REGULAMIN PLEBISCYTU„SUPERPRODUKT CZYTELNICZEK ŚWIATA KOBIETY 2023”

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie „SUPERPRODUKT Czytelniczek Świata Kobiety 2023” ogłoszonym na łamach numeru 2/2024 czasopisma „Świat Kobiety” oraz na stronie superprodukt.pl (zwanym dalej „Plebiscytem”).
 2. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.
 4. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 5. Udział w Plebiscycie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych. Nagrody przewidziane w Plebiscycie przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
  a) pracowników oraz współpracowników Organizatora,
  b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
  c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 6. Szczegóły dotyczące Plebiscytu, zasady głosowania oraz określenie nagród, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą na łamach czasopisma i na stronie internetowej wymienionych w ust. 1 powyżej.
 7. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania Czytelniczek ulubionego produktu lub serii produktów spośród zgłoszonych do konkursu Superprodukt Świata Kobiety 2023 i zaprezentowanych na stronie superprodukt.pl. Nagroda Czytelniczek Superprodukt Świata Kobiety 2023 przyznana zostanie produktowi/serii produktów/usłudze, na które Uczestnicy oddadzą największą liczbę głosów.

§ 2
Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

 1. Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które zagłosują w Plebiscycie za pomocą formularza internetowego zamieszczonego na stronie internetowej superprodukt.pl. Uczestnicy mogą głosować na produkty w podkategoriach:
  KOSMETYKI – Pielęgnacja twarzy – kosmetyki popularne
  KOSMETYKI – Pielęgnacja twarzy – kosmetyki specjalistyczne
  KOSMETYKI – Pielęgnacja twarzy – kosmetyki apteczne
  KOSMETYKI – Pielęgnacja delikatnych partii twarzy
  KOSMETYKI – Ciało – kosmetyki popularne
  KOSMETYKI – Ciało – kosmetyki specjalistyczne
  KOSMETYKI – Ciało – kosmetyki apteczne
  KOSMETYKI – Pielęgnacja włosów
  KOSMETYKI – Kosmetyki dla mężczyzn
  KOSMETYKI – Zapachy
  KOSMETYKI – Makijaż

ZABIEGI KOSMETYCZNE

HOTELE I SPA

ARTYKUŁY HIGIENICZNE

BEZ RECEPTY – Wyroby medyczne
BEZ RECEPTY – Suplementy diety

ŻYWNOŚĆ – Dania do szybkiego przygotowania
ŻYWNOŚĆ – Produkty dietetyczne
ŻYWNOŚĆ – Dodatki i przyprawy

DOM – Praktyczny, piękny, wygodny
DOM – Chemia gospodarcza
DOM – Pielęgnacja roślin i zwierząt

MODA I STYL – Odzież i dodatki

DLA DZIECI – Kosmetyki i artykuły higieniczne
DLA DZIECI – Artykuły wspierające rozwój
DLA DZIECI – Żywność

 1. Laureatem Plebiscytu zostanie produkt lub seria produktów, na którą zostanie oddana największa liczba głosów w głosowaniu internetowym na stronie superprodukt.pl.
 2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się za pomocą formularza zamieszczonego na stronie superprodukt.pl. Uczestnicy mogą zadecydować, że nie biorą udziału w losowaniu nagrody.
 3. Głosować można w okresie od dnia 12 stycznia 2024 roku od godz. 00:00:00 do dnia 8 lutego 2024 roku do godz. 23:59:59. Oddanie głosu uznaje się za dokonane w chwili odnotowania formularza internetowego w systemie Organizatora.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie jeden raz za pomocą formularza do głosowania, oddając jeden głos w każdej podkategorii, nie ma jednak obowiązku głosowania w każdej podkategorii. Oznacza to, że minimalna liczba głosów oddanych w Plebiscycie wynosi 1, a maksymalna liczba głosów oddanych w Plebiscycie to 26.
 5. Prawidłowe głosowanie polega na zagłosowaniu za pomocą formularza zamieszczonego na stronie superprodukt.pl, z uwzględnieniem postanowień ust. 8 poniżej, w następujący sposób:
  a) oddaniu głosu, wypełniając prawidłowo formularz głosowania, co oznacza wskazanie jednej nominacji w co najmniej jednej z podkategorii,
  b) wybraniu opcji uczestniczenia w losowaniu nagrody, zaznaczając w formularzu odpowiednią odpowiedź „tak” lub „nie”,
  c) w przypadku wybrania „tak” – tj. opcji uczestniczenia w losowaniu nagrody – uwierzytelnieniu poprzez przepisanie kodu wysłanego za pomocą SMS na podany przez Uczestnika numer telefonu.
 6. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3 powyżej wśród Uczestników Plebiscytu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe opisane w § 3 Regulaminu.
 7. Losowanie nagród odbędzie się w terminie do dnia 28 lutego 2024 roku i będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowo wypełnionemu formularzowi zostanie przydzielony jeden numer porządkowy, z wyjątkiem tych formularzy, w których Uczestnicy zaznaczyli, że nie chcą brać udziału w losowaniu nagrody. Spośród tych numerów porządkowych Organizator wylosuje tyle numerów, ile nagród zostało przewidzianych w Plebiscycie. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, który Uczestnik podał, głosując za pomocą formularza zamieszczonego na stronie superprodukt.pl.
 8. Osoby uprawnione do odbioru nagrody zostaną powiadomione o tym fakcie przez Organizatora telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, który Uczestnik podał, głosując za pomocą formularza) w terminie 7 dni roboczych od dnia wylosowania nagrody (tj. do dnia 8 marca 2024 roku). Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do osoby wylosowanej w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00 polskiego czasu urzędowego (Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 roku o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej). Próba uzyskania połączenia z osobą wylosowaną podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
 9. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Organizator zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 10. W przypadku wygranej, imię i nazwisko osób nagrodzonych w Plebiscycie oraz miejscowość ich zamieszkania mogą zostać opublikowane w serwisie sprawdzone.pl i/lub w miesięczniku „Świat Kobiety” w terminie do 15 marca 2024 roku, na co Uczestnicy wyrażają zgodę w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności polegającej na przystąpieniu do Plebiscytu.
 11. Tytuł „Superprodukt Czytelniczek Świata Kobiety 2023” przyznany zostanie temu produktowi lub serii produktów, na którą zostanie oddana największa liczba głosów we wszystkich podkategoriach.

§ 3
Nagrody w Plebiscycie
Z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 3 Regulaminu, wśród Uczestników Plebiscytu zostaną rozlosowane następujące nagrody:
1 odkurzacz bezprzewodowy Kobold VK7 Vorwerk o wartości 7 235 zł
3 zestawy srebrnej biżuterii W. Kruk, każdy o wartości 448 zł
Nagrody będą opisane przez Organizatora w materiałach informacyjnych dotyczących Plebiscytu.

§ 4
Komisja
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów oddanych za pomocą formularza zamieszczonego na stronie superprodukt.pl, prawidłowego wyboru Laureatów Plebiscytu, a także wylosowania osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 5
Odbiór Nagród

 1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem Nagrody Organizator obliczy, pobierze/potrąci i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 ust. 9 Regulaminu, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej, nagrody zostaną przesłane pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 2 miesięcy od dnia opublikowania listy laureatów. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody zostaną przesłane w ciągu 2 miesięcy od dnia opłacenia przez Uczestnika ww. podatku.
 3. Nieodebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 6
Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator za pomocą formularza zamieszczonego na stronie superprodukt.pl udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do aplikacji niniejszego Plebiscytu, która umożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w Plebiscycie.
 3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  a) komputerem z internetową przeglądarką www obsługującą technologie JavaScript,
  b) połączeniem z siecią Internet,
  c) poprawnie skonfigurowaną pocztą elektroniczną.
 4. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
 5. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
  a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,
  b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
 6. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się z chwilą opuszczenia strony superprodukt.pl.
 8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Plebiscyt może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.
 3. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. Warszawa, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „Superprodukt Czytelniczek Świata Kobiety 2023”) w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku.
 4. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123.
 6. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane:
  a) w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jego prawidłowego przeprowadzenia, wydania przyznanych nagród,
  b) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dóbr i usług Administratora, w tym profilowania i segmentacji wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora realizowanego w ramach usprawiedliwionego celu Administratora Danych a także na zasadzie i zgodnie z treścią zgody Uczestnika o ile Uczestnik taką zgodę wyraził,
  c) zestawiane w celu wykrywania nadużyć, zabezpieczenia prawidłowości przebiegu Plebiscytu, statystyki i raportowania wewnętrznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) b), c) i f) RODO.
 7. Dane osób nagrodzonych w Plebiscycie przetwarzane będą przez 6 lat. Dane Uczestników przetwarzane będą przez 180 dni.
 8. W toku przetwarzania danych Uczestników możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców:
  a) operatorom systemu informatycznego,
  b) dostawcom,
  c) podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu: marketingu, reklamy, obsługi klienta, partnerom współpracującym w ramach kampanii marketingowych.
 9. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”.
 10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach opisanych w ust. 10 lit. e) poniżej. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wniesieniem sprzeciwu.
 11. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo do żądania:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii);
  b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Jeżeli Twoim zdaniem Administrator nie ma podstaw do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zażądać usunięcia dotyczących Cię danych osobowych;
  d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, tj. możesz żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem Administrator dysponuje nieprawidłowymi danymi osobowymi, przetwarza je bezpodstawnie; lub kiedy nie chcesz, by Twoje dane osobowe zostały usunięte, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO:
 • sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu,
 • sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wówczas wskazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych objętych sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże nadrzędność własnych podstaw przetwarzania;
  f) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe;
  g) Organizator nie przekazuje danych Uczestników ani osób nagrodzonych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych;
  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
 1. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej www.regulaminy.pl oraz na stronie superprodukt.pl