REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ŚWIĄTECZNEJ„STYLOWE PREZENTY“ 2023 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem akcji promocyjnej „STYLOWE PREZENTY” (zwanej dalej Akcją Promocyjną) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem). Organizator jest wydawcą  magazynu „Twój STYL” i właścicielem domeny stylowezakupy.pl, pod adresem której dostępna jest strona internetowa www.stylowezakupy.pl.
 • Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie internautom skorzystania z rabatów na zakupy na podstawie Kuponów rabatowych, które będą dostępne w formie online na stronie internetowej www.stylowezakup.pl. Kupony rabatowe uprawniały będą do zrobienia zakupów w sklepach online uczestniczących w Akcji Promocyjnej.
 • Partnerami Akcji Promocyjnej są firmy zaprezentowane na stronie internetowej www.stylowezakupy.pl, działające na terenie Polski, udzielające rabatu/lub innej promocji internautom na zakupy dokonywane we wskazanych sklepach internetowych w formie i terminie opisanym na kuponie rabatowym.
 • Uczestnikami Akcji Promocyjnej są internauci odwiedzający stronę www.stylowezakupy.pl. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie wynikające z Kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 • Partnerem technologicznym  Akcji Promocyjnej  prowadzonej na stronie internetowej www.stylowezakupy.pl jest spółka AleRabat.com sp. z o.o., która udostępnia użytkownikom/internautom Kupony rabatowe prezentowane w ramach Akcji Promocyjnej zamieszczone na ww. stronie internetowej

B.    Czas trwania Akcji Promocyjnej

 1. Kupony rabatowe będą realizowane w sklepach internetowych Partnerów Akcji w dniach 01-17 grudnia 2023 roku.
 • W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym online Partnera zamieszczonym na stronie  www.stylowezakupy.pl

C.    Zasady Akcji Promocyjnej

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która skorzysta z Kuponów rabatowych online zamieszczonych na stronie internetowej  www.stylowezakupy.pl.
 • Podczas zakupów online na stronie www.stylowezakupy.pl należy wybrać sklep online, pobrać kod rabatowy i wprowadzić go w odpowiednim polu w momencie składania zamówienia.
 • Wysokość rabatu, rodzaj promocji (np. oferowany przez Partnera prezent) oraz szczegółowe warunki oferty zostały opisane na Kuponie rabatowym każdego Partnera.

D.    Postanowienia końcowe 

 1. Firmy uczestniczące w Akcji Promocyjnej zobowiązują się udzielić rabatu internautom w sklepach online na podstawie wpisanego kodu rabatowego, opublikowanego na Kuponach zamieszczonych na stronie internetowej www.stylowezakupy.pl.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania obsługi sklepów online biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy wynikające z uniemożliwienia zrealizowania Kuponu rabatowego online w związku z problemami technicznymi, leżącymi po stronie Partnera Akcji Promocyjnej.
 • Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem.
 • Wszelkie reklamacje związane z wykorzystaniem Kuponów rabatowych zamieszczonych na stronie internetowej www.stylowezakupy.pl należy zgłaszać do Partnera technologicznego Akcji Promocyjnej: Aleabat.com sp. z o.o. ul. Fabryczna 24, 40-611 Katowice, [email protected]
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, ograniczenia i/lub brak możliwości przeprowadzenia Akcji Promocyjnej w części i/lub całości z powodu działania siły wyższej. Za siłę wyższą poczytuje się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, takie jak: wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego, strajki, żałoba narodowa, blokady dróg, inne zarządzenia organów władzy państwowej ograniczające swobodę działalności gospodarczej itp.
 • Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie www.regulaminy.pl a także na stronach internetowych www.twojstyl.pl oraz www.stylowezakupy.pl