Regulaminy.pl

Regulamin Plebiscytu Auto Lider 2020

Drukuj

Regulamin Plebiscytu
Auto Lider 2020

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w „Plebiscycie Auto Lider 2020” (zwanym dalej Plebiscytem).

2. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132 (zwana dalej „Organizatorem”), wydawca m.in. czasopism „Auto Moto” oraz „Motor”.

3. Plebiscyt będzie ogłoszony na łamach czasopism „Auto Moto” 12/2019 oraz „Motor” 47/ 2019 (zwanych dalej Czasopismami) oraz na stronie internetowej www.autolider.pl

4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.

5. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej Uczestnikiem) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

6. Udział w Plebiscycie mogą brać wyłącznie osoby pełnoletnie. Nagroda, o której mowa poniżej przysługuje Uczestnikom z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
d) Uczestników głosujących za pośrednictwem strony internetowej www.autolider.pl, którzy zaznaczyli na stronie internetowej do głosowania w Plebiscycie, że nie chcą brać udziału w losowaniu nagrody.

7. Szczegóły dotyczące Plebiscytu, zasady głosowania oraz określenie nagrody, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą na łamach Czasopism oraz na stronie internetowej www.autolider.pl

§ 2
Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

1. Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które zagłosują w Plebiscycie za pomocą SMS-ów lub za pośrednictwem strony internetowej www.autolider.pl. Uczestnicy głosują w 14 następujących kategoriach:
a) A – Premiera Motoryzacyjna
b) B – Auta małe i miejskie
c) C – Auto kompaktowe
d) D – Auto klasy średniej
e) E – Auto klasy wyższej i luksusowe
f) F – Miejski crossover/SUV
g) G – Kompaktowy crossover/SUV
h) H – Crossover/SUV klasy średniej
i) I – Duży SUV i auto terenowe
j) J – Minivan
k) K– Auto sportowe i kabriolet
l) L – Auto Hybrydowe
m) M – Auto Elektryczne
n) N – Marka roku.

2. Tytuł Auto Lider 2020 w danej kategorii otrzyma samochód/marka, na które zostanie oddana największa liczba głosów oddanych zgodnie z Regulaminem.

3. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się za pomocą SMS-ów albo za pośrednictwem strony internetowej www.autolider.pl, z zastrzeżeniem, że Uczestnicy głosując za pośrednictwem strony internetowej mogą zadecydować, ze nie biorą udziału w losowaniu nagrody.

4. Głosować można w okresie od dnia 13 listopada 2019 roku od godz. 00:00:00 do dnia 24 stycznia 2020 roku do godz. 23:59:59. Oddanie głosu uznaje się za dokonane w chwili zarejestrowania/odnotowania SMS-a/formularza internetowego w bazie/systemie Organizatora.

5. Prawidłowe głosowanie polega na:
a) przesłaniu SMS-a na numer 7365, zawierającego głos na kandydata do tytułu Auto Lider 2020, w poszczególnej kategorii według wzoru szczegółowo opisanego w materiałach promocyjnych dotyczących Plebiscytu opublikowanych w Czasopismach
i/lub
b) zagłosowaniu za pośrednictwem strony internetowej www.autolider.pl, z uwzględnieniem postanowień ust. 11 poniżej, w następujący sposób:
(i) podaniu na stronie www.autolider.pl numeru telefonu,
(ii) uwierzytelnieniu rejestracji poprzez przepisanie kodu wysłanego za pomocą SMS na podany numer telefonu,
(iii) podaniu na stronie www.autolider.pl imienia i nazwiska oraz adresu email; na podany adres email zostanie wysłany link uwierzytelniający, za pomocą którego Uczestnik potwierdzi autentyczność adresu email,
(iv) oddaniu głosu wypełniając prawidłowo formularz głosowania dostępny na stronie www.autolider.pl co oznacza wskazanie po jednej nominacji w każdej z 14 kategorii;
(v) udzieleniu co najmniej jednej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. W zależności od wyboru kanału głosowania Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie:
a) więcej niż jeden raz przy użyciu kanału głosowania SMS-em. Koszt wysłania SMS-a to 3,69 zł (z VAT),
b) jeden raz za pośrednictwem strony internetowej www.autolider.pl, z zastrzeżeniem ust.8 poniżej.

7. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 powyżej wśród Uczestników Plebiscytu zostanie rozlosowana 1 nagroda rzeczowa: samochód osobowy marki Peugeot 508 SW Blue HDi 130 KM S&S EAT8 GT Line o wartości 122.610,00 zł brutto.

8. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie więcej niż jeden raz, przy użyciu różnych kanałów głosowania:
a) głosując przez SMS, z zastrzeżeniem, że z jednego numeru telefonu można oddać maksymalnie 14 głosów, po jednym w każdej kategorii;
b) głosując przez Internet, przy założeniu, że przez Internet można oddać po 1 głosie w każdej z 14 kategorii za pomocą 1 formularza do głosowania.

9. W przypadku oddania większej liczby głosów z tego samego numeru telefonu, za ważny uznawany jest jedynie pierwszy w każdej kategorii poprawny głos oddany zgodnie z Regulaminem. Kolejne głosy są odnotowywane, lecz nie są uwzględniane w wynikach Plebiscytu i losowaniu nagrody dla Uczestników.

10. W przypadku głosowania przez Internet i wyrażenia przez Uczestnika co najmniej jednej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych do celów marketingowych, Uczestnik dodatkowo otrzyma rabat w wysokości 20 zł na roczną prenumeratę czasopisma „Auto Moto”. Kody rabatowe zostaną rozesłane do uprawnionych Uczestników po zakończeniu Plebiscytu. Kody rabatowe będą ważne do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Zamówiona przez Uczestnika prenumerata będzie realizowana przez 12 kolejnych numerów czasopisma od pierwszego zamówionego.

11. Losowanie nagrody odbędzie się w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku i będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu SMS-owi zostanie przydzielony jeden numer porządkowy oraz każdemu prawidłowo wypełnionemu formularzowi zostanie przydzielonych 14 numerów porządkowych, z wyjątkiem tych formularzy, w których Uczestnik zaznaczył, że nie chce brać udziału w losowaniu nagrody. Spośród tych numerów porządkowych Komisja wylosuje jeden numer. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS albo, który Uczestnik podał głosując za pośrednictwem strony internetowej.

12. Osoba uprawniona do odbioru nagrody zostanie powiadomiona o tym fakcie przez Organizatora telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego Uczestnik wysłał SMS-a lub, który Uczestnik podał głosując za pośrednictwem strony internetowej) w terminie 2 dni od dnia wylosowania nagrody (tj. do dnia 4 lutego 2020 roku). Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do osoby wylosowanej w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00 polskiego czasu urzędowego (Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej). Próba uzyskania połączenia z osobą wylosowaną podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.

13. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

14. W przypadku wygranej imię i nazwisko osoby nagrodzonej w Plebiscycie oraz miejscowość jej zamieszkania – za jej zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 12 powyżej – mogą zostać opublikowane na łamach tygodnika „Motor” oraz miesięcznika „Auto Moto” oraz na stronie internetowej www.autolider.pl

§ 3
Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów (oddanych przez SMS-y oraz stronę www) oraz wylosowania osoby nagrodzonej, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół.

§ 4
Odbiór Nagrody

1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 ust. 13 powyżej Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

2. Sposób (tj. miejsce i termin) przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 ust. 13 powyżej. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej nagroda zostanie wydana Laureatowi w terminie do dnia 30 maja 2020 roku.

3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 5
Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Organizator za pośrednictwem strony internetowej www.autolider.pl udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do aplikacji niniejszego Plebiscytu, która umożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w Plebiscycie.
3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a) komputerem z internetową przeglądarką www obsługującą technologie JavaScript,
b) połączeniem z siecią Internet,
c) poprawnie skonfigurowaną pocztą elektroniczną.

4. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.

5. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,
b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.

6. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Zgoda Uczestnika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta na podstawie prośby Uczestnika skierowanej na adres e-mail Organizatora: [email protected] Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się z chwilą opuszczenia strony www.autolider.pl
8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Plebiscycie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej obsługiwanych przez Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 Sp. z o.o. zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

2. Do uczestnictwa w Plebiscycie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

3. Plebiscyt może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.

5. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.

6. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie 04-035, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „Auto Lider 2020” w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku.

7. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

8. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane:

a. w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jego prawidłowego przeprowadzenia, wydania przyznanych nagród,
b. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dóbr i usług Administratora, w tym profilowania i segmentacji wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora realizowanego w ramach usprawiedliwionego celu Administratora Danych a także na zasadzie i zgodnie z treścią zgody Uczestnika o ile Uczestnik taką zgodę wyraził,
c. zestawiane w celu wykrywania nadużyć, zabezpieczenia prawidłowości przebiegu Plebiscytu, statystyki i raportowania wewnętrznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit.a) b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
9. Dane Laureata Plebiscytu przetwarzane będą przez 6 lat. Dane Uczestników przetwarzane będą przez 180 dni. Dane Uczestników, którzy wyrazili zgody marketingowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
10. przetwarzania danych Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
11. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach opisanych w ust. 12 poniżej. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wniesieniem sprzeciwu.
12. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Organizatorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
g) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową;
h) Organizator nie przekazuje danych Uczestników ani Zwycięzców poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych;
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
13. W toku przetwarzania Twoich danych możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców:
a) operatorom systemu informatycznego,
b) dostawcom
c) podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu: marketingu, reklamy, obsługi klienta, partnerom współpracującym w ramach kampanii marketingowych.

14. Uczestnik który nie chce otrzymywać od Organizatora żadnych wiadomości SMS powinien wysłać SMS o treści „WYŁĄCZ” pod darmowy numer 8065. Uczestnik, który chce skorzystać z prawa do bycia zapomnianym powinien przesłać zgłoszenie drogą e-mail na adres [email protected]
15. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej www.autolider.pl oraz w siedzibie Organizatora.