Regulaminy.pl

Regulamin konkursu „Superprodukt Świata Kobiety 2019″

Drukuj

1. Organizatorem konkursu Superprodukt Świata Kobiety 2019 (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., wydawca miesięcznika „Świat Kobiety”, z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem).
2. W Konkursie może wziąć udział każda firma produkująca lub dystrybuująca produkty, które wchodzą na polski rynek począwszy od 01.08.2018 r. a skończywszy na 31.07.2019 r.
3. Zgłaszanie produktów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu.
4. Okres zgłaszania produktów do Konkursu to 04.06.2019 roku od godz. 00:00:00 – 30.08.2019 roku do godz. 23:59:59. Produkty przysłane po tej dacie nie wezmą udziału w Konkursie.
5. Aby wziąć udział w Konkursie, należy drogą elektroniczną przesłać do Działu Marketingu miesięcznika „Świat Kobiety” na adres michal.borkowski@bauer.pl zgłoszenie zawierające:
– wypełniony formularz z deklaracją zgłoszenia produktu/zestawu do określonej kategorii/podkategorii;
– zdjęcie zgłoszonego produktu zapisane w formacie jpg lub tif o rozdzielczość min. 300 dpi;
oraz dostarczyć do Działu Marketingu miesięcznika „Świat Kobiety” (ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa; na nazwisko: Michał Borkowski) 12 (słownie: dwanaście) produktów/zestawów (o długim terminie ważności w przypadku: kosmetyków, leków OTC, środków spożywczych).
W przypadku produktów o wartości jednostkowej powyżej 1.000 zł możliwe jest przekazanie mniejszej ilości produktów/zestawów produktów, przy czym ilość tę należy każdorazowo uzgodnić z Działem Marketingu Organizatora. W szczególnych przypadkach, zgłaszający może dostarczyć tylko 1 egzemplarz do przetestowania i oceny Jury podczas obrad. Zgłaszający jest wówczas zobowiązany dostarczyć produkt w wersji złożonej, przygotowanej do testów w dniu poprzedzającym obrady Jury.
Organizator nie zwraca nadesłanych produktów/zestawów.
6. Do Konkursu można zgłaszać nowe produkty lub nowe wersje obecnych już wcześniej na rynku produktów, które w okresie, o którym mowa w pkt. 2, zyskały nowe cechy jakościowe, np. opakowanie, funkcjonalność, skład, wygląd etc.
7. Jury będzie oceniało te produkty, co do których nadesłano prawidłowe zgłoszenie oraz przesłano produkty/zestawy produktów zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
8. Ogłoszenie Konkursu i prezentacja jury nastąpi w 07/2019 numerze miesięcznika „Świat Kobiety”.
9. Zgłoszenia prezentowane będą w numerze 01/ albo 02/2020 miesięcznika „Świat Kobiety” jako nominacje do tytułu „Superprodukt Świata Kobiety 2019″. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania w magazynie „Świat Kobiety” zdjęcia jednego produktu ze zgłoszonego zestawu.
10. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z publikacją zdjęć nagrodzonych produktów/zestawów nastąpi w numerze 03/ albo 04/2020 miesięcznika „Świat Kobiety”.
11. Nagrodami w Konkursie są statuetka i tytuł Superprodukt Świata Kobiety 2019.
12. Produkty będą oceniane w następujących kategoriach i podkategoriach:
I. KOSMETYKI
– Pielęgnacja włosów
– Stylizacja i koloryzacja włosów
– Pielęgnacja ciała – kosmetyki popularne
– Pielęgnacja ciała – kosmetyki specjalistyczne
– Pielęgnacja ciała – kosmetyki apteczne
– Pielęgnacja twarzy – kosmetyki popularne
– Pielęgnacja twarzy – kosmetyki specjalistyczne
– Pielęgnacja twarzy – kosmetyki apteczne
– Pielęgnacja delikatnych partii twarzy
– Zabiegi kosmetyczne
– Makijaż
– Zapachy
– Dla mężczyzn
II. ARTYKUŁY HIGIENICZNE
III. ŻYWNOŚĆ
– Dania do szybkiego przygotowania i produkty gotowe
– Napoje
– Dodatki i przyprawy
– Produkty dietetyczne
– Słodycze
IV. BEZ RECEPTY
– Leki OTC
– Suplementy diety
V. DOM
– Chemia gospodarcza
– Drobny sprzęt AGD
– Akcesoria i produkty dla zwierząt
– Akcesoria i produkty multimedialne
– Wnętrza i ogród
VI. SAMOCHÓD KOBIECY
VII. MODA I STYL
– Odzież
– Obuwie
– Biżuteria
– Akcesoria i dodatki
– Bielizna
VIII. PRODUKTY DLA DZIECI
– Żywność
– Kosmetyki
– Odzież
– Artykuły higieniczne
– Artykuły wspierające rozwój
IX. SUPERPRODUKT Czytelniczek Świata Kobiety
13. W każdej z kategorii i podkategorii Jury będzie oceniało pojedyncze produkty lub zestawy produktów (tzw. serie). Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagrody wybranemu/ym produktowi/om z danej serii, jeśli nie wszystkie będą godne wyróżnienia. Jury uprawnione jest do przyznania nagrody za całą serię w przypadku, gdy zgłoszone zostały pojedyncze produkty, które jednak tworzą linię produktową (serię).
14. W każdej z wymienionych kategorii lub podkategorii może zostać przyznana nagroda Superprodukt Świata Kobiety 2019 za najlepszy produkt lub serię w 2019 roku. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów żaden z przedstawionych produktów/zestawów nie jest godny wyróżnienia.
15. Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii/podkategorii i utworzenia nowych.
16. Jury będzie oceniać produkty/zestawy według następujących kryteriów: jakość produktu, użyteczność, estetyka, nowatorstwo.
17. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody dodatkowej (ex aequo) w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów więcej niż jeden ze zgłoszonych produktów zasługuje na wyróżnienie.
18. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienie w każdej z ww. kategorii i podkategorii.
19. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy kontaktować się z Michałem Borkowskim, michal.borkowski@bauer.pl, tel. (22) 517 02 82.
20. Produkty nominowane do nagrody wybiera Jury składające się co najmniej z 5 jurorów będących przedstawicielami Organizatora, redakcji „Świata Kobiety”, a także ekspertów i celebrytów.
21. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania zgłaszającego o przeniesieniu zgłoszonych produktów/zestawów do innej kategorii lub podkategorii.
23. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród Superprodukt Świata Kobiety 2019, która odbędzie się w lutym albo marcu 2020 roku w Warszawie.
24. Nagrodzone firmy otrzymują możliwość korzystania z logo Superprodukt Świata Kobiety 2019, począwszy od momentu pisemnego poinformowania ich o otrzymanym tytule na czas nieograniczony. Warunkiem korzystania z logo Superprodukt Świata Kobiety 2019 jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.
25. Statuetka Superprodukt Świata Kobiety 2019 – symbol nagrody, po wręczeniu, przechodzi na własność nagrodzonej firmy.
26. Redakcja magazynu „Świat Kobiety” zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnienia – Olśnienia Redakcji Superprodukt Świata Kobiety 2019. Nagrodzona firma otrzyma statuetkę oraz możliwość korzystania z logo Olśnienia Redakcji Superprodukt Świata Kobiety 2019 od momentu pisemnego poinformowania go o otrzymanym tytule na czas nieograniczony. Warunkiem korzystania z logo Olśnienia Redakcji Superprodukt Świata Kobiety 2019 jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.
27. Firma, która otrzyma nagrodę w danej kategorii/podkategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży, na produkcie w postaci naklejki, na stronie internetowej producenta oraz w reklamach swoich produktów, z uwzględnieniem informacji, za jaki produkt firma otrzymała nagrodę. W przypadku gdy nagroda przyznana zostanie konkretnemu produktowi z serii, informacja o nagrodzie powinna dotyczyć wyłącznie nagrodzonego produktu. Logo Superprodukt Świata Kobiety 2019 oraz Olśnienia Redakcji Superprodukt Świata Kobiety 2019, których integralnym elementem jest znak towarowy „Świat Kobiety”, może być używane przez nagrodzoną firmę w miejscach sprzedaży, na produkcie w postaci naklejki, na stronie firmowej producenta i w reklamach produktów od momentu pisemnego powiadomienia o przyznanej nagrodzie, a następnie po podpisaniu umowy licencyjnej z Organizatorem.
28. Umowy licencyjne, o których mowa w pkt. 24, 26 i 27 niniejszego Regulaminu, dostępne są w Dziale Marketingu Czasopism Kobiecych Premium Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Michał Borkowski (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 22 51 70 282; e-mail: michal.borkowski@bauer.pl).
29. W numerze 01/ albo 02/2020 miesięcznika „Świat Kobiety” zostaną opublikowane zdjęcia produktów zgłoszonych do Konkursu w poszczególnych kategoriach i podkategoriach wraz z opisami tych produktów/zestawów oraz zostanie ogłoszony plebiscyt. Zasady plebiscytu czytelniczek reguluje odrębny regulamin.
30. Czytelniczki poprzez głosowanie esemesowe wybiorą swój Superprodukt, który otrzyma tytuł „Superprodukt Czytelniczek Świata Kobiety 2019″.
31. Zgłoszenie produktów/zestawów do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
32. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.
33. W przypadku zwycięstwa zgłoszonych produktów każdy nagrodzony zobowiązuje się do ufundowania we własnym zakresie produktów na łączną kwotę 1.500 zł. Powyższe produkty wykorzystane zostaną jako nagrody dla czytelników w konkursach lub na cele promocyjne. Produkty, o których mowa powyżej, zostaną przekazane Organizatorowi w terminie do dnia 31 marca 2020 roku.
34. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe pracowników/współpracowników/przedstawicieli podmiotów zgłaszających produkty do Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
35. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.regulaminy.pl.