Regulaminy.pl

Regulamin plebiscytu „Doskonałość Mody 2021 Czytelniczek „Twojego Stylu”

Drukuj

Regulamin plebiscytu

„Doskonałość Mody 2021 Czytelniczek „Twojego Stylu”

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa w Plebiscycie „Doskonałość Mody 2021 Czytelniczek Twojego Stylu” (zwanym dalej „Plebiscytem”).
 2. Plebiscyt organizowany jest przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035), przy ul. Motorowej 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000881250 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 3. Plebiscyt zostanie ogłoszony w czasopiśmie „Twój Styl” numer 06/2021, którego wydawcą jest Organizator.
 4. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się w dniach od 15 czerwca 2021 r. od godziny 00:00:00 do dnia 13 grudnia 2021 r. do godziny 23:59:59.
 5. Celem Plebiscytu jest wyłonienie produktu modowego, który otrzyma tytuł „Doskonałość Mody 2021 Czytelniczek Twojego Stylu”.
 6. Szczegółowe zasady Plebiscytu, kolejne nominowane produkty modowe, określenie nagród w Plebiscycie, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą w materiałach publikowanych na łamach czasopisma „Twój Styl” począwszy od numeru 07/2021 do numeru 12/2021.
 7. W okresie opisanym w pkt. 4 Regulaminu Uczestnicy głosują na wskazane na łamach „Twojego Stylu” produkty modowe, które zostały nominowane przez Redakcję ww. czasopisma. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie – w dowolnym jego momencie – więcej niż jeden raz, głosując przez SMS, z zastrzeżeniem, że z jednego numeru telefonu można oddać maksymalnie 1 głos na jeden produkt w każdej z następujących podkategorii:
 8. Zagraniczna firma superekskluzywna kolekcja 2021
  b) Polska firma ekskluzywna kolekcja 2021
  c) Zagraniczna firma ekskluzywna kolekcja 2021
  d) Polska firma popularna kolekcja 2021
  e) Zagraniczna firma popularna kolekcja 2021
  f) Kolekcja bielizny superekskluzywnej 2021
  g) Kolekcja bielizny ekskluzywnej 2021
  h) Kolekcja bielizny popularnej 2021
  i) Kolekcja butów superekskluzywnych 2021
  j) Kolekcja butów ekskluzywnych 2021
  k) Kolekcja butów popularnych 2021
  l) Kolekcja toreb superekskluzywnych 2021
  m) Kolekcja toreb ekskluzywnych 2021
  n) Kolekcja toreb popularnych 2021
  o) Kolekcja biżuterii superekskluzywnej 2021
  p) Kolekcja biżuterii ekskluzywnej 2021
  q) Kolekcja biżuterii popularnej 2021
  r) Zegarki superekskluzywne 2021
  s) Zegarki ekskluzywne 2021
  t) Zegarki popularne 2021
 9. W przypadku oddania większej liczby głosów z tego samego numeru telefonu na 1 produkt w danej podkategorii, za ważny uznany zostanie jedynie pierwszy poprawny głos oddany zgodnie z Regulaminem Plebiscytu. Kolejne głosy są odnotowywane, lecz nie są uwzględniane w wynikach Plebiscytu.
 10. Każdy numer telefonu bierze udział w losowaniu nagród tylko jeden raz w całym okresie Plebiscytu opisanym w pkt. 4 Regulaminu.
 11. Tytuł „Doskonałość Mody 2021 Czytelniczek Twojego Stylu” nadany zostanie produktowi modowemu, na który zostanie oddana największa ilość ważnych głosów, zgodnych z Regulaminem Plebiscytu.
 12. Udział w Plebiscycie polega na przesłaniu SMS-a (wg wzoru opisanego w materiałach dot. Plebiscytu) na numer telefonu 7365. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS równy jest kwocie 3,69 zł brutto.
 13. Oficjalne ogłoszenie wyników Plebiscytu i wręczenie nagród „Doskonałości Mody 2021 Czytelniczek Twój Styl” jako element ogłoszenia wyników konkursu „Doskonałość Mody 2021 Twój Styl”, nastąpi w styczniu lub lutym 2022 roku, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 25 poniżej.
 14. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu i losowaniem nagród czuwać będzie specjalnie do tego powołana komisja. W skład komisji wejdą co najmniej dwie osoby delegowane przez Organizatora.
 15. W każdym miesiącu trwania Plebiscytu będą prezentowane nagrody, które po zakończeniu Plebiscytu zostaną rozlosowane wśród Uczestników głosujących na produkty modowe wskazane w czasopiśmie „Twój Styl” w numerach od numeru 07/2021 do numeru 12/2021.
 16. Osoby uprawnione do odbioru nagród wyłonione zostaną w terminie 21 dni od dnia zakończenia głosowania w Plebiscycie, zgodnie z informacją podaną w materiałach promocyjnych dotyczących Plebiscytu.
 17. Uprawnienia do odbioru nagród nie mogą uzyskać:
 18. pracownicy Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,
 19. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
 20. osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, tj. osoby będące wobec takich osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 21. Losowanie nagród odbywać się będzie w następujący sposób: każdemu numerowi telefonu zostanie przydzielony numer porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych, Komisja wylosuje tyle numerów, ile jest nagród przewidzianych w Plebiscycie. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS.
 22. Osoby uprawnione do odbioru nagród zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał SMSa) w terminie 10 dni od dnia przyznania im nagród. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestników w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
 23. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 24. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgonie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 18 Organizator poinformuje osobę nagrodzoną o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez osobę nagrodzoną kwoty podatku w terminie 30 dni od daty powiadomienia uprawnionego do nagrody jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
 25. Organizator uzgodni z uprawnionymi sposób przekazania im nagród. Zgodnie z powyższymi ustaleniami, nagrody zostaną wysłane w paczce pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 3 miesięcy od dnia wyłonienia osób nagrodzonych w Plebiscycie. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody zostaną wysłane w ciągu 3 miesięcy od dnia opłacenia przez Uczestnika w/w podatku.
 26. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę rzeczową.
 27. Nie odebranie przyznanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.
 28. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przekazywać pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Nowe Media”) w terminie do dnia 31 marca 2022 roku.
 29. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 30. Organizator ustali w trybie roboczym sposób oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu „Doskonałość Mody 2021 Twój Styl” i wręczenia nagród np. w formie uroczystej gali albo wydarzenia online/na stronie twojstyl.pl lub social mediach lub w innej formie, z tym zastrzeżeniem iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia, ograniczenia i/lub brak możliwości zorganizowania oficjalnego wręczenia nagród Doskonałości Mody 2021 Twój STYL w części i/lub całości w określonej formie, z przyczyn działania siły wyższej. Za okoliczności siły wyższej poczytuje się okoliczności, które powstały po ogłoszeniu Konkursu i/lub w czasie jego trwania, na skutek zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, takich jak: wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego strajki, żałoba narodowa, blokady dróg, zarządzenia organów państwowych itp. Ponadto Organizator może podjąć decyzję o ogłoszeniu wyników wyłącznie w czasopiśmie „Twój Styl”, w serwisie www.twojstyl.pl oraz przekazaniu nagród Laureatom pocztą, kurierem etc.
 31. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Plebiscycie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
 32. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 33. publikacji na łamach czasopisma danych osobowych Laureata Plebiscytu za zgodą Laureata (art. 6 ust.1 lit. a) RODO),
 34. organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 35. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 36. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 37. wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 38. w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 39. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
 40. do realizacji praw wynikających z udziału w Plebiscycie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat);
 41. do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust.1 lit. f RODO.
 42. Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
 43. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
 44. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii);
 45. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 46. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Jeżeli zdaniem Uczestnika Organizator nie ma podstaw do przetwarzania jego danych osobowych, Uczestnik może zażądać usunięcia dotyczących go danych osobowych. Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 47. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, tj. Uczestnik może żądać, aby Organizator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, jeśli zdaniem Uczestnika Organizator dysponuje nieprawidłowymi danymi osobowymi, przetwarza je bezpodstawnie; lub kiedy Uczestnik nie chce, by jego dane osobowe zostały usunięte, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 48. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO:

sprzeciw marketingowy – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta z tego prawa, Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Uczestnik powinien wówczas wskazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Organizatora danych objętych sprzeciwem. Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże nadrzędność własnych podstaw przetwarzania;

 1. f)  przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. Uczestnik może otrzymać od Organizatora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Organizatorowi na podstawie umowy lub zgody;
 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Prawa, o których mowa w ust. 12 lit. a – g powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
 4. w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”; lub
 5. drogą e-mail na adres [email protected],
 6. przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
 7. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”.
 8. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej regulaminy.pl, www.twojstyl.pl oraz w siedzibie Organizatora.