REGULAMIN KONKURSU SPRZEDAJ WIĘCEJ EGZEMPLARZY „TYTUŁÓW ROZRYWKI” – KONKURS MAJ 2022

REGULAMIN KONKURSU

SPRZEDAJ WIĘCEJ EGZEMPLARZY „TYTUŁÓW ROZRYWKI” – KONKURS MAJ 2022

Definicje:

1. Salonik Prasowy – punkt sprzedaży detalicznej Kolporter Sp. z o.o., w którym Uczestnik świadczy usługi w ramach Umowy Partnerskiej
2. Uczestnik – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który ma zawartą Umowę Partnerską ze spółką Kolporter Sp. z o.o.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1
Organizatorem konkursu pod nazwą: SPRZEDAJ WIĘCEJ EGZEMPLARZY „TYTUŁÓW ROZRYWKI” – KONKURS MAJ 2022 (dalej zwanego „Konkursem”) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881250, NIP: 5272644323, REGON 142734203, (dalej zwana „Organizatorem”).
1.2
Partnerem Konkursu jest Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kielcach, 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000840148, NIP: 9591452482, REGON: 291770790, wysokość kapitału zakładowego 4 550 000,00 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, numer rejestrowy BDO 000090313 (dalej zwana „Dystrybutorem”).
1.3
Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
1.4
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych
niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
1.5
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.regulaminy.pl oraz www.nasz.kolporter.com.pl/regulaminy.
1.6
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie podmiot
prowadzący działalność gospodarczą, który ma zawartą Umowę Partnerską z Dystrybutorem. Uczestnik zobowiązuje się do realizacji sprzedaży następujących tytułów:
Tytuł
Rozrywka. Jolki na 102 (miesięcznik)
Rozrywka. Nie tylko sudoku (miesięcznik)
Rewia Rozrywki (miesięcznik)
Rozrywka dla Każdego (miesięcznik)
Rozrywka do Podróży (miesięcznik)
Rozrywka (dwutygodnik)
Rozrywka Jolki (miesięcznik)
Rozrywka Magazyn (miesięcznik)
Rozrywka od A do Z (miesięcznik)

(dalej zwanych „Tytułami Konkursowymi”). Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na udział w Konkursie oraz na przekazanie Organizatorowi danych teleadresowych (imię, nazwisko, telefon, email) jednakże tylko laureatów uprawnionych do nagród pieniężnych. Zgodę na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych w celach związanych z Konkursem będzie w imieniu Organizatora pozyskiwał Dystrybutor. Tytuły Konkursowe, zostaną automatycznie nadzielone wszystkim aktywnym, wytypowanym przez Dystrybutora Salonikom Prasowym w okresie trwania Konkursu.
1.7
Reklamacje związane z Konkursem należy kierować w formie pisemnej na adres Organizatora: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa z dopiskiem: SPRZEDAJ WIĘCEJ EGZEMPLARZY „TYTUŁÓW ROZRYWKI” – KONKURS (maj) 2022 w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również powód reklamacji. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane, a zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1
Pisemna informacja o Konkursie zostanie dostarczona do Uczestnika w dniu 29.04.2022 roku.
2.2
Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu Konkursu i sprzedaż Tytułów Konkursowych. Uczestnik będzie mógł zaakceptować Regulamin Konkursu na stronie http://partner.kolporter.com.pl/konkurs_rozrywka.php dla każdego Saloniku Prasowego oddzielnie. Konkurs będzie obejmował wszystkie przekazane przez Organizatora do kolportażu numery Tytułów Konkursowych, których okres sprzedaży przynajmniej w części pokrywa się z terminem konkursowym.
2.3
Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt. 2.2 powyżej, uważa się za
prawidłowe zgłoszenie udziału Uczestnika w Konkursie.
2.4
Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną ilość Saloników Prasowych, które prowadzi na podstawie Umowy Partnerskiej. Każdy Uczestnik może zdobyć tyle nagród ile prowadzonych przez siebie Saloników Prasowych zgłosił do Konkursu.
2.5
Konkurs będzie trwał w dniach od 01.05.2022 r. do 31.05.2022 r. Oznacza to, że do wyników
Konkursu zostanie zaliczona sprzedaż wszystkich numerów Tytułów Konkursowych, których okres sprzedaży przynajmniej w części pokrywa się z terminem konkursowym.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1
W Konkursie mogą uczestniczyć wszyscy Uczestnicy prowadzący w okresie konkursowym sprzedaż egzemplarzową Tytułów Konkursowych.
3.2
Uczestnicy Konkursu, zostaną podzieleni na 3 kategorie ze względu na średnią miesięczną sprzedaż Tytułów Konkursowych w danym Saloniku Prasowym z okresu sprzed Konkursu tj. od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., w kanale sprzedaży egzemplarzowej, zgodnie z poniższą definicją:
I kategoria – do 15 egz.
II kategoria – > 15 do 30 egz.
III kategoria – > 30 egz.
3.3
Zadaniem każdego Uczestnika będzie uzyskanie jak najwyższego procentowego wzrostu sprzedaży Tytułów Konkursowych w okresie trwania Konkursu, ale nie niższego niż 30% (trzydzieści procent), który warunkuje ubieganie się o nagrody. Procentowy wzrost sprzedaży Tytułów Konkursowych będzie wyliczony porównując miesięczną sprzedaż Tytułów Konkursowych z okresu trwania Konkursu do średniej miesięcznej sprzedaży z okresu sprzed Konkursu tj. od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. w kanale sprzedaży egzemplarzowej.
Procentowy wzrost sprzedaży będzie liczony oddzielnie dla każdego Saloniku Prasowego zgłoszonego przez Uczestnika Konkursu.
3.4
Laureatami Konkursu w każdej z kategorii zostaną Uczestnicy, którzy w okresie trwania Konkursu osiągną najwyższy procentowy wzrost sprzedaży Tytułów Konkursowych dla każdego zgłoszonego Saloniku Prasowego. Minimalny procentowy wzrost sprzedaży uprawniający do otrzymania nagrody nie może być niższy niż 30% (trzydzieści procent), w porównaniu do sprzedaży bazowej, którą stanowi średnia miesięczna sprzedaż Tytułów Konkursowych w okresie sprzed Konkursu tj. od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych Saloników Prasowych zgłoszonych do Konkursu, z najlepszym wynikiem sprzedaży w swojej kategorii – z uwzględnieniem postanowień ust. 3.5 poniżej. Łącznie nagrodzonych zostanie 30 najlepszych Saloników Prasowych.

3.5
W przypadku, gdy więcej niż jeden Salonik Prasowy zgłoszony do Konkursu osiągnie taki sam procent wzrostu sprzedaży Tytułów Konkursowych, decydujące znaczenie będzie miała łączna liczba egzemplarzy Tytułów Konkursowych sprzedanych w okresie konkursowym w tych Salonikach Prasowych.
3.6
Po zakończeniu Konkursu Dystrybutor, na podstawie danych sprzedażowych, wskaże laureatów Konkursu i przekaże ich dane Organizatorowi Konkursu.
3.7
Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę dla jednego Saloniku Prasowego zgłoszonego do Konkursu. Nagrody zostaną przyznane po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1
Organizator ufunduje następujące nagrody (dalej: „Nagrody”), dla najlepszych sprzedawców (dalej: „Laureatów”) w każdej z trzech kategorii:
a. I miejsca: 400 PLN (słownie: czterysta złotych)
b. II miejsca: 300 PLN (słownie: trzysta złotych)
c. III miejsca: 200 PLN (słownie: dwieście złotych)
d. IV miejsca: 100 PLN (słownie: sto złotych)
e. V miejsca: 100 PLN (słownie: sto złotych)
f. VI miejsca: 100 PLN (słownie: sto złotych)
g. VII miejsca: 100 PLN (słownie: sto złotych)
h. VIII miejsca: 100 PLN (słownie: sto złotych)
i. IX miejsca: 100 PLN (słownie: sto złotych)
j. X miejsca: 100 PLN (słownie: sto złotych)
Podane kwoty Nagród są kwotami netto. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 4.800 zł netto.
4.2
W terminie do dnia 15.06.2022 r. Laureaci zostaną wyłonieni przez Dystrybutora w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w pkt. 3 Regulaminu.
4.3
Dystrybutor przekaże Organizatorowi dane teleadresowe (imię, nazwisko, telefon, email) Laureatów uprawnionych do Nagród.
4.4
Dystrybutor powiadomi Laureatów o wygranej telefonicznie lub emailem najpóźniej w terminie 7 dni od daty ich wyłonienia. Laureaci zostaną poproszeni o podanie danych teleadresowych i numeru konta bankowego w celu przesłania Nagrody, bezpośrednio w rozmowie telefonicznej z Dystrybutorem, lub emailem wysłanym do Dystrybutora zawierającym wyżej wymienione dane, w zależności od tego, jaką drogą zostali powiadomieni o wygranej. W przypadku nieprzekazania przez Laureata w terminie 7 dni danych teleadresowych i numeru konta w celu przesłania Nagrody, prawo do otrzymania Nagrody wygasa. W takim przypadku Organizator przekaże Nagrodę kolejnemu Laureatowi wskazanemu przez Dystrybutora zgodnie z Regulaminem.
4.5
Podatek dochodowy od wszystkich przyznanych Laureatom Nagród rozliczony zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.6
Wydanie Nagród nastąpi w terminie 30 dni od dnia przekazania Organizatorowi listy Laureatów (wraz z ich danymi).
4.7
Nagrodzonym Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1
Administratorem danych osobowych Laureatów Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna, z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, kod pocztowy 04-035, KRS 0000881250, NIP 5272644323, Regon 142734203 („Organizator”). Organizator dba o Twoje dane osobowe, przetwarza je ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
5.2
Organizator będzie przetwarzać dane w następujących celach:
a) realizacji Konkursu, w tym rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przeprowadzenia rozdania nagród na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu aż do rozdania nagród;
b) rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z realizacją Konkursu na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez 3 lata od zakończenia Konkursu;
5.3
W przypadku wygranej w Konkursie i otrzymania nagrody w celach podatkowych i rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości przez okres wymagany przez te przepisy.
5.4
Laureat ma prawo żądania od Organizatora:
a) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii;
b) sprostowania danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe;
c) usunięcia danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 17 RODO.
5.5
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Odbiorcami danych osobowych są upoważniony personel Organizatora, podwykonawcy Organizatora oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Organizatora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym. Dostęp do danych osobowych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.
5.6
Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „na ręce IOD”.
5.7
Uczestnik ma prawo złożyć skargę w przedmiocie ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1
Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6.2
Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu.
6.3
Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach
nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
6.4
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w
związku z Konkursem.
6.5
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
6.6
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania z Nagrody z przyczyn
leżących po stronie zwycięzcy Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z
przyczyn niezależnych od Organizatora.

Warszawa dn.29.04.2022.