REGULAMIN KONKURSU SOKOLIKI na www.sprawdzone.pl

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie – „Kreatywny lunchbox”!
organizowanym na łamach serwisu internetowego sprawdzone.pl (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Szczegółowe zasady Konkursu oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród, jak również czas trwania Konkursu podane są w serwisie internetowym sprawdzone.pl.
4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Udział w Konkursie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania Internetu. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b) innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez rozwiązanie zadania konkursowego oraz wysłanie zgłoszenia na adres mailowy zamieszczony na stronie konkursowej serwisu sprawdzone.pl lub poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym na facebooku sprawdzone,pl
§ 2
Komisja Konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej 2 osoby delegowane przez Organizatora.
§ 3
Nagrody
Organizator przewidział następujące nagrody w Konkursie:
a) Do wygrania 5 zestawów produktów o wartości 190 zł każdy: Okulary przeciwsłoneczne, Piłka plażowa, Worek szkolny, Opaska na rękę, Długopis, Ołówek, Temperówka z gumką, Torba termo, Sokoliki Foodbolówki x3 ,Sokoliki Parówki x3, Sokoliki Mini Paróweczki z Szynki x2, Kiełbaski Sokoliki x2, Sokoliki schabik wieprzowy x2, Sokoliki szyneczka wieprzowa x2, Kabanosiki wieprzowe z dodatkiem cielęciny x1, Kabanosiki wieprzowe z szynki x1, Sokoliki szyneczka drobiowa x2
§ 4
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a) Skomponować idealną zawartość lunchboxa, używając między innymi wysokiej jakości wędlin Sokoliki. Opisz, co się znalazło w lunchboksie i dlaczego. Możesz to zrobić w komentarzu na facebooku sprawdzone.pl lub wysłać maila na adres [email protected] Jeśli chcesz, możesz dodać zdjęcie. Najbardziej kreatywna i zdrowa zawartość lunchboksa wygrywa!
oraz
b) przesłanie zgłoszenia zaprojektowanej zawartości lunchboksa na adres mailowy [email protected] , w tytule maila wpisz: Sokoliki – konkurs lub w komentarzu na facebooku sprawdzone.pl, pod postem konkursowym.
2. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Konkursu to okres od dnia 06.09.2023 r. od godz. 00:00:01 do dnia 19.09.2023 r. do godz. 23:59:59.
§ 5
Wybór Zwycięzcy
1. Spośród Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa wybierze 5 Laureatów, autorów najbardziej kreatywnych projektów.
2. Rozwiązanie Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 30 dni po zakończeniu danego Konkursu.
3. Laureaci, którym pod nadzorem Komisji Konkursowej, zostaną przyznane nagrody zostaną powiadomieni o tym fakcie mailowo przez Organizatora w terminie do 30 dni roboczych od dnia wyłonienia zwycięzców. W wiadomości e-mail zostaną poproszeni o przesłanie Organizatorowi imienia i nazwiska oraz adresu w celu przesłania nagrody. Laureat będzie miał 7 dni na przesłanie odpowiedzi.
4. W przypadku nieprzesłania odpowiedzi lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wyłonionego przez Komisję Konkursową Uczestnika. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
5. Jedna osoba (imię, nazwisko i adres, adres e-mail) może wygrać jedną nagrodę w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie, że w szczególnych przypadkach nagrody na materiałach promocyjnych Konkursu mogą różnić się pod względem kolorystyki (odcień) od nagród wręczanych Laureatom.
§ 6
Odbiór Nagród
1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. W ramach korespondencji e-mail, o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu
Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
2. Sposób przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie w korespondencji e-mail, o której mowa w § 5 ust. 3 powyżej. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej nagrody zostaną wysłane do Laureatów Konkursu w terminie do 90 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na adres wskazany przez Laureata w korespondencji e-mail.
3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej, wraz z dopiskiem „Konkurs Sokoliki” i uzasadnieniem, najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu.
6. Uczestnik Konkursu w szczególności nie powinien:
a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Konkursie;
b. korzystać z Konkursu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia zgłoszeń wysyłanych przez Uczestników w celu dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie (jeżeli przyczyna braku skuteczności dostarczenia wiadomości e-mail jest wynikiem działania dostawcy internetu, z którego usług korzysta Uczestnik).
8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.
§ 8
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) publikacji w serwisie twojstyl.pl danych osobowych Laureata Konkursu za zgodą Laureata (art. 6 ust.1 lit. a) RODO)
b) organizacji i przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
f. w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
3. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie zgody przed jego wniesieniem.
4. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
a) do realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat)
b) do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art.6 ust.1 lit. f RODO.
5. Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
6. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Organizatorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
g) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
(ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
Prawa o których mowa w punkcie 6 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
– w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa; lub
– drogą e-mail na adres [email protected].
Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
7. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.
8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu na stronie internetowej www.twojstyl.pl oraz na stronie www.regulaminy.pl.