Regulaminy.pl

Regulamin plebiscytu „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2021

Drukuj

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2021, ogłoszonym w serwisie twojstyl.pl, związanym z akcją #poswojemu (zwanym dalej „Plebiscytem”).
2. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250 (zwana dalej „Organizatorem”), wydawca czasopisma „Twój Styl” i właściciel serwisu twojstyl.pl.
3. Plebiscyt organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z zasadami prawa.
4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.
5. Osobami Nominowanymi w Plebiscycie mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
6. Osobami Nominowanymi nie mogą być:
a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora,
b) inne niż wymienione w lit. a) osoby, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
7. Szczegóły dotyczące Plebiscytu oraz zasady głosowania, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą w serwisie twojstyl.pl w zakładce akcji #poswojemu.
8. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez zagłosowanie (wysłanie formularza) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
9. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
10. Nagrody, o których mowa poniżej mogą otrzymać Uczestnicy, z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;
d) Uczestników, którzy zaznaczyli na stronie internetowej do głosowania w Plebiscycie, że nie chcą brać udziału w losowaniu nagrody.
11. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie kobiet lub ich inicjatyw, które od początku 2021 roku poprzez swoją działalność, samorealizację, postawę, pomysłowość i pasję wyróżniły się w przestrzeni online. Szukamy oryginalnych pomysłów realizowanych online. Wyróżnienie /tytuł „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2021 w pięciu kategoriach, przyznany zostanie Osobom Nominowanym zaprezentowanym w serwisie twojstyl.pl, na które Uczestnicy oddadzą największą liczbę głosów.

§ 2
Zasady dotyczące Osób Nominowanych w Plebiscycie

1. Na stronie serwisu twojstyl.pl począwszy od dnia 01 sierpnia 2021 roku do dnia 10 września 2021 roku prezentowane będą Osoby Nominowane do tytułu „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2021.
2. Kandydatów do tytułu „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2021 wybiera redakcja serwisu twojstyl.pl i redakcja czasopisma „Twój STYL” (dalej „Osoby Nominowane”) wraz z ambasadorkami poszczególnych kategorii, a są nimi:
a) Selflove / samoakceptacja – Joanna Koroniewska
b) Edukacja – Agata Młynarska
c) Mama – Lara Gessler
d) Wellbeing – Anna Lewandowska
e) Styl – Magdalena Boczarska
3. Osoby Nominowane otrzymają zaproszenie od Organizatora do udziału w Plebiscycie drogą telefoniczną lub e-mailową. Jeśli nie wyrażą zgody na udział w Plebiscycie ich kandydatura nie będzie prezentowana w serwisie twojstyl.pl w zakładce akcji #poswojemu. Ponadto Osoba Nominowana w każdym czasie może wycofać swoją kandydaturę przesyłając takie żądanie drogą elektroniczną na adres: [email protected]. Po otrzymaniu żądania, Organizator usunie Osobę Nominowaną z serwisu twójstyl.pl, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania żądania usunięcia. Głosy oddane na Osobę Nominowaną zostaną anulowane.
4. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Osoby Nominowanej z ważnych uzasadnionych powodów/przyczyn.
5. Osoby Nominowane będą prezentowane po kilka w jednym tygodniu. Łącznie nominowanych zostanie 30 osób.
6. Wizerunek Osoby Nominowanej, za Jej zgodą, będzie rozpowszechniany w serwisie twojstyl.pl, w zakładce akcji #poswojemu. Z chwilą udzielenia zgody na udział w Plebiscycie, Osoba Nominowana udziela Organizatorowi prawa do rozpowszechniania i korzystania ze swojego wizerunku oraz udziela na czas nieokreślony, nieodpłatnej zgody na rozpowszechnianie i korzystanie z przekazanego Organizatorowi zdjęcia/zdjęć i/lub utworu audiowizualnego (filmu), bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: (a) zamieszczenie zdjęcia/zdjęć i/lub utworu audiowizualnego (filmu) w serwisie twojstyl.pl oraz w magazynie „Twój Styl” (b) zwielokrotnienia zdjęcia/zdjęć i/lub utworu audiowizualnego (filmu) dowolną techniką (c) publiczne udostępnienie zdjęcia/zdjęć i/lub utworu audiowizualnego (filmu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet/social media). Osoby Nominowane udostępniając Organizatorowi zdjęcia i/lub utwory audiowizualne (filmy) oświadczają, że wykorzystanie przez Organizatora ww. utworów w sposób opisany w Regulaminie nie naruszy praw osób trzecich.
7. Tytuł „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2021 zostanie przyznany w pięciu kategoriach:
a) Selflove / samoakceptacja,
b) Edukacja,
c) Mama,
d) Wellbeing,
e) Styl.
8. Laureatem w danej kategorii zostanie Osoba Nominowana, na którą zostanie oddana największa liczba głosów w głosowaniu internetowym w serwisie twojstyl.pl.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

1. Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które zagłosują w Plebiscycie za pomocą formularza internetowego zamieszczonego w serwisie internetowym twojstyl.pl. Uczestnicy mogą głosować w pięciu kategoriach:
a) Selflove / samoakceptacja,
b) Edukacja,
c) Mama,
d) Wellbeing,
e) Styl.
2. Laureatem w danej kategorii zostanie Osoba Nominowana, na którą zostanie oddana największa liczba głosów w głosowaniu internetowym w serwisie twojstyl.pl.
3. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie twojstyl.pl. Uczestnicy mogą zadecydować, że nie biorą udziału w losowaniu nagrody.
4. Głosować można w okresie od dnia 14 września 2021 roku od godz. 00:00:00 do dnia 28 września 2021 roku do godz. 23:59:59. Oddanie głosu uznaje się za dokonane w chwili odnotowania formularza internetowego w systemie Organizatora.
5. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie jeden raz za pomocą formularza do głosowania.
6. Prawidłowe głosowanie polega na zagłosowaniu za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie twojstyl.pl, z uwzględnieniem postanowień ust. 8 poniżej, w następujący sposób:
a) oddaniu głosu wypełniając prawidłowo formularz głosowania co oznacza wskazanie jednej nominacji w co najmniej jednej z pięciu kategorii,
b) uwierzytelnieniu poprzez przepisanie kodu wysłanego za pomocą SMS na podany numer telefonu
c) w przypadku, wybrania opcji uczestniczenia w losowaniu nagrody, zaznaczając w formularzu odpowiednią odpowiedź „tak” lub „nie”.
7. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 powyżej wśród Uczestników Plebiscytu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe opisane w § 4 Regulaminu.
8. Losowanie nagród odbędzie się w terminie do dnia 22 października 2021 roku i będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowo wypełnionemu formularzowi zostanie przydzielony jeden numer porządkowy, z wyjątkiem tych formularzy, w których Uczestnicy zaznaczyli, że nie chcą brać udziału w losowaniu nagrody. Spośród tych numerów porządkowych Organizator wylosuje tyle numerów, ile nagród zostało przewidzianych w Plebiscycie. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, który Uczestnik podał głosując za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie twojstyl.pl.
9. Osoby uprawnione do odbioru nagrody zostaną powiadomione o tym fakcie przez Organizatora telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, który Uczestnik podał głosując za pomocą formularza) w terminie 2 dni roboczych od dnia wylosowania nagrody (tj. do dnia 27 października roku). Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do osoby wylosowanej w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00 polskiego czasu urzędowego (Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej). Próba uzyskania połączenia z osobą wylosowaną podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
10. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Organizator zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
11. W przypadku wygranej, imię i nazwisko osób nagrodzonych w Plebiscycie oraz miejscowość ich zamieszkania – za ich zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 9 powyżej – mogą zostać opublikowane w serwisie twojstyl.pl.
12. Tytuł „Doskonałości Sieci Twój Styl pl” 2021 przyznany zostanie tej Osobie Nominowanej lub jej inicjatywie, na którą zostanie oddana największa liczba głosów w danej kategorii.
13. Laureaci Plebiscytu wyłonieni zostaną w terminie do dnia 30 września 2021 roku. Ogłoszenie wyników Plebiscytu zostanie opublikowane w serwisie twojstyl.pl w terminie do dnia 02 października 2021 roku.

§ 4
Nagrody w Plebiscycie

Z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 3 Regulaminu, wśród Uczestników Plebiscytu zostaną rozlosowane następujące nagrody:
a) 3 vouchery dwuosobowe, na pobyt z dwoma noclegami, śniadaniami i kolacjami w jednym z trzech luksusowych Hoteli SPA Dr Irena Eris – na Wzgórzach Dylewskich, w Polanicy-Zdroju lub w Krynicy-Zdroju – każdy o wartości 2890 zł brutto;
b) zestaw dwóch zapachów damskich marki Jardin Bohème: Escapade Exotique Eau de Parfum 50 ml i Escapade Solaire Eau de Parfum 50 ml – o wartości 255 zł brutto;
c) 5 zapachów damskich marki GUCCI BLOOM NETTARE DI FIORI, woda perfumowana 50 ml
– każdy o wartości 350 zł brutto;
d) 5 zestawów prezentowych akcji #poswojemu – każdy o wartości 750 zł brutto.

§ 5
Odbiór Nagrody

1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnioną do ich odbioru osobę nagrodzoną. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 9 powyżej Organizator poinformuje osobę nagrodzoną o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez osobę nagrodzoną kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia osoby nagrodzonej o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
2. Sposób (tj. miejsce i termin) przekazania nagrody osobie nagrodzonej ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 9 powyżej. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej nagroda zostanie wydana osobie nagrodzonej w terminie do dnia 12 listopada 2021 roku.
3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 6
Komisja
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów oddanych za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie twojstyl.pl, prawidłowego wyboru Laureatów Plebiscytu, a także wylosowania osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 7
Laureat Plebiscytu
1. Laureat otrzyma:
a) tytuł „Doskonałości Sieci Twój Styl pl” 2021 w jednej z pięciu kategorii oraz
b) dyplom „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2021.
2. Laureaci Plebiscytu zostaną powiadomieni telefonicznie o przyznaniu tytułu i dyplomu.
3. Dyplom zostanie przesłany do Laureata Plebiscytu kurierem lub listem poleconym.
4. Ponadto Laureat otrzyma logo „Doskonałość Sieci Twój STYL pl 2021” do nieodpłatnego wykorzystania w internecie, social mediach, w informacjach prasowych i innych komunikatach prasowych i projektach marketingowych dotyczących Plebiscytu.

§ 8
Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Organizator za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie twojstyl.pl udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do aplikacji niniejszego Plebiscytu, która umożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w Plebiscycie.
3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a) komputerem z internetową przeglądarką www obsługującą technologie JavaScript,
b) połączeniem z siecią Internet,
c) poprawnie skonfigurowaną pocztą elektroniczną.
4. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
5. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,
b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
6. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się z chwilą opuszczenia strony www.twojstyl.pl.
8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 6 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Plebiscyt może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.
3. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. Warszawa, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „Doskonałość Sieci Twój STYL pl” 2021) w terminie do dnia 17 grudnia 2021 roku.
4. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123.
6. Dane osobowe Osób Nominowanych w Plebiscycie będą przetwarzane w celu:
a) zaproszenia do udziału w Plebiscycie, realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jego prawidłowej organizacji i prowadzenia, przyznania tytułu „Doskonałość Sieci Twój Styl pl” 2021 i wysłania dyplomu,
b) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Plebiscytu (do 3 lat od zakończenia Plebiscytu),
c) promocji Plebiscytu, działalności Organizatora przez okres obowiązywania licencji, o której mowa w § 2 ust. 6 Regulaminu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora.
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw Osób Nominowanych wynikających z udziału w Plebiscycie. Każdej Osobie Nominowanej, która podała swoje dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych. Przekazanie danych przez Osoby Nominowane jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane:
a) w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jego prawidłowego przeprowadzenia, wydania przyznanych nagród,
b) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dóbr i usług Administratora, w tym profilowania i segmentacji wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora realizowanego w ramach usprawiedliwionego celu Administratora Danych a także na zasadzie i zgodnie z treścią zgody Uczestnika o ile Uczestnik taką zgodę wyraził,
c) zestawiane w celu wykrywania nadużyć, zabezpieczenia prawidłowości przebiegu Plebiscytu, statystyki i raportowania wewnętrznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) b), c) i f) RODO.
Dane Laureata Plebiscytu przetwarzane będą przez 6 lat. Dane Uczestników przetwarzane będą przez 180 dni.
7. W toku przetwarzania Twoich danych możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców:
a) operatorom systemu informatycznego,
b) dostawcom,
c) podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu: marketingu, reklamy, obsługi klienta, partnerom współpracującym w ramach kampanii marketingowych.
8. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach opisanych w ust. 10 lit. e) poniżej. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wniesieniem sprzeciwu.
10. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii);
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Jeżeli Twoim zdaniem Administrator nie ma podstaw do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zażądać usunięcia dotyczących Cię danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, tj. możesz żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem Administrator dysponuje nieprawidłowymi danymi osobowymi, przetwarza je bezpodstawnie; lub kiedy nie chcesz, by Twoje dane osobowe zostały usunięte, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO:
– sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu,
– sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wówczas wskazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych objętych sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże nadrzędność własnych podstaw przetwarzania;
f) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe;
g) Organizator nie przekazuje danych Uczestników ani Zwycięzców poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
12. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej www.regulaminy.pl oraz w serwisie twojstyl.pl