Regulaminy.pl

Regulamin Konkursu „Przyślij fotkę”

Drukuj

Regulamin Konkursu „Przyślij fotkę”

 

 • 1
  Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w cyklicznym konkursie „Przyślij fotkę” (zwanym dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132, NIP 527-26-44-323 (dalej „Organizator”).
 3. Organizator oświadcza, że ogłoszenia o kolejnych częściach Konkursu będą publikowane w kolejnych numerach czasopisma „Chwila dla Ciebie” aż do odwołania.
 4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 5. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”). Nagrody, o których mowa poniżej przysługują Uczestnikom z wyłączeniem:
  1. pracowników oraz współpracowników Organizatora;
  2. innych niż wymienione w lit. a osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
  3. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a i b powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu;

 

 1. Celem Konkursu jest wybranie najciekawszych zdjęć połączonych z notatką, nadesłanych przez czytelników czasopisma „Chwila dla Ciebie”.

 

 • 2
  Komisja Konkursowa

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, wyboru zdjęć do publikacji oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powołał Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą: Jarosław Mrozek (Redaktor Naczelny „Chwila dla Ciebie”), Agnieszka Walczak (Z-ca Redaktora Naczelnego „Chwila dla Ciebie”) oraz Izabela Żukowska (redaktor „Chwila dla Ciebie”). W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Komisji Konkursowej Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.

 • 3
  Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 1. Udział w Konkursie polega na:
 2. przesłaniu przez Uczestnika maksymalnie trzech ciekawych zdjęć związanych z tematem opublikowanym w materiałach promocyjnych danej części Konkursu. Do zdjęć należy dołączyć informację kto jest na zdjęciach oraz dane Uczestnika tj. imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy;
 3. załączeniu podpisu lub anegdoty do zdjęcia;
 4. udzieleniu Organizatorowi zgody na publikację w czasopiśmie „Chwila dla Ciebie” wybranego przez Komisję Konkursową zdjęcia oraz jego odpowiedniego opisu.
 5. Zdjęcia należy nadsyłać na adres „Chwila dla Ciebie”, ul. Motorowa 1, 04–035 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs” albo emailem na adres foto@chwiladlaciebie.pl. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie każdorazowo określonym przez Organizatora w materiałach promocyjnych Konkursu.
 6. Z puli nadesłanych w danej części Konkursu zdjęć Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze zdjęcia, które zostana opublikowane.
 7. W każdej części Konkursu Laureaci otrzymają nagrody pieniężne – 50 zł.

Łączna pula nagród w każdej części Konkursu to 250 zł.

 1. Uczestnik zapewnia i gwarantuje, że nadesłane zdjęcia wolne będą od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności nie będą naruszały praw autorskich, praw pokrewnych oraz praw do znaków towarowych ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
 2. Uczestnik, któremu pod nadzorem Komisji Konkursowej, zostanie przyznana nagroda w Konkursie zostanie powiadomiony o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia przyznania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do Uczestników w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym Uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
 3. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika, którego zdjęcie i anegdota wybrane zostały przez Komisję Konkursową. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 • 4
  Odbiór Nagród

  1. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgonie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem Nagrody obliczy, potrąci i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym.

  2. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Podatek wynosi 10% od wartości nagrody 2000 zł brutto. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie nagród nastąpi wyłącznie po potrąceniu przez Organizatora podatku (zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

  3. Sposób przekazania nagrody Laureatowi (przekaz pocztowy/przelew na rachunek bankowy) ustalony zostanie podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej nagrody zostaną wysłane do Laureatów Konkursu w terminie 30 dni po opublikowaniu nagrodzonych zdjęć.

  4. Nieodebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

 • 5
  Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
 2. Reklamacje związane z przebiegiem konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k. 04-035 Warszawa, ul. Motorowa 1 w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zakończenia kazdej części konkursu. Reklamacje związane z konkursu rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

  3. Konkurs może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania konkursu.

  5. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach konkursu.

  6. Uczestnik Konkursu w szczególności nie powinien:
  a. naruszać prawa innych Uczestników do brania udziału w Konkursie;
  b. korzystać z Konkursu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w ramach Konkursu usług.

  7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest akcją charytatywną i jako taka nie będzie nigdzie promowana.

  8.Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, jej prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez 6 lat.
  Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

  9. Organizator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a. publikacji na łamach czasopisma danych osobowych Laureata Konkursu za zgodą Laureata (art. 6 ust.1 lit. a) RODO)
  b. organizacji i przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  c. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze w związku z jego działalnością, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  d. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  e. wewnętrznych celów administracyjnych Organizatora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego i przeciwdziałaniu nadużyciom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  f. w wypadku podjęcia przez Organizatora takiej decyzji – w celu marketingu i promocji usług oferowanych przez Organizatora, jako realizacji uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie zgody przed jego wniesieniem.

  11. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny:
  a. do realizacji praw wynikających z udziału w Konkursie (dane Laureatów przetwarzane będą przez 6 lat)
  b. do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art.6 ust.1 lit. f RODO

  12. Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.

  13. Każdej osobie, która podała dane osobowe przysługuje prawo:
  a. dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
  b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Organizatorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego;
  f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
  g. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
  Prawa o których mowa w punkcie 16 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:
  – w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. Z o.o., ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa; lub
  – drogą e-mail na adres IOD@bauer.pl,
  – a prawa, o którym mowa w § 1 ust. 8 Regulaminu również poprzez wysłanie przez Uczestnika SMS-a na numer 8065 (wysłanie SMS-a jest bezpłatne)
  Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

  14. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych: IOD@bauer.pl lub adres korespondencyjny: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp.k. ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa.

  15. W przypadku wygranej imię i nazwisko Laureata oraz miejscowość jego zamieszkania mogą zostać, za jego zgodą wyrażoną podczas rozmowy telefonicznej, opublikowane na łamach „Chwili dla Ciebie”.

  16. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.regulaminy.pl