Regulaminy.pl

REGULAMIN KONKURSU: „Metamorfoza VERONA”

Drukuj

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie „Metamorfoza VERONA” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250 (zwana dalej „Organizatorem”). Partnerem Konkursu jest YES Biżuteria S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Świerzawskiej 1, do której należy marka VERONA (zwana dalej „Partnerem”).
3. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestniczką”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
4. Uczestniczką Konkursu może być każda KOBIETA w wieku 45-60 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora i Partnera Konkursu,
b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu,
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

5. Konkurs ogłoszony zostanie na profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) wybranych czasopism Organizatora, w tym w szczególności: „Kobieta i Życie”, „Świat Kobiety”, „Olivia”, „Przyjaciółka” i trwać będzie w dniach 10 grudnia 2021 – 20 grudnia 2021r. do godz. 23.59

§ 2
Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru najciekawszych zdjęć i odpowiedzi tj. wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołał Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby spośród pracowników Organizatora i Partnera Konkursu. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Komisji Konkursowej Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.
§ 3
Zasady
1. Do udziału w Konkursie można zgłosić się poprzez nadesłanie zgłoszenia na adres [email protected]. Wysyłając zgłoszenie, osoba wskazana w § 1 pkt. 5 staje się Uczestniczką Konkursu.
2. Zgłoszenie musi zawierać:
a) odpowiedź na pytanie: „Dlaczego to Ty powinnaś wziąć udział w Metamorfozie VERONA” – maksymalnie 5 zdań, oraz
b) dwa zdjęcia: jedno twarzy i jedno, na którym widoczna jest cała sylwetka Uczestniczki, oraz
c) adres mailowy i numer telefonu Uczestniczki, a także
d) wstępną zgodę na publikacją wizerunku Uczestniczki, przed i po metamorfozie:
(i) na łamach czasopism Organizatora, w tym w szczególności w „Świecie Kobiety”, „Olivii”, „Przyjaciółce”, „Poradniku domowym” i „Kobiecie i życie”,
(ii) na stronach www Organizatora i Partnera Konkursu,
(iii) w kanałach społecznościowych Organizatora i Partnera Konkursu,
(iv) w innych niż wymienione powyżej produktach multimedialnych Organizatora.

3. Zdjęcia muszą być w formacie .jpg lub .png, a rozmiar zdjęcia nie może być większy niż 1MB.
4. Zdjęcia nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, naruszających powszechnie panujące zasady moralne, godności osobistej, nawiązań do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych. Zdjęcia nie mogą również przedstawiać nagości (ukazywać narządów płciowych).
5. Uczestniczka zapewnia i gwarantuje, że nadesłane zdjęcia będą zawierały jej własny wizerunek, że posiada pełne prawa do tego zdjęcia oraz, że nie jest to zdjęcie powszechnie znanej osoby. Na nadesłanych zdjęciach nie może być widoczny żaden logotyp ani znak towarowy (np. logo marki odzieżowej). Uczestniczka zapewnia i gwarantuje, że nadesłane zdjęcia wolne będą od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestniczka gwarantuje, że zgodna z niniejszym Regulaminem publikacja zdjęć nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. Zdjęcie, co do którego Organizator poweźmie wątpliwość, że może ono naruszać prawa osób trzecich nie będzie uwzględnione i zostanie zdyskwalifikowane.
6. Dokładny czas rozpoczęcia Konkursu liczony jest od momentu opublikowania pierwszej informacji o Konkursie na tablicy jednego z czasopism wymienionych w § 1 pkt. 5 Regulaminu.
7. Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć i odpowiedzi na pytanie, Komisja Konkursowa wybierze 2 (dwie) najciekawsze odpowiedzi, których autorki (zwane dalej „Zwyciężczyniami”) zostaną nagrodzone w Konkursie i wezmą udział w Metamorfozie oraz otrzymają nagrody rzeczowe.
8. Informację o wygranej Zwyciężczynie otrzymają telefonicznie. Jeżeli po trzykrotnej próbie Organizator nie będzie mógł się skontaktować ze Zwyciężczynią, wybierze inną osobę.
9. Wyniki Konkursu opublikowane zostaną w czasopismach Organizatora wymienionych w § 1 pkt. 5 Regulaminu w terminie do dnia 31 marca 2022r.
10. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia spełniające warunki Regulaminu, które dotrą do Organizatora w czasie określonym w § 1 pkt. 5 Regulaminu.
11. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zadania konkursowego zarejestrowanego przez serwer pocztowy Organizatora. Data i godzina wpływu zgłoszenia konkursowego zostanie ustalona na podstawie informacji zarejestrowanej przez ww. serwer.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny, indywidualne ustawienia poczty email.

§ 4
Nagrody w Konkursie
1. Nagrodą w Konkursie – dla każdej Zwyciężczyni – jest pakiet składający się z:
a) sesji zdjęciowej z biżuterią Verona, która opublikowana zostanie m.in. w czasopismach Organizatora. W skład sesji wchodzi: stylizacja włosów (bez zabiegów typu strzyżenie, koloryzacja itp.), makijaż, stylizacja odzieży,
b) srebrnej bransoletki z cyrkoniami marki Verona o wartości 209 zł,
c) zestawu kosmetyków – niespodzianek o wartości co najmniej 200 zł.

2. Termin sesji zdjęciowej ustalony zostanie ze Zwyciężczyniami indywidualnie. Sesja odbędzie się w Warszawie, w I połowie stycznia 2022r.
3. Warunkiem udziału w sesji oraz otrzymania Nagród jest:
a) zgoda na udział w sesji w terminie i miejscu określonym przez Organizatora,
b) podpisanie zgody na wielokrotne wykorzystanie i publikację wizerunku Zwyciężczyni utrwalonego na zdjęciach przed metamorfozą i na zdjęciach wykonanych w czasie sesji zdjęciowej do Metamorfozy Verona na łamach: czasopism Organizatora, należących do nich profili w mediach społecznościowych, stron internetowych Organizatora i Partnera Konkursu oraz w innych produktach multimedialnych Organizatora. Stosowny dokument Zwyciężczynie Konkursu otrzymają do podpisu na miejscu wykonania sesji zdjęciowej.
4. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztu dojazdu na sesję, kosztu noclegów oraz wyżywienia.
5. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Zwyciężczyniom po zakończeniu sesji zdjęciowej.
§ 5
Postanowienia końcowe
1. Konkurs jest prowadzony zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. Warszawa, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „Metamorfoza Verona”) w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku.
4. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat). Każdej osobie, która podała dane, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przekazanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Odbiorcami danych osobowych są upoważniony personel Organizatora, podwykonawcy Organizatora oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Organizatora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym. Dostęp do danych osobowych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe. Organizator udostępni dane osobowe Uczestniczek Konkursu na rzecz Partnera. Podstawą udostępnienia jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Zakres udostępnionych danych obejmuje wizerunek Uczestniczki.
6. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „na ręce IOD”.
7. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.