Regulamin konkursu “Konkurs jubileuszowy Mam ogród”


§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Konkurs jubileuszowy Mam ogród” (zwanym dalej „Konkursem”).

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs ogłoszony zostanie na łamach 04/2024 numeru czasopisma „Mam ogród”, z publikacją 20.03.2024 roku. Zasady Konkursu, określenie nagród, jak również czas trwania Konkursu podane będą w miesięczniku „Mam ogród” w prasowych materiałach promocyjnych Konkursu.
 3. Osoby biorące udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyrażają zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom z wyłączeniem:
  a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;
  b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
  c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 5. Celem Konkursu jest wybranie najciekawszych zdjęć wraz z ich opisem, tego czym czytelnicy czasopisma „Mam ogród” chcą się pochwalić w swoim ogrodzie.
  § 2
  Komisja Konkursowa
  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru najciekawszych zdjęć wraz z opisem tj. wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołał Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą: Małgorzata Guss (Redaktor Naczelna Centralnej Redakcji Czasopism Poradnikowych), Maria Korczyńska (Redaktor Centralnej Redakcji Czasopism Poradnikowych) oraz Magdalena Kotowska (Senior Brand Manager Pism Poradnikowych). W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Komisji Konkursowej Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.
  § 3
  Zasady uczestnictwa w Konkursie
 6. Konkurs trwa od 20.03.2024 roku do dnia 16.04.2024 roku.
 7. Udział w Konkursie polega na:
  a) przesłaniu przez Czytelników zdjęcia wraz z opisem tego czym chcą się pochwalić w swoim ogrodzie. Może jest to duża dynia, piękne róże, fontanna lub skalniak?
  b) dołączenia do zdjęcia i opisu danych Uczestniczka tj. imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy;
  c) przesłania Organizatorowi zgody Czytelnika (w przypadku wygranej) na publikację na łamach „Mam ogród” przesłanego zdjęcia wraz z opisem.
 8. Zdjęcia, opisy, zgody opisane w ust. 2 lit. c) powyżej oraz dane Uczestnika należy przesłać emailem na adres [email protected] w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.
 9. Uczestnicy zapewniają i gwarantują, że nadesłane przez nich zdjęcia wolne będą od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich w tym praw ich partnerów.
  § 4
  Nagrody
 10. Organizator przewidział następujące nagrody w Konkursie:
  a) Nagroda 1: 1 x pergola Riccolo z dachem półkole Jagram o wartości 1150zł
  b) Nagroda 2-4: 3 x zestaw nożyc ogrodowych Gardena o wartości 713 zł każdy
  c) Nagroda 5: 1 x wielofunkcyjne palenisko ogrodowe Costway o wartości 605 zł
  d) Nagroda 6: 1 x tunel foliowy Lemar o wartości 469 zł
  e) Nagroda 7-11: 5 x zestaw trzech książek Publicat o wartości 306 zł każdy
  f) Nagroda 12-16: 5 x kiełkownica z zestawem nasion Plantico o wartości 200 zł każdy
  g) Nagroda 17-21: 5 x zestaw pas na narzędzia i rękawiczki Elegancka Ogrodniczka o wartości 175 zł każdy
  h) Nagroda 22-26: 5 x różnych zestawów nasion Legutko o wartości 160 zł
  § 5
  Wybór Laureatów
 11. Z puli nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze 26 Laureatów Nagród w kolejności od nagrody 1 do nagrody 26.
 12. Głównym kryterium wyboru Komisji Konkursowej będzie atrakcyjność przesłanych zdjęć i ich opisów.
 13. Wyłonienie Laureatów Konkursu odbędzie się w terminie do dnia 29.04.2024 roku.
 14. Laureaci, którym pod nadzorem Komisji Konkursowej, zostanie przyznana nagroda w Konkursie zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 1 dnia od dnia przyznania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Laureatów w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Laureatem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
 15. W przypadku nieodebrania przez Laureata telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Laureata, który wskazany został przez Komisję Konkursową. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie.
  § 6
  Odbiór nagród
 16. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody o wartości 2.000 zł brutto Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody.
 17. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej, nagrody zostaną przesłane pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia głosowania. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody zostaną przesłane w ciągu 2 miesięcy od dnia opłacenia przez Uczestnika ww. podatku.
 18. Nieodebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
 2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.
 5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu.
 6. Uczestnik Konkursu w szczególności nie powinien:
  a) naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Konkursie;
  b) korzystać z Konkursu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w ramach Konkursu usług.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.
 8. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 9. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) publikacji na łamach czasopisma danych osobowych Laureata Konkursu za zgodą Laureata (art. 6 ust.1 lit. a) RODO);
  b) organizacji i przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  d) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  e) wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  f) w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 10. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
  a) do realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat);
  b) do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust.1 lit. f RODO;
  c) jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
 11. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii);
  b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Jeżeli zdaniem Uczestnika Organizator nie ma podstaw do przetwarzania jego danych osobowych, Uczestnik może zażądać usunięcia dotyczących go danych osobowych. Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, tj. Uczestnik może żądać, aby Organizator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, jeśli zdaniem Uczestnika Organizator dysponuje nieprawidłowymi danymi osobowymi, przetwarza je bezpodstawnie; lub kiedy Uczestnik nie chce, by jego dane osobowe zostały usunięte, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO:
  (i) sprzeciw marketingowy – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta z tego prawa, Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
  (ii) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Uczestnik powinien wówczas wskazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Organizatora danych objętych sprzeciwem. Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże nadrzędność własnych podstaw przetwarzania;
  f) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. Uczestnik może otrzymać od Organizatora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Organizatorowi na podstawie umowy lub zgody;
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Prawa, o których mowa w ust. 12 lit. a – f powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku: w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”; lub b. drogą e-mail na adres [email protected], a prawa, o którym mowa w § 5 ust. 9 lit. a Regulaminu również poprzez wysłanie przez Uczestnika SMS-a na numer 8065 (wysłanie SMS-a jest bezpłatne).
  Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 13. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”.
 14. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl