Regulamin konkursu ZŁOTY NOS PANI 2022

 

 1. Organizatorem konkursu ZŁOTY NOS PANI 2022 (zwanego dalej Konkursem) jest wydawca miesięcznika „PANI” – Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą przy ul. Motorowej 1 w Warszawie (04-035), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. W Konkursie może wziąć udział każda firma produkująca lub dystrybuująca kosmetyki – zapachy kobiece i męskie, które wchodzą na polski rynek począwszy od 01 listopada 2021 roku do 31 października 2022 roku.
 3. Zgłaszanie zapachów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu.
 4. Ostateczny termin zgłaszania zapachów do Konkursu upływa 02 grudnia 2022 roku. Perfumy przesłane po tej dacie nie wezmą udziału w Konkursie.
 5. Każdy dystrybutor zapachów może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zapachów.
 6. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać 6 flakonów danego zapachu i opis produktu (po 1 opisie dla każdego członka Jury – w sumie 5 kopii) pod adres:

Wydawnictwo Bauer  Sp. z o. o. Sp. j.                                                                                            Danuta Bybrowska

Dział Urody PANI

 1. Motorowa 1

04-035 Warszawa

z dopiskiem: Redakcja PANI – ZŁOTY NOS PANI 2022

Prosimy o zachowanie dokumentu nadania.

 1. Konkurs zostanie ogłoszony na łamach 08/2022 numeru czasopisma „PANI”.
 2. Zapachy zgłaszane do tytułu ZŁOTY NOS PANI 2022 będą prezentowane na łamach miesięcznika „PANI” od numeru 09/2022 do numeru 1/2023.
 3. Nagrodzone produkty (wybrane przez Jury oraz przez czytelniczki „PANI”) zostaną zaprezentowane w numerze 04/2023 miesięcznika „PANI” (termin ogłoszenia i prezentacji może ulec zmianie).
 4. Nagrodą w Konkursie jest tytuł ZŁOTY NOS PANI 2022.
 5. Zapachy zostaną sklasyfikowane w następujących kategoriach:
 6. popularny zapach kobiecy wybrany przez Jury,
 7. ekskluzywny zapach kobiecy wybrany przez Jury,
 8. niszowy zapach kobiecy wybrany przez Jury,
 9. zapach kobiecy wybrany przez Czytelniczki „PANI”,
 10. popularny zapach męski wybrany przez Jury,
 11. ekskluzywny zapach męski wybrany przez Jury,
 12. niszowy zapach męski wybrany przez Jury,
 13. zapach męski wybrany przez Czytelniczki „PANI”,
 14. zapach unisex wybrany przez Jury,
 15. najpiękniejszy flakon wybrany przez Jury,
 16. wydarzenie roku wybrane przez Jury,
 17. zapach unisex wybrany przez Czytelniczki „PANI”;
 18. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach, jeśli zdaniem większości Jurorów żaden z zapachów nie jest godny wyróżnienia. Jeżeli Jury uzna, że w danej kategorii na wyróżnienie zasługuje więcej niż jeden zapach, może podjąć decyzję o przyznaniu wyjątkowo drugiej, równoległej (ex aequo) nagrody głównej.
 19. Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii lub utworzenia nowych.
 20. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Danutą Bybrowską, Kierownikiem Działu Uroda miesięcznika „PANI”: [email protected]
 21. Zapachy oceniane będą przez Jury w składzie:
 22. Monika Stukonis – redaktor naczelna miesięcznika „PANI”
 23. Urszula Dudziak – wokalistka
 24. Dorota Kolak – aktorka
 25. Maja Ostaszewska – aktorka
 26. Magdalena Popławska – aktorka
 27. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.
 28. Poszczególne flakony perfum zostaną wykorzystane w następujący sposób:
 29. 5 flakonów przekazanych zostanie Jury,
 30. 1 flakon zostanie wykorzystany do sesji zdjęciowej prezentującej nagrodzone zapachy.
 31. Jury dokona oceny nadesłanych produktów oraz wybierze zwycięskie zapachy w 9 kategoriach (z wyłączeniem kategorii, w których wyboru dokonują czytelniczki „PANI”).
 32. Zwycięskie zapachy oraz flakony roku otrzymują tytuł ZŁOTY NOS PANI 2022 i możliwość wykorzystywania znaku/logo ZŁOTY NOS PANI 2022 na produktach oraz na materiałach promocyjno-reklamowych, PR-owych produktów, które zostały laureatami Konkursu. Warunkiem korzystania z logo ZŁOTY NOS PANI 2022 jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.
 33. Umowy licencyjne, o których mowa w pkt. 19 niniejszego Regulaminu, dostępne są w  Dziale Promocji segmentu prasy luksusowej Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Iwona Sitkiewicz – Kierownik promocji czasopism kobiecych luksusowych (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 600 329 699; e-mail:[email protected]).
 34. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.
 35. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe pracowników/współpracowników/przedstawicieli podmiotów zgłaszających produkty do Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 36. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie regulaminy.pl oraz www.pani.pl