REGULAMIN KONKURSU „Jubileusz 25 lat Olivii”

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Jubileusz 25 lat Olivii” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Organizator oświadcza, że ogłoszenie konkursu nastąpi w numerze 7/2023 (lipiec) miesięcznika „Olivia”, opublikowanym w dniu 07 czerwca 2023 r.
4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
6. Celem Konkursu jest wybranie 20 autorów najciekawszych zdjęć pt. „Mój wellbeing z Olivią!” oraz odpowiedzi na pytanie „Za co cenisz Olivię?”.

§ 2
Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru najciekawszych zdjęć tj. wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołał Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby spośród pracowników Organizatora. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Komisji Konkursowej Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce

§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Udział w Konkursie polega na:
a) przesłaniu przez Uczestnika zdjęcia pt. „Mój wellbeing z Olivią!” oraz odpowiedzi na pytanie „Za co cenisz Olivię?”, a także imienia, nazwiska, adresu i telefonu kontaktowego, oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych;
b) udzieleniu Organizatorowi zgody na publikację w czasopiśmie „Olivia” oraz na jego profilu w social mediach (Facebook, Instagram) wybranych przez Komisję Konkursową zdjęć oraz odpowiedzi na pytanie. Jeśli zdjęcie zawiera wizerunek autora zdjęcia lub osób trzecich, do zgłoszenia należy również dołączyć zgodę na publikację wizerunku osoby zamieszczonej na zdjęciu;
c) zdjęcia należy nadsyłać emailem na adres [email protected] w temacie „Konkurs 25 lat Olivii”. Zdjęcia należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lipca 2023 r.
2. Z puli nadesłanych na Konkurs zdjęć i odpowiedzi na pytanie, Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze z nich. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych zdjęć i odpowiedzi, jak również do nieopublikowania żadnego z nich. Publikacja oznacza wydruk w wybranych wydaniach miesięcznika „Olivia”, na profilach miesięcznika „Olivia” w social mediach (Facebook, Instagram), jak również cytowanie najciekawszych odpowiedzi na pytanie w materiach reklamowych i promocyjnych.
3. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci:
Miejsce 1-3 – srebrna biżuteria W. Kruk z kolekcji Kwiaty Nocy
Miejsce 4-5 – dwuosobowy weekendowy pobyt w NoName Luxury Hotel&Spa
Miejsce 6-10 – wodę perfumowaną Gucci in Bloom Nettare di Fiori 50 ml
Miejsce 11-20 – bony o wartości 100 zł każdy do sieci salonów Gatta.
4. Uczestnik zapewnia i gwarantuje, że nadesłane zdjęcia wolne będą od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik gwarantuje, że zgodna z niniejszym Regulaminem publikacja zdjęć nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich.
5. Uczestnik, któremu pod nadzorem Komisji Konkursowej, zostanie przyznana nagroda w Konkursie zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia przyznania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestników w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
6. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika, którego zdjęcie i odpowiedź na pytanie konkursowe wybrane zostały przez Komisję Konkursową. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie.
7. Nazwiska laureatów opublikowane zostaną w numerze 10/2023 miesięcznika „Olivia”.

§ 4
Odbiór Nagród
1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w 3 ust. 5 Regulaminu Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
2. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów Konkursu pocztą, w terminie do 31 sierpnia 2023 r.
3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 5
Postanowienia Końcowe
1. Konkurs jest prowadzony zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. Warszawa, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „Konkurs 25 lat Olivii”) w terminie 30 dni od opublikowania Laureatów Konkursu na łamach „Olivii”.
4. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
6. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) publikacji na łamach czasopisma danych osobowych Laureata Konkursu za zgodą Laureata (art. 6 ust.1 lit. a) RODO);
b) organizacji i przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
f) w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
7. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
a) do realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat);
b) do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust.1 lit. f RODO;
c) jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
8. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii);
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Jeżeli zdaniem Uczestnika Organizator nie ma podstaw do przetwarzania jego danych osobowych, Uczestnik może zażądać usunięcia dotyczących go danych osobowych. Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, tj. Uczestnik może żądać, aby Organizator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, jeśli zdaniem Uczestnika Organizator dysponuje nieprawidłowymi danymi osobowymi, przetwarza je bezpodstawnie; lub kiedy Uczestnik nie chce, by jego dane osobowe zostały usunięte, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO:
(i) sprzeciw marketingowy – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta z tego prawa, Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
(ii) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Uczestnik powinien wówczas wskazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Organizatora danych objętych sprzeciwem. Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże nadrzędność własnych podstaw przetwarzania;
f) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. Uczestnik może otrzymać od Organizatora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Organizatorowi na podstawie umowy lub zgody;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9.Prawa, o których mowa w ust. 12 lit. a – f powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku: w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”; lub b. drogą e-mail na adres [email protected], a prawa, o którym mowa w § 5 ust. 9 lit. a Regulaminu również poprzez wysłanie przez Uczestnika SMS-a na numer 8065 (wysłanie SMS-a jest bezpłatne). Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
10. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”.
11. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.