Regulamin konkursu „Doskonałość Roku 2024 Twój Styl”

 1. Organizatorem konkursu Doskonałość Roku 2024 Twój Styl (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., wydawca miesięcznika „Twój STYL”, z siedzibą przy  ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem).
 2. W Konkursie może wziąć udział każda firma produkująca lub dystrybuująca kosmetyki, które wchodzą na polski rynek, począwszy od dnia 01.10.2023 roku a skończywszy na dniu 30.09.2024 roku.
 • Zgłaszanie produktów do Konkursu jest płatne. Opłata wynosi 1 000 zł netto (plus podatek VAT 23%) za pojedynczy produkt lub linię produktów tej samej kategorii zgłoszonych przez uczestników Konkursu. Opłata za zgłoszenie każdego kolejnego produktu lub linii produktów tej samej kategorii stanowi iloczyn ww. kwoty.
 • Opłatę za zgłoszenie należy uiścić na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. 67 1050 0086 1000 0090 3282 8536 podając w tytule: Udział w konkursie Doskonałość Roku 2024 Twój Styl, nazwę produktu lub linii produktów tej samej kategorii, których opłata dotyczy.
 • Organizator wystawi fakturę VAT za udział w Konkursie po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za udział w Konkursie, przesłanego zgodnie z pkt. 8 Regulaminu. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o dane wskazane przez zgłaszającego w Formularzu Zgłoszeniowym i odesłana w formie pdf (faktura elektroniczna) na adres e-mail podany w zgłoszeniu. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z działem księgowości Organizatora, panią Katarzyną Orzechowską, e-mail: [email protected].
 • Potwierdzenie opłaty należy dołączyć do zgłoszenia udziału w Konkursie (jako załącznik w formie skanu/pliku pdf).
 • Ostateczny termin zgłaszania kosmetyków do Konkursu upływa dnia 16 sierpnia 2024 roku (piątek). Kosmetyki przysłane po tej dacie nie wezmą udziału w 30. edycji Konkursu.
 • Rejestracja zgłoszeń produktów konkursowych odbywa się tylko i wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem e-maila do redakcji „Twojego STYLU” na adres: [email protected], na który należy wysłać Formularz Zgłoszeniowy wraz potwierdzeniem dokonania opłaty za udział w Konkursie oraz zdjęcie zgłaszanego produktu/ packshot (plik JPG, 300 kb, 1200px/1200px).
 • Formularz Zgłoszeniowy jako załącznik do niniejszego Regulaminu dostępny jest do pobrania na stronach www.twojstyl.pl/dr2024 i www.regulaminy.pl.
 • Formularz Zgłoszeniowy oprócz podstawowych informacji będzie zawierał dossier produktów z następującymi informacjami do uzupełnienia: kosmetyk damski/męski, proponowana kategoria (ostateczna decyzja należy do redakcji „Twojego STYLU”), kraj pochodzenia kosmetyku (produkcji: polski/niepolski), data wprowadzenia go na polski rynek, dystrybucja na terenie Polski (drogerie/perfumerie/apteki), informacje dotyczące składu i działania preparatu, cena sugerowana, dane kontaktowe zgłaszającego oraz dane niezbędne do wystawienia faktury (pełna nazwa/firma, adres, NIP) – dystrybutora, producenta, agencji PR reprezentującej producenta. Jury nie bierze pod uwagę min.: suplementów diety, farb do włosów, akcesoriów kosmetycznych i kosmetyków, których prawidłowe użycie związane jest z pomocą profesjonalisty, nie ocenia płynów do higieny intymnej, past do zębów oraz artykułów higienicznych.
 • Po przesłaniu Formularza Zgłoszeniowego należy nadesłać  8 zestawów produktów zgłaszanych do Konkursu na adres: Redakcja miesięcznika „Twój Styl”,  ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa (z dopiskiem: Doskonałość Roku 2024 Twój Styl  i odpowiednio:kosmetyki damskie lub kosmetyki męskie). W przypadku zgłaszanej linii produktów tej samej kategorii kosmetyków należy przesłać 8 zestawów całej linii zgłaszanych produktów.
 • Nadesłane produkty muszą być tożsame z wersją rynkową pod względem opakowań i składu.
 • Jury będzie oceniało te kosmetyki, co do których nadesłano prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za udział w Konkursie, oraz przesłano zestawy produktów zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 11 niniejszego Regulaminu.
 • Ogłoszenie Konkursu i prezentacja Jury nastąpi w 06/2024 numerze miesięcznika „Twój Styl”, na rynku 8 maja 2024 roku.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w 12/2024 numerze miesięcznika „Twój Styl” oraz na stronie twojstyl.pl
 • Nagrodą w Konkursie są statuetka i tytuł Doskonałość Roku 2024 Twój Styl.
 • Kosmetyki będą oceniane w następujących kategoriach głównych:

a) Kosmetyki superekskluzywne;

b) Kosmetyki ekskluzywne;

c) Kosmetyki niszowe;

d) Kosmetyki popularne;

e) Kosmetyki polskie;

f) Kosmetyki profesjonalne;

g) Kosmetyki apteczne;

h) Kosmetyki naturalne i organiczne;

i) Kosmetyki męskie.

18. W każdej z kategorii głównych wymienionych w pkt. a)-h) produkty lub linie produktowe oceniane będą w następujących podkategoriach: zapach, makijaż, pielęgnacja twarzy, pielęgnacja delikatnych części twarzy, pielęgnacja ciała, pielęgnacja włosów, pielęgnacja dłoni i stóp, kosmetyki słoneczne, a w kategorii i) męski zapach roku, męskie kosmetyki do pielęgnacji twarzy/ciała i męskie kosmetyki do pielęgnacji włosów.

19.  W każdej z kategorii głównych Jury będzie oceniało pojedyncze produkty lub linie produktowe (tzw. serie). Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagrody wybranemu/ym produktowi/om z danej serii, jeśli nie wszystkie produkty w ramach serii będą godne wyróżnienia. Jury uprawnione jest do przyznania nagrody za całą serię w przypadku, gdy zgłoszone zostały pojedyncze produkty, które jednak tworzą jedną linię produktową (serię).

 • W każdej z wymienionych podkategorii może zostać przyznana nagroda Doskonałość Roku 2024 Twój Styl za najlepszy produkt lub serię w 2024 roku. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości Jurorów żaden z przedstawionych preparatów nie jest godny wyróżnienia.
 • Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii/podkategorii lub utworzenia nowych.
 • Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody dodatkowej w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów więcej niż jeden ze zgłoszonych produktów zasługuje na wyróżnienie.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Ewą Sarnowicz, Kierownikiem Działu Uroda  miesięcznika „Twój Styl”: [email protected], tel. 606 354 981.
 • W skład Jury oceniającego kosmetyki dla pań wchodzą: Joanna Nojszewska (Edytorka miesięcznika „Twój Styl”), Ewa Sarnowicz (Kierownik Działu Uroda miesięcznika „Twój Styl”), Urszula Dudziak (piosenkarka), Elżbieta Kowalska-Olędzka (dermatolog), Agnieszka Grochowska (aktorka), Magdalena Cielecka (aktorka), Anna Maria Jopek (piosenkarka); skład Jury oceniającego kosmetyki dla panów ogłoszony zostanie w terminie do 16 sierpnia 2024 r.
 • W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce. Ponadto Organizator uprawniony jest do zaproszenia do Jury innej osoby w miejsce dotychczasowego członka Jury, który związany jest z jedną z firm kosmetycznych kontraktem dotyczącym regularnej, ciągłej kampanii reklamowej.
 • Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród  Doskonałości Roku 2024 Twój Styl, odbędzie się w listopadzie 2024 roku, zastrzeżeniem pkt. 39 niniejszego Regulaminu.
 • Nagrodzone firmy otrzymują możliwość korzystania z logo Doskonałości Roku 2024 Twój Styl począwszy od momentu pisemnego poinformowania ich o otrzymanym tytule na czas nieograniczony. Warunkiem korzystania z logo Doskonałości Roku 2024 Twój Styl jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.
 • Statuetka Doskonałość Roku 2024 Twój Styl – symbol nagrody, po wręczeniu, przechodzi na własność nagrodzonej firmy.
 • Firma, która otrzyma nagrodę w danej kategorii/podkategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie: w miejscu sprzedaży, na produkcie w postaci naklejki, na stronie internetowej producenta, na stronie internetowej sklepu online, w mediach społecznościowych oraz w reklamach swoich produktów, z uwzględnieniem informacji, za jaki produkt firma otrzymała nagrodę. W przypadku gdy nagroda przyznana została konkretnemu produktowi z serii informacja o nagrodzie powinna dotyczyć wyłącznie nagrodzonego produktu. Logo Doskonałości Roku 2024 Twój Styl, którego integralnym elementem jest znak towarowy „Twój Styl”, może być używane przez nagrodzoną firmę w miejscach sprzedaży, na nagrodzonym produkcie w postaci naklejki, na stronie firmowej producenta, na stronie internetowej sklepu online, w mediach społecznościowych i w reklamach produktu, którego nagroda dotyczy, od momentu pisemnego powiadomienia o przyznanej nagrodzie i po podpisaniu umowy licencyjnej z Organizatorem.
 • Umowy licencyjne, o których mowa w pkt.  27 niniejszego Regulaminu, dostarczone zostaną nagrodzonym przez Dział Marketingu Organizatora po ogłoszeniu wyników Konkursu. Podpisane umowy (w 2 egzemplarzach) należy wysłać  na adres: Doskonałość Roku 2024 Twój Styl, Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, pytania dotyczące umów licencyjnych kierować należy na adres:  [email protected]
 • Wszyscy uczestnicy Konkursu, w przypadku wygranej, zobowiązują się ufundować kosmetyki/zestawy kosmetyków o łącznej wartości nie mniejszej niż 1.500 zł netto.
 • Ufundowane kosmetyki/zestawy kosmetyków powinny zawierać produkty, które zostały nagrodzone w Konkursie Doskonałość Roku 2024 Twój Styl.
 • Wartość jednostkowa ufundowanego kosmetyku/zestawu kosmetyków nie może być mniejsza niż 150 zł netto.
 • Powyższe produkty przeznaczone zostaną przez Organizatora w szczególności na: nagrody dla czytelników w konkursach, cele promocyjne, marketingowe lub charytatywne, a także na inne działania wspierające sprzedaż i czytelnictwo tytułów wydawanych przez Organizatora. Nagrodzeni wyrażają zgodę na łączenie w zestawy ufundowanych przez nich produktów z produktami innych producentów bądź dystrybutorów, którzy wzięli udział w Konkursie.
 • Produkty, o których mowa powyżej, zostaną przekazane Organizatorowi w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku.
 • Zgłoszenie kosmetyków do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego  Regulaminu.
 • Organizator Konkursu zapewnia nagrodzonym firmom:
 • opublikowanie informacji o wynikach Konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych produktów w grudniowym (12/2024) numerze miesięcznika „Twój STYL”;
 • relację z wręczenia nagród Doskonałość Roku 2024 Twój Styl, z zastrzeżeniem pkt. 39 niniejszego Regulaminu,
 • informację o wynikach Konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych produktów na stronie internetowej www.twojstyl.pl.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Organizator ustali w trybie roboczym sposób oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród np. w formie uroczystej gali albo wydarzenia online/na stronie www.twojstyl.pl lub social mediach lub w innej formie, z tym zastrzeżeniem iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia, ograniczenia i/lub brak możliwości zorganizowania oficjalnego wręczenia nagród Doskonałości Roku 2024 Twój STYL w części i/lub całości w określonej formie, z przyczyn działania siły wyższej. Za okoliczności siły wyższej poczytuje się okoliczności, które powstały po ogłoszeniu Konkursu i/lub w czasie jego trwania, na skutek zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, takich jak: wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego strajki, żałoba narodowa, blokady dróg, zarządzenia organów państwowych itp. Ponadto Organizator może podjąć decyzję o ogłoszeniu wyników wyłącznie w czasopiśmie „Twój Styl”, w serwisie www.twojstyl.pl oraz przekazaniu nagród Laureatom pocztą, kurierem etc.
 • Zgłaszający produkty do Konkursu wyrażają zgodę na publikację zdjęć produktów, o których mowa w pkt. 8 Regulaminu w miesięczniku „Twój Styl”, na stronach internetowych Wydawnictwa, w kanałach social media oraz oświadczają, iż ww. zdjęcia:

– nie będą posiadały wad prawnych,

– nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych oraz praw osobistych,

– nie będą naruszały prawa, dobrych obyczajów, a ich publikacja nie będzie stanowiła czynu nieuczciwej konkurencji,

– zgłaszającym przysługiwać będą prawa autorskie i pokrewne, w zakresie niezbędnym do rozpowszechniania zdjęć w sposób przewidziany w Regulaminie.

W przypadku niezgodności powyższych oświadczeń z rzeczywistym stanem prawnym wyłączną odpowiedzialność ponoszą zgłaszający i zwalniają Organizatora w powyższym zakresie od odpowiedzialności.

 • Firma zgłaszająca produkty do Konkursu oświadcza, iż przysługują jej stosowne prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej, do przesłanych informacji PR zgłaszanych produktów, a także że jest uprawniona do dysponowania zgłaszanymi produktami w zakresie zgłoszenia ich do Konkursu oraz we wszystkich działaniach określonych niniejszym Regulaminem.
 • Zgłoszenie produktów/zestawów do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
 • Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe pracowników, współpracowników, przedstawicieli podmiotów zgłaszających produkty do Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Ponadto Organizator informuje, że ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym każda osoba, która podała Administratorowi w ramach Konkursu swoje dane może kontaktować się wysyłając email na adres: [email protected].
 • Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach www.regulaminy.pl oraz www.twojstyl.pl.