Regulaminy.pl

Regulamin plebiscytu Srebrne Jabłka PANI 2018

Drukuj

§ 1
Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie Srebrne Jabłka PANI 2018 ogłoszonym na łamach czasopisma „PANI” (zwanym dalej „Plebiscytem”).
2. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.
4. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Udział w Plebiscycie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci operatora telefonii komórkowej tj. T-MOBILE, PLUS, ORANGE, PLAY. Nagrody przewidziane w Plebiscycie przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora,
b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
6. Szczegóły dotyczące Plebiscytu, zasady głosowania oraz określenie nagród, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą na łamach czasopisma „PANI”.

 

§ 2
Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

 

1. Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które zagłosują w Plebiscycie za pomocą SMS-ów. Głosować można w okresie od dnia 22 listopada 2018 roku od godz. 00:00:00 do dnia 21 stycznia 2019 roku do godz. 23:59:59.
2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najbardziej wyjątkowej Pary Roku 2018. Powyższa para wybrana zostanie spośród par prezentowanych w cyklu „Partnerzy” na łamach miesięcznika PANI w 2018 roku. Para Roku 2018 wyłoniona zostanie w drodze głosowania czytelników.
3. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie więcej niż jeden raz, głosując za pomocą SMS-a, przy założeniu, że poprzez SMS z jednego numeru telefonu można oddać 1 głos na każdą z par.
4. Uczestnicy głosują na kandydatury wyjątkowych par zaprezentowanych na łamach 12/2018 i 01/2019 numeru „PANI”.
5. Tytuł Pary Roku 2018 przyznany zostanie tej parze, na którą zostanie oddana największa liczba głosów.
6. Ogłoszenie wyników Plebiscytu zostanie opublikowane na łamach 04/2019 numeru miesięcznika „PANI”.
7. Prawidłowe głosowanie polega na przesłaniu SMS-a na numer 7365 (wg wzoru opisanego w materiałach informacyjnych dotyczących Plebiscytu). Koszt wysłania jednej wiadomości SMS równy jest kwocie 3,69 zł brutto.
8. Wśród Uczestników Plebiscytu rozlosowane zostaną nagrody, które każdorazowo będą opisane przez Organizatora w materiałach informacyjnych dotyczących Plebiscytu (tj. w 12/2018 i 1/2019 numerze miesięcznika „PANI”).
9. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę rzeczową.
10. Losowanie nagród odbędzie się w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia głosowania i będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu głosowi zostanie przydzielony numer porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych Komisja wylosuje tyle numerów, ile nagród zostanie przewidzianych w Plebiscycie. Na podstawie wylosowanych numerów porządkowych, odszukane zostaną numery telefonów komórkowych, z których zostały wysłane SMS-y.
11. Osoby uprawnione do odbioru nagród zostaną powiadomione o tym fakcie przez Organizatora telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał SMS-a) w terminie 30 dni od dnia wylosowania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do osób wylosowanych w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z osobą wylosowaną podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
12. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

§ 3
Komisja

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów oddanych przez SMS-y, a także w celu wylosowania osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

 

§ 4
Odbiór Nagród

 

1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem Nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 pkt. 11 powyżej Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej, nagrody zostaną przesłane w paczce pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia głosowania. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody zostaną przesłane w ciągu 3 miesięcy od dnia opłacenia przez Uczestnika w/w podatku
3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

 

§ 5
Postanowienia końcowe

 

1. Uczestnictwo w Plebiscycie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej obsługiwanych przez Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 Sp. z o.o. zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
2. Do uczestnictwa w Plebiscycie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
3. Plebiscyt może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.
5. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.
6. Reklamacje dot. Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. Warszawa, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „Nowe Media”) w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
7. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
8. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Plebiscycie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
9. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej www.regulaminy.pl

 

Aneks 1 Plebiscytu: PANI 12/2018,obowiązujący w okresie od dnia 22.11.2018r. do 18.12.2018r.
Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w/w okresie:
10 zestawów srebrna bransoleta oraz naszyjnik W.KRUK z nowej kolekcji Freedom WOLF EDITION stworzonej we współpracy z Martyną Wojciechowską,
2 podwójne zaproszenia na dwudniowy pobyt z pełnym wyżywieniem i ekskluzywnym pakietem zabiegów THALGO W HOTELU BUKOWY PARK**** MEDICAL SPA POLANICA-ZDRÓJ,
6 zestawów kosmetyków nawilżających i regenerujących THALGO,
8 zestawów kosmetyków do pielęgnacji włosów SEBORADIN,
5 kompletów srebrnej biżuterii z cyrkoniami od APART,
1 urządzenie do trwałego usuwania włosków BRAUN SILK-EXPERT 5 IPL z inteligentną technologią SensoAdaptTM, która dostosowuje natężenie światła oraz ustawienie mocy w trakcie zabiegu,
1 Golarka BRAUN SERIES 9 W&D z trymerem pokrytym tytanem oraz z technologią SyncroSonicTM łączy w sobie to, co najlepsze – innowacyjną technologię, elegancki design i nadzwyczajną skuteczność,
10 eleganckich torebek OCHNIK.

 

Aneks 2 Plebiscytu: PANI 1/2019,obowiązujący w okresie od dnia 19.12.2018r. do 22.01.2019r.
Nagrody opisane niniejszym Aneksem stanowią pulę nagród i przyznane będą w/w okresie:
5 zestawów luksusowych kosmetyków do makijażu DR IRENA ERIS
10 zestawów do pielęgnacji skóry starzejącej się – krem i serum z serii Factor G Renew marki SESDERMA
14 wysoce aktywnych kosmetyków wyrównujących koloryt skóry – serum Stri-PeXan KLAPP COSMETICS
4 podróżne zestawy od marki CHOLEWIŃSKI
1 THERMOMIX® TM5 – uniwersalne urządzenie kuchenne* z dodatkiem Cook-Key®, torbą do transportu, książką kucharską „Kulinarne ABC”, książką „Disney i Thermomix® Wartość 5518 zł brutto
2 zegarki Albert Riele od Apart (nr 1 – wartość 2 240 zł, nr 2 – wartość 2 090 zł)
10 zestawów biżuterii W.Kruk bransoletki i kolczyki z kolekcji Rajski Ogród