Regulaminy.pl

Srebrne Jabłka PANI 2021 – głosowanie w plebiscycie ONLINE

Drukuj

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie „Srebrne Jabłka PANI 2021” ogłoszonym na łamach serwisu twosjstyl.pl (zwanym dalej „Plebiscytem”).
2. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000881250 (zwana dalej „Organizatorem”), wydawca czasopisma PANI i serwisu twojstyl.pl
3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu. Celem Plebiscytu jest poznanie opinii czytelników/internautów w sposób zapewniający maksymalną reprezentatywność.
4. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) poprzez oddanie głosu wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Udział w Plebiscycie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego we wszystkich sieciach telefonii komórkowej.
6. Nagrody przewidziane w Plebiscycie mogą otrzymać Uczestnicy, z wyłączeniem: a) pracowników oraz współpracowników Organizatora, b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu, c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
7. Szczegóły dotyczące Plebiscytu, zasady głosowania oraz określenie nagród, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą na łamach serwisu twojstyl.pl.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

1. Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które zagłosują w Plebiscycie.
2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie twojstyl.pl. Uczestnicy mogą zadecydować, że nie biorą udziału w losowaniu nagrody.
3. Głosować można w okresie od dnia 23 listopada 2021 roku od godz. 00:00:00 do dnia 16 grudnia 2021 roku do godz. 23:59:59. Oddanie głosu uznaje się za dokonane w chwili odnotowania formularza internetowego w systemie Organizatora.
4. Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie jeden raz za pomocą formularza do głosowania.
5. Prawidłowe głosowanie polega na zagłosowaniu za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie twojstyl.pl, z uwzględnieniem postanowień ust. 8 poniżej, w następujący sposób:
a) oddaniu głosu wypełniając prawidłowo formularz głosowania co oznacza wskazanie jednej nominacji,
b) uwierzytelnieniu poprzez przepisanie kodu wysłanego za pomocą SMS na podany numer telefonu,
c) w przypadku, wybrania opcji uczestniczenia w losowaniu nagrody, zaznaczając w formularzu odpowiednią odpowiedź „tak” lub „nie”.
6. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najbardziej wyjątkowej Pary Roku 2021. Powyższa para wybrana zostanie spośród par prezentowanych w cyklu „Partnerzy” na łamach miesięcznika PANI w 2021 roku. Para Roku 2021 wyłoniona zostanie w drodze głosowania internetowego czytelników/internautów.
7. Uczestnicy głosują na kandydatury wyjątkowych par zaprezentowanych na łamach 12/2021 numeru PANI oraz w serwisie twojstyl.pl
8. Tytuł Pary Roku 2021 przyznany zostanie tej parze, na którą zostanie oddana największa liczba głosów. Miejsce drugie i trzecie zostanie przyznane kolejnym parom, na które zostały oddane głosy pod względem największej liczby w dalszej kolejności. Pary, o których mowa powyżej, zwane są dalej „Laureatami”.
9. Laureaci Plebiscytu wyłonieni zostaną w terminie do dnia 17 grudnia 2021 roku.
10. Ogłoszenie wyników Plebiscytu zostanie opublikowane na łamach 02/2022 numeru miesięcznika „PANI” oraz na stronie www.pani.pl i twojstyl.pl
11. Z uwzględnieniem postanowień ust. 5 powyżej wśród Uczestników Plebiscytu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe opisane w § 3 Regulaminu.
12. Losowanie nagród odbędzie się w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku i będzie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu prawidłowo wypełnionemu formularzowi zostanie przydzielony jeden numer porządkowy, z wyjątkiem tych formularzy, w których Uczestnicy zaznaczyli, że nie chcą brać udziału w losowaniu nagrody. Spośród tych numerów porządkowych Organizator wylosuje tyle numerów, ile nagród zostało przewidzianych w Plebiscycie. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, który Uczestnik podał głosując za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie twojstyl.pl.
13. Osoby uprawnione do odbioru nagrody zostaną powiadomione o tym fakcie przez Organizatora telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, który Uczestnik podał głosując za pomocą formularza) w terminie 3 dni roboczych od dnia wylosowania nagrody (tj. do dnia 5 stycznia 2022 roku). Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do osoby wylosowanej w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00 polskiego czasu urzędowego (Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej). Próba uzyskania połączenia z osobą wylosowaną podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
14. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Organizator zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniona osoba uprawniona do nagrody, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
15. W przypadku wygranej, imię i nazwisko osób nagrodzonych w Plebiscycie oraz miejscowość ich zamieszkania – za ich zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 13 powyżej – mogą zostać opublikowane w serwisie twojstyl.pl.

§ 3
Nagrody w Plebiscycie

Z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 5 Regulaminu, wśród Uczestników Plebiscytu zostaną rozlosowane następujące nagrody:
a) 3 zestawy dwóch zapachów damskich marki Jardin Bohème: Escapade Exotique Eau de Parfum 50 ml i Escapade Solaire Eau de Parfum 50 ml – każdy o wartości 255 zł brutto;
b) 5 kompletów srebrnej biżuterii z autorskiej kolekcji Preludium W.KRUK. Wyjątkowe kolczyki oraz wisiorek inspirowane pięknem kolibra, zdobione mieniącymi się, barwnymi cyrkoniami – każdy o wartości 478 zł brutto;
c) 5 chust W.KRUK z autorskiej kolekcji biżuterii i akcesoriów MEA Magdy Mołek dla W.KRUK. Chusta z jedwabiu naturalnego zachwyca wielobarwnym wzorem inspirowanym motywem życiowej drogi. Elegancki i nowoczesny dodatek sygnowany W.KRUK – każda o wartości 579 zł brutto;
d) 3 torebki z autorskiej kolekcji biżuterii i akcesoriów MEA Magdy Mołek dla W.KRUK. Torebka typu cross body w głębokim odcieniu wina, wykonana z największą precyzją z najwyższej jakości materiałów i naturalnej skóry licowej. Torebkę ozdobiono emblematem W.KRUK oraz okuciami w kolorze złotym – każda o wartości 899 zł brutto;

§ 4 Komisja

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów oddanych za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie twojstyl.pl, prawidłowego wyboru Laureatów Plebiscytu, a także wylosowania osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

§ 5 Laureat Plebiscytu

1. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają wyjątkową nagrodę, statuetkę Srebrne Jabłko, marki W.KRUK.
2. Laureaci Plebiscytu zostaną powiadomieni telefonicznie o przyznaniu nagrody.
3. Statuetka zostanie do Laureata Plebiscytu przesłana kurierem lub wręczona osobiście przez przedstawiciela Organizatora.

§ 6 Odbiór Nagród

1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnioną do ich odbioru osobę nagrodzoną. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem nagrody Organizator obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 ust. 13 powyżej Organizator poinformuje osobę nagrodzoną o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez osobę nagrodzoną kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia osoby nagrodzonej o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
2. Sposób (tj. miejsce i termin) przekazania nagrody osobie nagrodzonej ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 ust. 13 powyżej. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej nagroda zostanie wydana osobie nagrodzonej w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku.
3. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 7 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Organizator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Organizator za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie twojstyl.pl udostępnia Uczestnikom usługę polegająca na dostępie do aplikacji niniejszego Plebiscytu, która umożliwia Uczestnikowi wzięcie udziału w Plebiscycie.
3. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a) komputerem z internetową przeglądarką www obsługującą technologie JavaScript,
b) połączeniem z siecią Internet,
c) poprawnie skonfigurowaną pocztą elektroniczną.
4. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
5. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
a) kodowanie transmisji danych protokołem SSL z podpisanym kluczem,
b) zabezpieczenie bazy danych przed niepowołanym dostępem.
6. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonej w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się z chwilą opuszczenia strony www.twojstyl.pl.
8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Plebiscyt może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.
3. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. j. Warszawa, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „Srebrne Jabłka 2021 PANI) w terminie do dnia 17 stycznia 2022 roku.
4. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123.
6. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane:
a) w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jego prawidłowego przeprowadzenia, wydania przyznanych nagród,
b) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dóbr i usług Administratora, w tym profilowania i segmentacji wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora realizowanego w ramach usprawiedliwionego celu Administratora Danych a także na zasadzie i zgodnie z treścią zgody Uczestnika o ile Uczestnik taką zgodę wyraził,
c) zestawiane w celu wykrywania nadużyć, zabezpieczenia prawidłowości przebiegu Plebiscytu, statystyki i raportowania wewnętrznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) b), c) i f) RODO.
Dane osób nagrodzonych w Plebiscie przetwarzane będą przez 6 lat. Dane Uczestników przetwarzane będą przez 180 dni.
7. W toku przetwarzania Twoich danych możemy przekazywać je następującym kategoriom odbiorców:
a) operatorom systemu informatycznego,
b) dostawcom,
c) podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu: marketingu, reklamy, obsługi klienta, partnerom współpracującym w ramach kampanii marketingowych.
8. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: [email protected] lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, z dopiskiem „Na ręce IOD”.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach opisanych w ust. 10 lit. e) poniżej. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wniesieniem sprzeciwu.
10. Każdy, kto podał Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo do żądania:
a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii);
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Jeżeli Twoim zdaniem Administrator nie ma podstaw do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz zażądać usunięcia dotyczących Cię danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, tj. możesz żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem Administrator dysponuje nieprawidłowymi danymi osobowymi, przetwarza je bezpodstawnie; lub kiedy nie chcesz, by Twoje dane osobowe zostały usunięte, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO:
– sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu,
– sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wówczas wskazać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych objętych sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wykaże nadrzędność własnych podstaw przetwarzania;
f) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe;
g) Organizator nie przekazuje danych Uczestników ani Laureatów poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

11. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej www.regulaminy.pl oraz w serwisie twojstyl.pl.