Konkurs „Ogrodowa harmonia”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie – „Ogrodowa harmonia” (zwanym dalej „Konkursem”).

3. Szczegółowe zasady Konkursu oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Konkursu podane są w serwisie internetowym sprawdzone.pl.

4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

5. Udział w Konkursie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania Internetu. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:

a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;

b) innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;

c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez rozwiązanie zadania konkursowego oraz wysłanie zgłoszenia na adres mailowy zamieszczony na stronie konkursowej serwisu sprawdzone.pl lub poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym na facebooku sprawdzone.pl

§ 2

Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej 2 osoby delegowane przez Organizatora.

§ 3

Nagrody

Organizator przewidział następujące nagrody w Konkursie:

 1. Do wygrania 3 zestawy produktów o wartości.

I miejsce: wartość nagród 1 700,00 zł

Odchwaszczacz Xact

Skrobak do fug Xact

Grabie do róż Xact

Koszyk do zbiorów warzyw i owoców

Wyrywacz do chwastów Xact

Kosz Ergo Pop-up 73 l

Rękawice ogrodowe rozm.10

Piła do gałęzi SW75

Nóż K40

Sekator nożycowy X-series P921

Nożyczki Solid SP130

II miejsce: wartość nagród 1 100,00 zł

Wyrywacz do chwastów Xact

Kosz Ergo Pop-up 73 l

Rękawice ogrodowe rozm.10

Piła do gałęzi SW75

Nóż K40

Sekator nożycowy X-series P921

Nożyczki Solid SP130

Nożyczki ogrodowe ząbkowane

III miejsce: wartość nagród  1 000,00 zł

Wyrywacz do chwastów Xact

Kosz Ergo Pop-up 73 l

Rękawice ogrodowe rozm.10

Nóż K40

Sekator nożycowy X-series P921

Nożyczki Solid SP130

§ 4

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a) Zrobienie zdjęcia swojego ulubionego zielonego zakątka w ogródku lub na działce. Opublikowanie zdjęcia wraz z krótkim opisem na naszym facebooku pod postem z informacją o konkursie lub przesłanie zdjęcia na adres [email protected]. Komisja konkursowa wybierze i nagrodzi 3 autorów najciekawszych zdjęć.

Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Konkursu to okres od dnia 05.06.2024 r. od godz. 00:00:01 do dnia 18.06.2024 r. do godz. 23:59:59.

2. Uczestnicy zapewniają i gwarantują, że nadesłane przez nich zdjęcia wolne będą od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich w tym praw ich partnerów. 

3. przesłania Organizatorowi drogą e-mail na adres [email protected].  zgody Czytelnika (w przypadku wygranej) na publikację na stronie https://sprawdzone.pl/ oraz https://www.facebook.com/redakcja.Przepisy.czytelnikow przesłanego zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem autora, o następującej treści.

„Ja  niżej podpisany/a…………………………….. (imię, nazwisko) wyrażam zgodę na publikacje moich danych osobowych w zakresie wykonanego przeze mnie zdjęcia, imienia oraz nazwiska przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. na stronie interntowej https://sprawdzone.pl/ oraz https://www.facebook.com/redakcja.Przepisy.czytelnikow .

…………………….Data

……………………. Podpis”

§ 5

Wybór Zwycięzcy

1. Spośród Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów, autorów najciekawszych zdjęć, biorąc pod uwagę w szczególności oryginalność i pomysłowość Uczestnika.

2. Rozwiązanie Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 30 dni po zakończeniu danego Konkursu.

3. Laureaci, którym pod nadzorem Komisji Konkursowej, zostaną przyznane nagrody zostaną powiadomieni o tym fakcie mailowo przez Organizatora w terminie do 30 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców. W wiadomości e-mail zostaną poproszeni o przesłanie Organizatorowi imienia i nazwiska oraz adresu w celu przesłania nagrody. Laureat będzie miał 3 dni robocze na przesłanie odpowiedzi.

4. W przypadku nieprzesłania odpowiedzi lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wyłonionego przez Komisję Konkursową Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

5. Jedna osoba (imię, nazwisko i adres, adres e-mail) może wygrać jedną nagrodę w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie, że w szczególnych przypadkach nagrody na materiałach promocyjnych Konkursu mogą różnić się pod względem kolorystyki (odcień) od nagród wręczanych Laureatom.

§ 6

Odbiór Nagród

1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. W ramach korespondencji e-mail, o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu

Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

2. Sposób przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie w korespondencji e-mail, o której mowa w § 5 ust. 3 powyżej. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej nagrody zostaną wysłane do Laureatów Konkursu w terminie do 90 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na adres wskazany przez Laureata w korespondencji e-mail.

3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej, wraz z dopiskiem „Konkurs Fiskars” i uzasadnieniem, najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.

5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu.

6. Uczestnik Konkursu w szczególności nie powinien:

a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Konkursie;

b. korzystać z Konkursu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia zgłoszeń wysyłanych przez Uczestników w celu dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie (jeżeli przyczyna braku skuteczności dostarczenia wiadomości e-mail jest wynikiem działania dostawcy internetu, z którego usług korzysta Uczestnik).

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.

§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) – jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, KRS 0000881250, NIP 5272644323, REGON 142734203, nr rej. BDO 000024975 (dalej: „administrator” lub „Wydawnictwo”).

Dane kontaktowe: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, [email protected]

 • Inspektor Ochrony Danych

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej [email protected] lub korespondencyjnie na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”.

 • Cele i podstawy przetwarzania

Spółka przetwarza dane osobowe na potrzebę przeprowadzenia konkursu w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • realizacja umowy w związku z przystąpieniem do konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • publikacja danych osobowych na łamach czasopism i/lub stronach internetowych wskazanych w regulaminie Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, przepisów rachunkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i administracyjny, wewnętrznych celów Spółki, w szczególności statystyki oraz raportowania wewnętrznego, oraz – w wypadku podjęcia takiej decyzji – w celu prowadzenia marketingu i promocji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dobrowolność przekazania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe są przekazane dobrowolnie, niemniej nieprzekazanie danych wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. Zgoda jest dobrowolna, a osoba, której dane podlegają procesowi przetwarzania może ją w każdej chwili wycofać.

 • Okres przetwarzania danych

Dane przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz po zakończeniu konkursu przez następujące okresy:

 • w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody – do chwili jej skutecznego wycofania,
 • do chwili skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez osobę, której dane dotyczą,
 • w przypadku przetwarzania wynikającego z obowiązku prawnego – przez okresy wskazane w przepisach podatkowych oraz przepisach regulujących czas przedawnienia roszczeń.
 • Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są: nasi czytelnicy, o ile Twoje dane zostaną opublikowane na wskazanych w regulaminie stronach internetowych, upoważniony personel Administratora, podwykonawcy Administratora, spółki powiązane, oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, firmy windykacyjne, tłumacze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, w celu wykonania swoich obowiązków. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

 • Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Niektórzy spośród  dostawców administratora mają siedzibę poza terytorium EOG tj. np. w Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwo dba, w związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. W przypadku Stanów Zjednoczonych gwarancje te wynikają w szczególności z decyzji Komisji Europejskiej przyjętej 10 lipca 2023 r., dotyczącej  przyjętych przez Stany Zjednoczone Ram Ochrony Danych UE-USA” (ang. EU-US Data Privacy Framework). W pozostałych przypadkach przekazanie danych do państwa trzeciego odbywa się wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w art. 46-49 RODO, w szczególności w oparciu o standardowe klauzule umowne. Twoje dane w związku z uczestnictwem w konkursie będą również opublikowane w na profilu czasopisma na portalu społecznościowym Facebook.

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii),
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Spółki niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Jeżeli zdaniem osoby, której dane dotyczą, Spółka nie ma podstaw do przetwarzania jego danych osobowych, można zażądać usunięcia jej dotyczących danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, tj. osoba, której dane dotyczą, może żądać, aby Spółka ograniczyła przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z podmiotem danych działań, jeśli jego zdaniem Spółka dysponuje nieprawidłowymi danymi osobowymi, przetwarza je bezpodstawnie; lub kiedy osoba, której dane dotyczą, nie chce, by jej dane osobowe zostały usunięte, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez podmiot danych sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO (sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację) oraz sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 2 RODO (sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych),
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.