Regulamin konkursu „Doskonałość Mody 2023 Twój Styl”

Regulamin konkursu „Doskonałość Mody 2023 Twój Styl”

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Doskonałość Mody 2023 Twój Styl” (zwanym dalej Konkursem).
 • Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035), ul. Motorowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881250, wydawca miesięcznika „Twój Styl” (zwana dalej Organizatorem). Adres do korespondencji: ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
 • W Konkursie może wziąć udział każda firma oraz projektant, których kolekcje wiosna-lato 2023 i jesień-zima 2023/2024 sprzedawane są na rynku polskim.
 • Zgłaszanie kolekcji i produktów do Konkursu jest bezpłatne.
 • Ogłoszenie Konkursu nastąpi we wrześniowym (09/2023) wydaniu miesięcznika „Twój Styl” oraz na stronie www.twojstyl.pl/dm2023, na której zamieszczona zostanie informacja o Konkursie, jego zasadach, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.
 • Zgłoszenia do Konkursu w  formie: wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz materiałów opisanych w punkcie 15 niniejszego Regulaminu należy przesyłać elektronicznie bezpośrednio do Działu Mody miesięcznika „Twój Styl” na poniżej podany adres mailowy [email protected]. Ostateczny termin  nadsyłania zgłoszeń do Konkursu upływa dnia 24.11.2023 roku (piątek).
 •  Nagrodą w Konkursie są statuetka i tytuł „Doskonałość Mody 2023 Twój Styl”.
 • W przypadku firm i projektantów biorących udział w Konkursie oceniana będzie cała kolekcja, kolekcje limitowane lub/i poszczególne, wybrane przez Zgłaszających konkretne produkty
  z kolekcji wiosna-lato 2023 i jesień-zima 2023/24.
 •  W przypadku firm biorących udział w Konkursie nagrody zostaną przyznane kolekcji damskiej i męskiej.
 1. W tegorocznej edycji Konkursu Organizator dokonał podziału firm na trzy główne kategorie:
 1. Marki Luksusowe
 2. Marki Premium
 3. Marki Popularne.
 1. Kolekcje oraz produkty oceniane będą w następujących podkategoriach, z zastrzeżeniem, że część podkategorii może ulec zmianie:
 1. Zagraniczna marka luksusowa kolekcja 2023
 2. Polska marka luksusowa kolekcja 2023
 3. Zagraniczna marka luksusowa kolekcja 2023
 4. Polska marka popularna kolekcja 2023
 5. Zagraniczna marka popularna kolekcja 2023
 6. Kolekcja bielizny luksusowej 2023
 7. Kolekcja bielizny premium 2023
 8. Kolekcja bielizny popularnej 2023
 9. Kolekcja butów luksusowych 2023
 10. Kolekcja butów premium 2023
 11. Kolekcja butów popularnych 2023
 12. Kolekcja toreb luksusowych 2023
 13. Kolekcja toreb premium 2023
 14. Kolekcja toreb popularnych 2023
 15. Kolekcja biżuterii luksusowej 2023
 16. Kolekcja biżuterii premium 2023
 17. Kolekcja biżuterii popularnej 2023
 18. Zegarki luksusowe 2023
 19. Zegarki premium 2023
 20. Zegarki popularne 2023
 21. Projektant roku 2023
 22. Wydarzenie roku 2023
 23. Miejsce doskonałe 2023
 24. Debiut roku 2023
 1. W skład Jury wchodzą:

– Katarzyna Sokołowska – reżyser i choreograf pokazów mody,

– Harel – dziennikarka modowa, blogerka

– Ania Kuczyńska – projektantka mody

– dr Janusz Noniewicz – kierownik Katedry Mody ASP w Warszawie

– Mela Koteluk – wokalistka i autorka tekstów

– Natalia Szroeder – wokalistka i autorka tekstów

– Karolina Tomaszewicz– redaktorka działu mody „Twojego Stylu”

– Joanna Nojszewska – edytor „Twojego Stylu”,

– Katarzyna Pluta – dyrektor artystyczna „Twojego Stylu”,

– Maria Szaj – kierownik działu mody i stylizacji TS „Twojego Stylu”

 1. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z Członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.
 1. Jury będzie oceniało zgłoszenia marek/kolekcji/kampanii/produktów  na podstawie materiałów prasowych: zdjęć z pokazów, zdjęć kolekcji, lookbooków itp. Kategorie takie, jak miejsce/projektant/osobowość/debiut roku/wydarzenie itp. Jury nominuje, ocenia  na podstawie własnej wiedzy, doświadczeń, obserwacji i wyłania zwycięzców większością głosów.
 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z Konkursem, należy kontaktować się
  z redaktorkami działu mody magazynu „Twój Styl”, za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected]
 1. W każdej z podkategorii wymienionych w pkt.  12 Regulaminu, może zostać przyznana tylko jedna nagroda „Doskonałość Mody 2023 Twój Styl”. Jeżeli Jury uzna, że w danej podkategorii na wyróżnienie zasługuje więcej niż jedna marka/produkt może podjąć decyzję o przyznaniu wyjątkowo drugiej, równoległej (ex aequo) nagrody głównej.
 1. Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii i podkategorii wymienionych w pkt. 10 i 11 Regulaminu lub utworzenia nowych.
 1. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody w danej podkategorii, jeżeli uzna, że żadna z prezentowanych kolekcji nie jest wystarczająco doskonała.
 1. Ogłoszenie werdyktu Jury/wyników Konkursu i wręczenie nagród „Doskonałości Mody 2023 Twój Styl”, nastąpi w marcu 2023 roku, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 26 poniżej.
 • Nagrodzone podmioty wraz z tytułem „Doskonałości Mody 2023 Twój Styl” mają prawo do korzystania z logo „Doskonałość Mody 2023 Twój Styl”.
 • Statuetki z tytułem „Doskonałość Mody 2023 Twój Styl” po wręczeniu przechodzą na własność podmiotów nagrodzonych.
 • Nagrodzony podmiot, który otrzyma nagrodę w danej podkategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży, na stronie internetowej producenta, na stronie internetowej sklepu online, w mediach społecznościowych oraz w reklamach swoich produktów z uwzględnieniem informacji za jaką kolekcję/produkt otrzymał tytuł „Doskonałość Mody 2023 Twój Styl”. Logo „Doskonałości Mody 2023 Twój Styl”, którego integralnym elementem jest znak towarowy „Twój Styl”, może być używane przez nagrodzony podmiot w miejscach sprzedaży, na stronie internetowej producenta, na stronie internetowej sklepu online, w mediach społecznościowych i w reklamach kolekcji/produktów od momentu otrzymania statuetki oraz po podpisaniu umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.
 • Umowy licencyjne, o których mowa w  pkt. 22  Regulaminu dostępne są w  dziale promocji segmentu prasy luksusowej Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Magdalena Kotowska – Senior Brand Manager  (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 607 575 404, lub pod adresem e-mail: [email protected]).
 • Organizator opublikuje informację o wynikach Konkursu w miesięczniku „Twój Styl” oraz na stronie www.twojstyl.pl.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w  przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Organizator ustali w trybie roboczym sposób oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród np. w formie uroczystej gali albo wydarzenia online/na stronie www.twojstyl.pl lub w social mediach lub w innej formie, z tym zastrzeżeniem, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia, ograniczenia i/lub brak możliwości zorganizowania oficjalnego wręczenia nagród Doskonałości Mody 2023 Twój STYL w części i/lub całości w określonej formie, z przyczyn działania siły wyższej. Za okoliczności siły wyższej poczytuje się okoliczności, które powstały po ogłoszeniu Konkursu i/lub w czasie jego trwania, na skutek zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, takich jak: wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego strajki, żałoba narodowa, blokady dróg, zarządzenia organów państwowych itp. Ponadto Organizator może podjąć decyzję o ogłoszeniu wyników wyłącznie w czasopiśmie „Twój Styl”, w serwisie www.twojstyl.pl oraz przekazaniu nagród Laureatom pocztą, kurierem etc.
 • Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe pracowników/współpracowników/przedstawicieli podmiotów zgłaszających produkty do Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

28 . Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.regulaminy.pl oraz www.twojstyl.pl.