Regulamin Plebiscytu „Gloria 2023”

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie „Gloria 2023” (zwanym dalej “Plebiscytem”).
2. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250, NIP 5272644323 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Organizator oświadcza, że ogłoszenia dotyczące Plebiscytu będą publikowane w dwóch kolejnych numerach czasopisma „Chwila dla Ciebie” tj. 9/2024, 10/2024, oraz na stronie sprawdzone.pl/gloria2023.
4. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) przystępując do Plebiscytu wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Udział w Plebiscycie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. Nagrody, o których mowa poniżej, przysługują Uczestnikom z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu;
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
6. Osobami nominowanymi do tytułu „Gloria 2023” (zwanymi dalej „Kandydatkami”) mogą zostać bohaterki reportaży opublikowanych w 2023 roku na łamach czasopisma „Chwila dla Ciebie”. Nominacje przyznaje komisja redakcyjna pod przewodnictwem Marka Lasoty – Wydawcy.
7. Nominowanych do nagrody „Gloria 2023” zostanie 10 (dziesięć) Kandydatek, które zostaną dwukrotnie zaprezentowane na łamach czasopisma „Chwila dla Ciebie” oraz na stronie sprawdzone.pl/gloria2023. Organizator opublikuje zdjęcia i krótkie informacje o Kandydatkach w numerze 9/2024 „Chwili dla Ciebie” (na rynku 29.02.2024 r.) i 10/2024 (na rynku 7.03.2024 r.), a stronie sprawdzone.pl/gloria2023 w okresie 29.02-14.03.2024 r.
8. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania Uczestników jednej Kandydatki spośród dziesięciu nominowanych, która zasługuje na najwyższe uznanie. Tytuł „Glorii 2023” zostanie przyznany Kandydatce, na którą zostanie oddana największa liczba głosów w Plebiscycie (zwana dalej „Zwyciężczynią Plebiscytu”).
9. Szczegółowe zasady Plebiscytu oraz warunki uczestnictwa, określenie nagród podane będą w materiałach dotyczących Plebiscytu publikowanych na łamach czasopisma „Chwila dla Ciebie” oraz na stronie sprawdzone.pl/gloria2023.
§ 2
Komisja Plebiscytowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości nominowania do Plebiscytu, głosowania oraz wyłonienia Zwyciężczyni Plebiscytu i Uczestnika nagrodzonego, Organizator powołał Komisję Plebiscytową. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą: Marek Lasota (Wydawca), Agnieszka Walczak (Redaktor Naczelna „Chwili dla Ciebie”) oraz Arleta Kubicka-Pizoń (Redaktor Prowadząca „Chwili dla Ciebie”). W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Komisji Plebiscytowej Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.
§ 3
Zasady Plebiscytu
1. Głosy mogą zostać oddane przez Uczestników na stronie Plebiscytu sprawdzone.pl/gloria2023 za pomocą formularza.
2. Laureatką Plebiscytu zostanie Kandydatka, na którą Uczestnicy oddadzą największą liczbę głosów.
3. Głosowanie odbywa się od 29 lutego 2024 r. od godziny 00:00:00 do 14 marca 2024 r. do godziny 23:59:59. Oddanie głosu uznaje się za dokonane w chwili odnotowania formularza internetowego w systemie Organizatora. Uczestnicy mogą zadecydować, że nie biorą udziału w losowaniu nagrody.
4. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie jeden raz oddając jeden głos za pomocą formularza do głosowania.
5. Prawidłowe głosowanie polega na zagłosowaniu za pomocą formularza zamieszczonego na stronie sprawdzone.pl/gloria2023, z uwzględnieniem postanowień ust. 7 poniżej, w następujący sposób:
a) oddaniu głosu, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza do głosowania, co oznacza wskazanie jednej Kandydatki,
b) wybrania opcji uczestniczenia w losowaniu nagrody, poprzez zaznaczenie w formularzu odpowiedniej odpowiedzi „tak” lub „nie”,
c) w przypadku wybrania „tak” – tj. opcji uczestniczenia w losowaniu nagrody – uwierzytelnieniu poprzez przepisanie kodu wysłanego za pomocą SMS na podany przez Uczestnika numer telefonu.
6. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 powyżej wśród Uczestników Plebiscytu zostanie rozlosowana nagroda rzeczowa opisana w § 4 Regulaminu.
7. Losowanie nagród odbędzie się w terminie 14 dni od zakończenia głosowania i będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowo wypełnionemu formularzowi zostanie przydzielony jeden numer porządkowy, z wyjątkiem tych formularzy, w których Uczestnicy zaznaczyli, że nie chcą brać udziału w losowaniu nagrody. Spośród tych numerów porządkowych Organizator wylosuje tyle numerów, ile nagród zostało przewidzianych w Plebiscycie. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, który Uczestnik podał, głosując za pomocą formularza zamieszczonego na stronie sprawdzone.pl/gloria2023.
8. Osoba uprawniona do odbioru nagrody zostanie powiadomiona o tym fakcie przez Organizatora telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, który Uczestnik podał, głosując za pomocą formularza) w terminie 7 dni roboczych od dnia wylosowania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do osoby wylosowanej w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00 polskiego czasu urzędowego (Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej). Próba uzyskania połączenia z osobą wylosowaną podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
9. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Organizator zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
10. W przypadku wygranej, imię i nazwisko osoby nagrodzonej w Plebiscycie oraz miejscowość jej zamieszkania – za jej zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 9 powyżej – mogą zostać opublikowane w serwisie sprawdzone.pl i/lub w tygodniku „Chwila dla Ciebie”.
11. W przypadku oddania większej liczby głosów przed jedną osobę, za ważny uznawany jest jedynie pierwszy poprawny głos oddany na daną Kandydatkę. Kolejne głosy są odnotowywane, lecz nie są uwzględniane w wynikach Plebiscytu i losowaniu nagrody dla Uczestników.

12. Jeżeli podczas głosowania więcej niż jedna Kandydatka otrzyma taką samą, najwyższą liczbę głosów, będzie miała miejsce tzw. „dogrywka”. W numerze 13/2024 czasopisma „Chwila dla Ciebie” (28.03.2024 r.) oraz na stronie sprawdzone.pl/gloria2023 zostanie opublikowana informacja, które Kandydatki otrzymały najwyższą liczbę głosów i zostanie ogłoszona dogrywka. W jej trakcie czytelniczki będą głosować jedynie na biorące udział w dogrywce Kandydatki. Wygra ta Kandydatka, która uzyska najwyższą liczbę głosów.
13. Zwyciężczyni Plebiscytu zostanie powiadomiona telefonicznie o przyznanej jej nagrodzie w terminie 14 dni od dnia ustalenia wyników głosowania w Plebiscycie.
§ 4
Nagrody
1. Zwyciężczyni Plebiscytu otrzyma statuetkę, dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł netto. Podatek od nagrody Zwyciężczyni Plebiscytu uregulowany zostanie przez Organizatora.
2. Wśród Uczestników Plebiscytu rozlosowana zostanie nagroda w postaci kwoty 500 zł.
3. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W przypadku Plebiscytu płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator i on ureguluje należny podatek.
4. Sposób przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 8 powyżej, a Zwyciężczyni Plebiscytu podczas rozmowy, o której mowa w § 3 ust. 13 powyżej.
5. Nieodebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 5
Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy osoby nagrodzone spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Plebiscytu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Plebiscytu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „Gloria 2023”, w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie do dnia 15.04.2024 roku. Reklamacje związane z Plebiscytem rozstrzyga Komisja Plebiscytowa w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Plebiscyt może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Plebiscytu.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Plebiscytu.
6. Uczestnik Plebiscytu w szczególności nie powinien:
a) naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Plebiscycie;
b) korzystać z Plebiscytu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
7. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat.
8. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
9. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a. publikacji na łamach czasopisma danych osobowych Laureata Plebiscytu za zgodą Laureata (art. 6 ust.1 lit. a) RODO);
b. organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e. wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
f. w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

10. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
a. do realizacji praw wynikających z udziału w Plebiscycie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat);
b. do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
11. Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
12. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii);
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Jeżeli zdaniem Uczestnika Organizator nie ma podstaw do przetwarzania jego danych osobowych, Uczestnik może zażądać usunięcia dotyczących go danych osobowych. Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, tj. Uczestnik może żądać, aby Organizator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Uczestnikiem działań, jeśli zdaniem Uczestnika Organizator dysponuje nieprawidłowymi danymi osobowymi, przetwarza je bezpodstawnie; lub kiedy Uczestnik nie chce, by jego dane osobowe zostały usunięte, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Uczestnika sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO:
(i) sprzeciw marketingowy – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta z tego prawa, Organizator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu;
(ii) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Uczestnik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Uczestnik powinien wówczas wskazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Organizatora danych objętych sprzeciwem. Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże nadrzędność własnych podstaw przetwarzania;
e. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. Uczestnik może otrzymać od Organizatora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Organizatorowi na podstawie umowy lub zgody;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
13. Prawa, o których mowa w ust. 12 lit. a – f powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
a. w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”; lub
b. drogą e-mail na adres [email protected],
c. a prawa, o którym mowa w § 5 ust. 9 lit. a Regulaminu również poprzez wysłanie przez Uczestnika SMS-a na numer 8065 (wysłanie SMS-a jest bezpłatne).
14. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”.
15. W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania mogą zostać, za jego zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, opublikowane w czasopiśmie „Chwila dla Ciebie”.
16. Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl.