

Zasady uczestnictwa w Zabawie:
1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) prawidłowe wykonanie zadania szarady polegającego na ułożeniu odpowiedniego hasła z rozsypanek literowych.
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Szarady za pomocą wiadomości SMS o treści i na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady.
c) w przypadku gry o nagrodę specjalną 1000 zł – nadesłanie co najmniej dwóch prawidłowych haseł wg ww. schematu
d) koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer podany przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Szarady wynosi 3,69 zł z VAT.
2. Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w szaradach „Sprawdź się” publikowanych na łamach czasopism w okresie od 13.01.2020 r do 8.03.2020 r.
3. Organizator przewidział następujące nagrody:
a) 1000 zł nagroda specjalna – wygrywa 1 osoba
b) 1990 zł – wygrywa 1 osoba
c) 2899 zł – wygrywa 1 osoba
d) 699 zł – wygrywa 1 osoba
e) 1700 zł – wygrywa 1 osoba
f) 499 zł – wygrywa 1 osoba
g) 1200 zł – wygrywa 1 osoba