Regulaminy.pl

REGULAMIN KONKURSU „Test konsumencki Ekspert Wieku 60+ od L’Oréal Paris”

Drukuj

REGULAMIN KONKURSU
„Test konsumencki Ekspert Wieku 60+ od L’Oréal Paris”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie „Test konsumencki Ekspert Wieku 60+ od L’Oréal Paris” (zwanym dalej „Konkursem”), który zostanie ogłoszony w serwisie internetowym twojstyl.pl (zwanym dalej „Serwisem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035), ul. Motorowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881250, NIP 527-26-44-323 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest L’Oréal Polska Sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684, NIP 524-030-33-75 (zwana dalej „Fundatorem”).
4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez wysłanie zgłoszenia wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem:
pracowników oraz współpracowników Organizatora i Fundatora,
innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
6. Szczegółowe zasady Konkursu, warunki uczestnictwa oraz czas trwania podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Serwisie.

§ 2
Komisja Konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń w Konkursie oraz wyłonienia Laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. W przypadku braku zgodności członków Komisji Konkursowej, decyzje komisji zapadają większością głosów.

§ 3
Zasady Konkursu

1. Celem Konkursu jest wyłonienie osób, które wezmą udział w teście konsumenckim, poznanie ich odczuć, wrażeń i opinii na temat testowanych produktów kosmetycznych.
2. Konkurs będzie trwał od dnia 30.06.2022 od godziny 00:00:00 do dnia 08.08.2022 do godziny 23:59:59.
3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
wypełnić formularz zgłoszeniowy, podać swój adres mailowy, w tym złożyć stosowne oświadczenia i udzielić stosownych zgód stanowiących integralną część formularza zgłoszeniowego znajdującego się w Serwisie;
udzielić odpowiedzi na pytania zamknięte zawarte w formularzu zgłoszeniowym;
udzielić odpowiedzi na znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym pytanie otwarte: „Jak wygląda Twoja codzienna pielęgnacyjna rutyna?”, jednak nie dłuższej niż 3000 znaków (dalej zwanej „Odpowiedzią”);
przesłać najpóźniej do dnia 03.07.2022 formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na końcu formularza oznaczenia „Wyślij”.
4. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
5. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża gotowość wystawienia rzetelnej recenzji testowanym produktom w Wynikowej Ankiecie Konsumenckiej, o której mowa w § 3 pkt.8 Regulaminu.
6. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych Odpowiedzi na pytanie otwarte, Komisja wybierze 30 najciekawszych Odpowiedzi. Przy wyborze najciekawszych Odpowiedzi Komisja będzie kierować się własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność, kreatywność i pomysłowość Uczestnika – autora Odpowiedzi. Nie ma znaczenia kolejność nadesłania formularza zgłoszeniowego.
7. Komisja Konkursowa wyłoni 30 Uczestników, których Odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną uznane przez Komisję za najciekawsze zgodnie z pkt. 6 powyżej (zwanych dalej „Laureatami”). Każdy Laureat otrzyma nagrodę (zestaw kosmetyków)
8. W przypadku otrzymania nagrody, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora i Fundatora, jego wypowiedzi zawartej w Wynikowej Ankiecie Konsumenckiej, o której mowa w § 4 pkt. 4 Regulaminu (zwanej dalej „Wypowiedzią”) poprzez zamieszczenie Wypowiedzi w raporcie z testu konsumenckiego, który zostanie opublikowany na stronie www.twojstyl.pl.
9. Uczestnik oświadcza, że jego Wypowiedź ma unikalną treść, stworzoną przez niego osobiście w celu wypełnienia/wykonania Wynikowej Ankiety Konsumenckiej, jak również, że Wypowiedź nie była zamieszczona w innych ankietach tego rodzaju, ani nie była i nie jest publikowana w innych serwisach internetowych.
10. Uczestnik niniejszym oświadcza, że jest jedynym autorem Wypowiedzi zamieszczonej w przesłanej przez niego Wynikowej Ankiecie Konsumenckiej i, że Wypowiedź nie narusza praw osób trzecich. W przypadku, gdy Wypowiedź stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Wypowiedzi, w zakresie niezbędnym do udzielenia zgody (licencji), zgodnie z pkt. 8 powyżej. Ponadto Laureat oświadcza, że Wypowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Wypowiedzi z Wynikowych Ankiet Konsumenckich do zamieszczenia w czasopismach wydawanych przez Organizatora bez wskazania nazwiska Autora Wypowiedzi.
11. Spośród 30 Laureatów, którzy wypełnią Wynikową Ankietę Konsumencką do 07.08.2022 r., Komisja wybierze 5 Laureatów, którzy udzielili najciekawszych odpowiedzi i nagrodzi ich Nagrodą Specjalną o wartości 270,95 zł

§ 4
Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są zestawy kosmetyków. W skład każdego zestawu wchodzi:
L’Oréal Paris Ekspert Wieku 60+ Przeciwzmarszczkowy Krem Odbudowujący na Dzień 50ml – 29,99 zł L’Oréal Paris Ekspert Wieku 60+ Przeciwzmarszczkowy Krem Odbudowujący na Noc 50ml – 29,99 zł L’Oréal Paris Ekspert Wieku 60+ Przeciwzmarszczkowy Krem Odbudowujący pod Oczy – 15 ml – 29,99 zł
2. Laureaci zostaną wyłonieni w sposób opisany w paragrafie 3 pkt. 6 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 04.07.2022 .
3. Do dnia 04.07.2022 Laureaci otrzymają na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym informację o wyborze do testowania i przyznaniu im nagród, opisanych powyżej. Laureaci zostaną poproszeni o wskazanie adresu, na który Organizator prześle/doręczy nagrodę. Laureaci mają czas do 06.07.2022.
4. Ponadto Organizator poinformuje Laureatów e-mailem o konieczności wypełnienia przez nich ankiety, po przetestowaniu otrzymanych kosmetyków (zwanej dalej „Wynikową Ankietą Konsumencką”). Wynikową Ankietę Konsumencką Laureat otrzyma drogą elektroniczną i zobowiązany będzie ją odesłać do Organizatora najpóźniej do 07.08.2022r.
5. Nagrody do Laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez Laureata w odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w pkt. 3 powyżej, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia powiadomienia Laureata o wygranej.
6. Nagrodą Specjalną w Konkursie są kosze kosmetyków o wartości Wartość zestawu: 270,95 zł każdy. W skład zestawu wchodzą:
L’ORÉAL PARIS Revitalift Filler serum przeciwzmarszczkowe, 1,5% czystego kwasu hialuronowego 30 ml – 56,99 zł
L’ORÉAL PARIS Revitalift Laser krem na noc, redukcja zmarszczek i ujednolienie kolorytu skóry 50 ml – 99,99 zł
L’ORÉAL PARIS Revitalift peeling, toner do twarzy, wygładzajacy i rozświetlający 180 ml – 39,99 zł
L’ORÉAL PARIS Revitalift Filler HA maska z serum pod oczy z czystym kwasem hialuronowym i kofeiną – 1 szt – 9,99 zł
L’ORÉAL PARIS Revitalift Laser serum do twarzy na noc głębokie zmarszczki, Pure Retinol 30 ml – 63,99 zł

7. Laureaci Nagrody Specjalnej zostaną wyłonieni przez Komisję w terminie najpóźniej do dnia 08.08.2022 . Komisja wybierze 5 najciekawszych Wypowiedzi. Przy wyborze najciekawszych Wypowiedzi Komisja będzie kierować się własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Wypowiedzi, w szczególności oryginalność, kreatywność i pomysłowość Uczestnika – autora Wypowiedzi.
8. Nagrody Specjalne do Laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez Laureata najpóźniej do dnia 21.08.2022 r.

9. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), tj. jeżeli jednorazowa wartość wygranych lub nagród przekroczy kwotę 2000 zł, przed wydaniem nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. W mailu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
10. W przypadku nie podania przez Laureata adresu, na który powinna zostać doręczona nagroda lub nie podjęcia przez Laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji Laureata, prawo do nagrody wygasa.
11. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

§ 5
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat. Każdej osobie, która podała dane, przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
2. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
publikacji w serwisie twojstyl.pl danych osobowych Laureata Konkursu za zgodą Laureata (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
d) wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), f. w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
3. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie zgody przed jego wniesieniem.
4. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
do realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat)
do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art.6 ust.1 lit. f RODO.
5. Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
6. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii);
sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Jeżeli Twoim zdaniem Organizator nie ma podstaw do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zażądać usunięcia dotyczących Cię danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, tj. możesz żądać, aby Organizator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem Organizator dysponuje nieprawidłowymi danymi osobowymi, przetwarza je bezpodstawnie; lub kiedy nie chcesz, by Twoje dane osobowe zostały usunięte, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO:
– sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu,
– sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wówczas wskazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Organizatora danych objętych sprzeciwem. Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże nadrzędność własnych podstaw przetwarzania
przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Prawa o których mowa w punkcie 6 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
– w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem: „na ręce IOD”; lub
– drogą e-mail na adres [email protected]
8. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej, wraz z dopiskiem Konkurs „„Test konsumencki Ekspert Wieku 60+ od L’Oréal Paris” i uzasadnieniem, najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
2. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.
4. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu.
5. Uczestnik Konkursu, w szczególności nie powinien:
naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Konkursie;
korzystać z Konkursu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
6. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za jakość oraz skutki stosowania testowanych produktów stanowiących nagrody w Konkursie. Każdy Laureat testujący otrzymane produkty jest zobowiązany we własnym zakresie przeprowadzić konsultację medyczną i/lub kosmetologiczną odnośnie ewentualnych indywidualnych przeciwwskazań stosowania w/w produktów.
7. Regulamin Konkursu dostępny jest w Serwisie, na stronie www.regulaminy.pl oraz w siedzibie Organizatora.