Regulaminy.pl

REGULAMIN KONKURSU SUPERPRODUKT ŚWIATA KOBIETY 2020 (obowiązuje od dnia 10.11.2020 roku)

Drukuj

 

1. Organizatorem konkursu Superprodukt Świata Kobiety 2020 (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., wydawca miesięcznika „Świat Kobiety”, z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem).
2. W Konkursie może wziąć udział każda firma produkująca lub dystrybuująca produkty, które wchodzą na polski rynek począwszy od 01.08.2019 r. a skończywszy na 30.09.2020 r.
3. Zgłaszanie produktów do Konkursu jest płatne. Opłata wynosi 500 zł netto (plus podatek VAT 23%) za pojedynczy produkt lub serię produktów zgłoszonych przez uczestników Konkursu do jednej kategorii. Opłata za zgłoszenie każdego kolejnego produktu lub serii produktów do jednej kategorii stanowi iloczyn ww. kwoty.
4. Opłatę za zgłoszenie należy uiścić na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 25 1240 6003 1111 0000 4941 2116 podając w tytule: Udział w konkursie Superprodukt Świata Kobiety 2020, podając również nazwę produktu lub serii produktów zgłoszonych do jednej kategorii, których opłata dotyczy. Potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w Konkursie należy wysłać razem z pozostałymi dokumentami zgłoszeniowymi (w formie skanu/pliku pdf) zgodnie z zapisami pkt. 7 Regulaminu.
5. Organizator wystawi fakturę VAT za udział w Konkursie po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za udział w Konkursie, przesłanego zgodnie z pkt. 7 Regulaminu. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o dane wskazane przez zgłaszającego w Formularzu Zgłoszeniowym i odesłana w formie pdf. (faktura elektroniczna). W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z działem księgowości Organizatora, panią Dorotą Grabowską, e-mail: [email protected]
6. Zgłoszenia produktów do Konkursu można dokonać w okresie od 01.08.2020r. godz. 00:00:00 do 30.09.2020r. godz. 23:59:59. Produkty przysłane po tej dacie nie wezmą udziału w Konkursie.
7. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
a) przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected] zgłoszenie zawierające:
– wypełniony Formularz Zgłoszeniowy z deklaracją zgłoszenia produktu/serii produktów do określonej kategorii/podkategorii, zawierający m. in. takie informacje jak: nazwę produktu i producenta, datę wprowadzenia na polski rynek, cenę sugerowaną, krótki opis produktu (przeznaczenie, opis działania, cechy wyróżniające itp.), informację, do której z kategorii zgłaszany jest produkt lub seria produktów, adres i dane kontaktowe firmy zgłaszającej oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej; dane niezbędne do wystawienia faktury (pełna nazwa/firma, adres, NIP) – dystrybutora, producenta, agencji PR reprezentującej producenta produktów zgłaszanych do Konkursu,
– potwierdzenie dokonania opłaty za udział w Konkursie, o którym mowa w pkt. 3 i 4 Regulaminu w formie skanu/pliku pdf,
– zdjęcie zgłoszonego produktu lub serii produktów zapisane w formacie jpg lub tif o rozdzielczość min. 300 dpi;
b) dostarczyć 12 (słownie: dwanaście) sztuk zgłoszonych do Konkursu produktów lub 12 zestawów zgłoszonych serii produktów. Termin przydatności kosmetyków, leków OTC, środków spożywczych powinien wynosić minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia ich do siedziby Organizatora: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k., Dział Marketingu, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa; z dopiskiem SUPERPRODUKT Świata Kobiety.
c) w przypadku produktów o wartości jednostkowej powyżej 1.000 zł możliwe jest przekazanie mniejszej ilości produktów/zestawów serii produktów, przy czym ilość tę należy każdorazowo uzgodnić z Działem Marketingu Organizatora. W szczególnych przypadkach, zgłaszający może dostarczyć tylko 1 egzemplarz do przetestowania i oceny Jury podczas obrad. Zgłaszający jest wówczas zobowiązany dostarczyć produkt w wersji złożonej, przygotowanej do testów w dniu poprzedzającym obrady Jury.
Organizator nie zwraca nadesłanych produktów/zestawów serii produktów.
8. Do Konkursu należy zgłaszać nowe produkty lub nowe wersje obecnych już wcześniej na rynku produktów, które w okresie, o którym mowa w pkt. 2, zyskały nowe cechy jakościowe, np. opakowanie, funkcjonalność, skład, wygląd etc.
9. Jury będzie oceniało wyłącznie produkty, co do których nadesłano prawidłowe zgłoszenie oraz przesłano produkty/zestawy serii produktów zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.
10. Ogłoszenie Konkursu i prezentacja Jury nastąpi w 09/2020 numerze miesięcznika „Świat Kobiety”.
11. Zdjęcia zgłoszonych do Plebiscytu produktów opublikowane zostaną w poszczególnych kategoriach i podkategoriach w numerze 03/2021 miesięcznika „Świat Kobiety” jako nominacje do tytułu „Superprodukt Świata Kobiety 2020”. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania w magazynie „Świat Kobiety” zdjęcia jednego produktu ze zgłoszonej serii produktów.

12. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z publikacją zdjęć nagrodzonych produktów/zestawów serii produktów nastąpi w numerze 05/2021 miesięcznika „Świat Kobiety”.
13. Nagrodami w Konkursie są statuetka i tytuł Superprodukt Świata Kobiety 2020.
14. Produkty będą oceniane w następujących kategoriach i podkategoriach:

I. KOSMETYKI
– Pielęgnacja włosów
– Stylizacja i koloryzacja włosów
– Pielęgnacja ciała – kosmetyki popularne
– Pielęgnacja ciała – kosmetyki specjalistyczne
– Pielęgnacja ciała – kosmetyki apteczne
– Pielęgnacja twarzy – kosmetyki popularne
– Pielęgnacja twarzy – kosmetyki specjalistyczne
– Pielęgnacja twarzy – kosmetyki apteczne
– Pielęgnacja delikatnych partii twarzy
– Zabiegi kosmetyczne
– Makijaż
– Zapachy
– Dla mężczyzn

II. ARTYKUŁY HIGIENICZNE

III. ŻYWNOŚĆ
– Dania do szybkiego przygotowania i produkty gotowe
– Napoje
– Dodatki i przyprawy
– Produkty dietetyczne
– Słodycze

IV. BEZ RECEPTY
– Leki OTC
– Suplementy diety

V. DOM
– Chemia gospodarcza
– Drobny sprzęt AGD
– Akcesoria i produkty dla zwierząt
– Akcesoria i produkty multimedialne
– Wnętrza i ogród

VI. SAMOCHÓD KOBIECY

VII. MODA I STYL
– Odzież
– Obuwie
– Biżuteria
– Akcesoria i dodatki
– Bielizna

VIII. PRODUKTY DLA DZIECI
– Żywność
– Kosmetyki
– Odzież
– Artykuły higieniczne
– Artykuły wspierające rozwój

IX. SUPERPRODUKT Czytelniczek Świata Kobiety
15. W każdej z kategorii i podkategorii Jury będzie oceniało pojedyncze produkty lub serie produktów. Jury zastrzega sobie prawo przyznania nagrody wybranemu/ym produktowi/om z danej serii, jeśli nie wszystkie będą godne wyróżnienia. Jury uprawnione jest do przyznania nagrody za całą serię w przypadku, gdy zgłoszone zostały pojedyncze produkty, które jednak tworzą serię produktów.
16. W każdej z wymienionych kategorii lub podkategorii może zostać przyznana nagroda Superprodukt Świata Kobiety 2020 za najlepszy produkt lub serię w 2020 roku. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów żaden z przedstawionych produktów/zestawów nie jest godny wyróżnienia.
17. Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii/podkategorii i utworzenia nowych.
18. Jury będzie oceniać produkty/zestawy według następujących kryteriów: jakość produktu, użyteczność, estetyka, nowatorstwo.
19. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody dodatkowej (ex aequo) w jednej lub więcej kategoriach/podkategoriach, jeśli zdaniem większości jurorów więcej niż jeden ze zgłoszonych produktów zasługuje na wyróżnienie.
20. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienie w każdej z ww. kategorii i podkategorii.
21. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy kontaktować się z Działem Marketingu e-mail: [email protected]
22. Produkty nominowane do nagrody wybiera Jury składające się co najmniej z 5 członków będących przedstawicielami Organizatora, redakcji „Świata Kobiety”, a także ekspertów i osób znanych publicznie.
23. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do nieinformowania zgłaszającego o przeniesieniu zgłoszonych produktów/serii produktów do innej kategorii lub podkategorii.
25. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi w pierwszej połowie 2021 roku.
26. Organizator ustali w trybie roboczym sposób ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród np. w formie uroczystej gali albo wydarzenia online lub w innej formie, z tym zastrzeżeniem, iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia, ograniczenia i/lub brak możliwości zorganizowania uroczystości wręczenia nagród Superprodukt Świata Kobiety 2020 w części i/lub całości w określonej formie, z przyczyn działania siły wyższej. Za okoliczności siły wyższej poczytuje się okoliczności, które powstały po rozpoczęciu ogłoszenia Konkursu i/lub w czasie jego trwania, na skutek zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, takich jak: wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego, strajki, żałoba narodowa, blokady dróg, zarządzenia organów państwowych itp.
27. Nagrodzone firmy otrzymują możliwość korzystania z logo Superprodukt Świata Kobiety 2020, począwszy od momentu pisemnego poinformowania ich o otrzymanym tytule na czas nieograniczony. Warunkiem korzystania z logo Superprodukt Świata Kobiety 2020 jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.
28. Statuetka Superprodukt Świata Kobiety 2020 – symbol nagrody, po wręczeniu, przechodzi na własność nagrodzonej firmy.
29. Redakcja magazynu „Świat Kobiety” zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnienia – Olśnienia Redakcji Superprodukt Świata Kobiety 2020. Nagrodzona firma otrzyma statuetkę oraz możliwość korzystania z logo Olśnienia Redakcji Superprodukt Świata Kobiety 2020 od momentu pisemnego poinformowania go o otrzymanym tytule na czas nieograniczony. Warunkiem korzystania z logo Olśnienia Redakcji Superprodukt Świata Kobiety 2020 jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.
30. Firma, która otrzyma nagrodę w danej kategorii/podkategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży, na produkcie w postaci naklejki, na stronie internetowej producenta oraz w reklamach swoich produktów, z uwzględnieniem informacji, za jaki produkt firma otrzymała nagrodę. W przypadku gdy nagroda przyznana zostanie konkretnemu produktowi z serii, informacja o nagrodzie powinna dotyczyć wyłącznie nagrodzonego produktu. Logo Superprodukt Świata Kobiety 2020 oraz Olśnienia Redakcji Superprodukt Świata Kobiety 2020, których integralnym elementem jest znak towarowy „Świat Kobiety”, może być używane przez nagrodzoną firmę w miejscach sprzedaży, na produkcie w postaci naklejki, na stronie firmowej producenta i w reklamach produktów od momentu pisemnego powiadomienia o przyznanej nagrodzie, a następnie po podpisaniu umowy licencyjnej z Organizatorem.
31. Umowy licencyjne, o których mowa w pkt. 27, 29 i 30 niniejszego Regulaminu, dostępne są w Dziale Marketingu „Świata kobiety” Organizatora.
32. Plebiscyt dla czytelniczek ogłoszony zostanie w numerze 03/2021 miesięcznika „Świat Kobiety”. Czytelniczki poprzez głosowanie esemesowe wybiorą swój Superprodukt, który otrzyma tytuł „Superprodukt Czytelniczek Świata Kobiety 2020”. Zasady Plebiscytu dla czytelniczek reguluje odrębny regulamin.

33. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.
34. Firmy zgłaszające produkty zobowiązują się do informowania o udziale tych produktów w Konkursie na firmowych lub dedykowanych markom profilach w social mediach w okresie od 05 lutego do 1 marca 2021 roku z oznaczeniem w treści postu @swiatkobiety_magazyn linkującym do profilu miesięcznika Świat Kobiety i #swiatkobiety_magazyn.

35. W przypadku zwycięstwa zgłoszonych produktów, każdy nagrodzony zobowiązuje się do:
a) informowania o przyznanej w Konkursie nagrodzie w komunikacji PR, w tym w szczególności na profilach w social mediach z oznaczeniem w treści postu @swiatkobiety_magazyn linkującym do profilu miesięcznika Świat Kobiety i #swiatkobiety_magazyn,
b) ufundowania we własnym zakresie produktów na łączną kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Powyższe produkty wykorzystane zostaną jako nagrody dla czytelników w konkursach, na cele promocyjne, marketingowe lub charytatywne. Produkty, o których mowa powyżej, zostaną przekazane Organizatorowi w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

36. Zgłaszający produkty do Konkursu wyrażają zgodę na publikację zdjęć produktów, o których mowa w pkt. 7a) Regulaminu w miesięczniku „Świat Kobiety” oraz oświadczają, iż ww. zdjęcia:
– nie będą posiadały wad prawnych,
– nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych oraz praw osobistych,
– nie będą naruszały prawa, dobrych obyczajów, a ich publikacja nie będzie stanowiła czynu nieuczciwej konkurencji,
– zgłaszającym przysługiwać będą prawa autorskie i pokrewne, w zakresie niezbędnym do rozpowszechniania zdjęć w sposób przewidziany w Regulaminie.
W przypadku niezgodności powyższych oświadczeń z rzeczywistym stanem prawnym wyłączną odpowiedzialność ponoszą zgłaszający i zwalniają Organizatora w powyższym zakresie od odpowiedzialności.
37. Zgłoszenie produktów/zestawów do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
38. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe pracowników/współpracowników/przedstawicieli podmiotów zgłaszających produkty do Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
39. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.regulaminy.pl.
40. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zapisanych w Regulaminie.