Regulamin konkursu ZŁOTY NOS PANI 2023

1. Organizatorem konkursu ZŁOTY NOS PANI 2023 (zwanego dalej Konkursem) jest wydawca miesięcznika „PANI” – Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą przy ul. Motorowej 1 w Warszawie (04-035), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. W Konkursie może wziąć udział każda firma produkująca lub dystrybuująca kosmetyki – zapachy kobiece, męskie oraz zapachy do wnętrz, które wchodzą na polski rynek począwszy od 01 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku.
3. Zgłaszanie zapachów do Konkursu jest bezpłatne i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ze strony uczestników Konkursu.
4. Ostateczny termin zgłaszania zapachów do Konkursu upływa 01 grudnia 2023 roku. Perfumy przesłane po tej dacie nie wezmą udziału w Konkursie.
5. Każdy dystrybutor zapachów może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zapachów.
6. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać 6 flakonów danego zapachu, opis produktu umieszczony w formularzu zgłoszeniowym (stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), packshot produktu (plik PDF, JPG) na adres: [email protected] Produkty dla Jury należy wysłać na adres:
Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. Danuta Bybrowska
Dział Urody PANI
ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa
z dopiskiem: Redakcja PANI – ZŁOTY NOS PANI 2023, Danuta Bybrowska
Prosimy o zachowanie dokumentu nadania.
7. Konkurs zostanie ogłoszony na łamach 08/2023 numeru czasopisma „PANI”.
8. Zapachy zgłaszane do tytułu ZŁOTY NOS PANI 2023 będą prezentowane na łamach miesięcznika „PANI” od numeru 09/2023 do numeru 1/2024.
9. Nagrodzone produkty (wybrane przez Jury) zostaną zaprezentowane w numerze 03/2024 miesięcznika „PANI” (termin ogłoszenia i prezentacji może ulec zmianie).
10. Nagrodą w Konkursie jest tytuł ZŁOTY NOS PANI 2023.
11. Zapachy zostaną sklasyfikowane w następujących kategoriach:
a) popularny zapach kobiecy wybrany przez Jury,
b) ekskluzywny zapach kobiecy wybrany przez Jury,
c) niszowy zapach kobiecy wybrany przez Jury,
d) popularny zapach męski wybrany przez Jury,
e) ekskluzywny zapach męski wybrany przez Jury,
f) niszowy zapach męski wybrany przez Jury,
g) zapach unisex wybrany przez Jury,
h) najpiękniejszy flakon damski wybrany przez Jury,
i) najpiękniejszy flakon męski wybrany przez Jury,
j) najciekawszy debiut (nowa marka na rynku) wybrany przez Jury,
k) nowatorski zapach na rynku wybrany przez Jury,
l) najpiękniejszy zapach do wnętrz*.
(*zapach do wnętrz rozumiany jako: świece zapachowe o różnym składzie, patyczki zapachowe, spraye i odświeżacze do pomieszczeń o różnym składzie)
12. Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w jednej lub więcej kategoriach, jeśli zdaniem większości Jurorów żaden z zapachów nie jest godny wyróżnienia. Jeżeli Jury uzna, że w danej kategorii na wyróżnienie zasługuje więcej niż jeden zapach, może podjąć decyzję o przyznaniu wyjątkowo drugiej, równoległej (ex aequo) nagrody głównej.
13. Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii lub utworzenia nowych.
14. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Danutą Bybrowską, Kierownikiem Działu Uroda miesięcznika „PANI”: [email protected]
15. Zapachy oceniane będą przez Jury w składzie:
a) Monika Stukonis – redaktor naczelna miesięcznika „PANI”
b) Maria Pakulnis – aktorka
c) Dorota Kolak – aktorka
d) Maja Ostaszewska – aktorka
e) Magdalena Popławska – aktorka
16. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.
17. Poszczególne flakony perfum zostaną wykorzystane w następujący sposób:
a) 5 flakonów przekazanych zostanie Jury,
b) 1 flakon zostanie wykorzystany do sesji zdjęciowej prezentującej nagrodzone zapachy.
18. Jury dokona oceny nadesłanych produktów oraz wybierze zwycięskie zapachy we wszystkich kategoriach wskazanych w pkt. 11 niniejszego Regulaminu.
19. Zwycięskie zapachy oraz flakony roku otrzymują tytuł ZŁOTY NOS PANI 2023 i możliwość wykorzystywania znaku/logo ZŁOTY NOS PANI 2023 na produktach oraz na materiałach promocyjno-reklamowych, PR-owych produktów, które zostały laureatami Konkursu. Warunkiem korzystania z logo ZŁOTY NOS PANI 2023 jest podpisanie umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.
20. Umowy licencyjne, o których mowa w pkt. 19 niniejszego Regulaminu, dostępne są w Dziale Promocji segmentu prasy luksusowej Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Iwona Sitkiewicz – Kierownik promocji czasopism kobiecych luksusowych (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 600 329 699; e-mail: [email protected]).
21. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.
22. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe pracowników/współpracowników/przedstawicieli podmiotów zgłaszających produkty do Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
23. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.regulaminy.pl oraz www.pani.pl

 

Załącznik nr 1_Zgłoszenie Złoty NOS 2023