PRYWATNOŚĆ

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich Danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, NIP 5272644323, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000881250 (dalej: „Administrator”).

Kim jest administrator danych osobowych?
Jest to podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych gromadzonych w związku z korzystaniem z jego usług. Administrator dokłada wszelkich starań, aby stosowane przez niego procedury oraz sposób postępowania wobec konsumentów był zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) oraz z innymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Administrator publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pod każdym formularzem, za pośrednictwem którego zbierane są dane osobowe, a ponadto w każdym serwisie internetowym Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. Sp. j. w zakładce „prywatność”.

Dane kontaktowe
W celu zapewnienia prostego kontaktu i dostępu do wszelkich informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym możesz się skontaktować:
a) poprzez adres email: [email protected],
b) listownie na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, na ręce: Inspektor Ochrony Danych Bartosz Kurzawa.

Dane będą przetwarzane:
• w celu zawarcia i wykonania umowy na przeglądnie strony internetowej na podstawie regulaminu dostępnego na stronie cdaction.pl/regulamin – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 pkt „b” RODO),
• w celu zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług prowadzenia konta w ramach serwisu na zasadach określonych w regulaminie usługi– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 pkt „b” RODO),
• Dane będą przetwarzane za pośrednictwem plików cookies zgodnie z ustawieniami użytkownika na zasadach określonych w Polityce cookies- na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 pkt „a” RODO),
• w celu marketingu bezpośredniego administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania dla celów marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług (art. 6 ust. 1 pkt „f” RODO),
• do celów marketingowych naszych zaufanych partnerów, w tym w celach analitycznych i profilowania dla celów marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu (art. 6 ust. 1 pkt „a” RODO),
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt „b” RODO),

Okres, przez który dane będą przechowywane
Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 90 dni.

Dane osobowe nie będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu/celach.

Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom z Grupy Bauer (do której należy Administrator) lub naszym zaufanym partnerom w celach, o których mowa powyżej, a w celach marketingowych, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych.
Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, usług rachunkowych, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
Administrator korzysta z usługi hostingu świadczonej przez grupę Interia.pl. Na przeznaczonych do tego serwerach przechowujemy dane, które samodzielnie, dobrowolnie publikujesz za pomocą udostępnionych Ci narzędzi informatycznych w sieci Internet, w określonych usługach.

Przekazywanie danych poza EOG:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W zakresie:
1. prawa dostępu – otrzymasz link do lokalizacji, z której będziesz mógł pobrać plik z kopią danych osobowych jakie przetwarzamy;
2. prawa sprzeciwu – otrzymasz informację – stanowisko Administratora Danych;
3. prawo sprostowania – jeżeli masz konto w ramach usług serwisu cdaction.pl, zmiany danych dokonasz samodzielnie, jeżeli Twój wniosek wykracza poza udostępnione funkcjonalności otrzymasz od nas informację i potwierdzenie zmiany danych;
4. prawa do bycia zapomnianym – otrzymasz informację – stanowisko Administratora Danych oraz informację o usunięciu, anonimizacji żądanych przez Ciebie informacji;,
5. prawo ograniczenia przetwarzania – otrzymasz od nas informację, a jeżeli Twoje żądanie będzie uzasadnione, także potwierdzenie ograniczenia przetwarzania;
6. cofnięcie zgody – w każdej chwili możesz cofnąć dowolną wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przepisy nakładają na nas obowiązek realizacji uprawnienia w terminie 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach jest to czas trzech miesięcy.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy– bez zgody na ich przetwarzanie nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.