Regulamin konkursu “Konkurs z bonprix!”

§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Konkurs z bonprix” (zwanym dalej „Konkursem”).

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs ogłoszony zostanie na łamach 04/2024 numeru czasopisma „Olivia”, z publikacją 13.03.2024 roku. Zasady Konkursu, określenie nagród, jak również czas trwania Konkursu podane będą w miesięczniku „Olivia” w prasowych materiałach promocyjnych Konkursu.
 3. Osoby biorące udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyrażają zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom z wyłączeniem:
  a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;
  b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
  c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 5. Celem Konkursu jest wyłonienie Pary Laureatów spośród czytelniczek czasopisma „Olivia”, które prześlą swoje zdjęcie wraz z odpowiedzią na pytanie: JAKIEGO PRZEŁOMOWEGO MOMENTU W ŻYCIU OBECNIE OCZEKUJESZ / OCZEKUJECIE? Może jest to ślub przyjaciółki, zmiana pracy czy rocznica ślubu? bonprix wesprze w przygotowaniach do tej ważnej chwili, wybierze idealne stylizacje i stworzy pamiątkową sesję zdjęciową.
  § 2
  Komisja Konkursowa
  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru najciekawszych zdjęć wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe tj. wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołał Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą: Małgorzata Guss (Redaktor Naczelna Centralnej Redakcji Czasopism Poradnikowych), Magdalena Kozińska (Redaktor Centralnej Redakcji Czasopism Poradnikowych) oraz Beata Bartczak (Dyrektor Segmentu Pism Poradnikowych w Biurze Reklamy). W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Komisji Konkursowej Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.
  § 3
  Zasady uczestnictwa w Konkursie
 6. Konkurs trwa od 13.03.2024 roku do dnia 31.03.2024 roku.
 7. Udział w Konkursie polega na:
  a) przesłaniu przez Czytelniczki zdjęcia swojego i partnera z wraz z odpowiedzią na pytanie: JAKIEGO PRZEŁOMOWEGO MOMENTU W ŻYCIU OBECNIE OCZEKUJESZ / OCZEKUJECIE? Może jest to ślub przyjaciółki, zmiana pracy czy rocznica ślubu? bonprix wesprze w przygotowaniach do tej ważnej chwili, wybierze idealne stylizacje i stworzy pamiątkową sesję zdjęciową
  b) dołączenia do zdjęcia i odpowiedzi na pytanie konkursowe danych Uczestniczki tj. imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy;
  c) przesłania Organizatorowi zgody Czytelniczki i jej partnera na ewentualne (w przypadku wygranej) wzięcie przez nich udziału w sesji zdjęciowej oraz na publikację na łamach „Olivii” zdjęć wykonanych podczas wspomnianej sesji.
 8. Zdjęcia, odpowiedzi na pytanie konkursowe, zgody opisane w ust. 2 lit. c) powyżej oraz dane Uczestniczki należy przesłać emailem na adres [email protected] w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.
 9. Uczestnicy zapewniają i gwarantują, że nadesłane przez nich zdjęcia wolne będą od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich w tym praw ich partnerów.
  § 4
  Nagrody
 10. Organizator przewidział następujące nagrody w Konkursie:
  a) Nagroda Główna dla jednej Pary Laureatów: udział w modowej sesji zdjęciowej przygotowanej przez zespół redakcyjny. Laureaci nagrody głównej po przeprowadzonej sesji zdjęciowej dostaną ubrania dla siebie. Zdjęcia z sesji opublikowane zostaną na łamach 06/2024 numeru „Olivii”, publikacja 15.05.2024 roku;
  b) Nagrody Pocieszenia dla 10 Laureatek: 10 voucherów do sklepu online www.bonprix.pl o wartości 200 zł każdy, do jednorazowego wykorzystania.
 11. Sesja odbędzie się w Warszawie w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, w dniu 10.04.2024 roku (dokładny adres sesji podany zostanie telefonicznie)
 12. Organizator nie ponosi kosztów podróży Laureatki wraz z jej partnerem na sesję zdjęciową oraz ewentualnego noclegu w Warszawie.
  § 5
  Wybór Laureatki
 13. Z puli nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze jedną Parę Laureatów Nagrody Głównej oraz 10 Laureatek Nagród Pocieszenia.
 14. Głównym kryterium wyboru Komisji Konkursowej będzie atrakcyjność przesłanych zdjęć i odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 15. Wyłonienie Laureatek Konkursu odbędzie się w terminie do dnia 04.04.2024 roku.
 16. Laureatki, którym pod nadzorem Komisji Konkursowej, zostanie przyznana nagroda w Konkursie zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 1 dnia od dnia przyznania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Laureatek w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z daną Laureatką podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
 17. W przypadku nieodebrania przez Laureatkę telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następną Laureatkę, która wskazana została przez Komisję Konkursową. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie.
  § 6
  Odbiór nagród
 18. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody o wartości 2.000 zł brutto Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody.
 19. Sposób przekazania nagrody Laureatkom Nagród Pocieszenia ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej nagrody zostaną wysłane do Laureatek Konkursu w terminie 30 dni po wyłonieniu Laureatek.
 20. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.
  § 7
  Postanowienia końcowe
 21. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureatki Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
 22. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 23. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 24. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.
 25. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu.
 26. Uczestnik Konkursu w szczególności nie powinien:
  a) naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Konkursie;
  b) korzystać z Konkursu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w ramach Konkursu usług.
 27. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.
 28. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 29. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) publikacji na łamach czasopisma danych osobowych Laureata Konkursu za zgodą Laureata (art. 6 ust.1 lit. a) RODO);
  b) organizacji i przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  d) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  e) wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  f) w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 30. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
  a) do realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat);
  b) do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust.1 lit. f RODO;
  c) jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
 31. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii);
  b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Jeżeli zdaniem Uczestnika Organizator nie ma podstaw do przetwarzania jego danych osobowych, Uczestnik może zażądać usunięcia dotyczących go danych osobowych. Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, tj. Uczestnik może żądać, aby Organizator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, jeśli zdaniem Uczestnika Organizator dysponuje nieprawidłowymi danymi osobowymi, przetwarza je bezpodstawnie; lub kiedy Uczestnik nie chce, by jego dane osobowe zostały usunięte, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO:
  (i) sprzeciw marketingowy – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta z tego prawa, Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
  (ii) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Uczestnik powinien wówczas wskazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Organizatora danych objętych sprzeciwem. Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże nadrzędność własnych podstaw przetwarzania;
  f) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. Uczestnik może otrzymać od Organizatora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Organizatorowi na podstawie umowy lub zgody;
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 32. Prawa, o których mowa w ust. 12 lit. a – f powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku: w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”; lub b. drogą e-mail na adres [email protected], a prawa, o którym mowa w § 5 ust. 9 lit. a Regulaminu również poprzez wysłanie przez Uczestnika SMS-a na numer 8065 (wysłanie SMS-a jest bezpłatne).
  Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 33. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”.
 34. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl