Regulaminy.pl

Regulamin plebiscytu „SUPERPRODUKT Czytelniczek Świata Kobiety 2018”

Drukuj

 

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w plebiscycie „SUPERPRODUKT Czytelniczek Świata Kobiety 2018″ ogłoszonym na łamach numeru 2/2019 czasopisma „Świat Kobiety” (zwanym dalej „Plebiscytem”).
2. Organizatorem Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Motorowej 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.
4. Osoba biorąca udział w Plebiscycie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Udział w Plebiscycie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci operatora telefonii komórkowej tj. T-MOBILE, PLUS, ORANGE, PLAY. Nagrody przewidziane w Plebiscycie przysługują Uczestnikom, z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora,
b) innych niż wymienione w lit. a) osób, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,
c) osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) i b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
6. Szczegóły dotyczące Plebiscytu, zasady głosowania oraz określenie nagród, jak również czas trwania Plebiscytu podane będą na łamach czasopisma wymienionego w ust. 1 powyżej.

 

§ 2
Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

 

1. Uczestnikami Plebiscytu są osoby, które zagłosują w Plebiscycie za pomocą SMS-ów. Głosować można w okresie od dnia 02.01.2019 roku od godz. 00:00:00 do dnia 04.02.2019 roku do godz. 23:59:59.
2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania Czytelniczek spośród 440 produktów zgłoszonych do konkursu „SUPERPRODUKT Świata Kobiety 2018″, ulubionego produktu Czytelniczek w 2018 roku.
3. Produkty, na które można będzie głosować, zostaną zaprezentowanie na łamach czasopisma „Świat Kobiety” w wydaniu nr 2/2019.
4. Prawidłowe głosowanie polega na przesłaniu SMS-a na numer 7265 o treści SK.SUPER. numer wybranego produktu (wg wzoru opisanego w materiałach informacyjnych dotyczących Plebiscytu)
5. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS równy jest kwocie 2,46 zł brutto.
6. Tytuł ulubionego produktu Czytelniczek „SUPERPRODUKT Czytelniczek Świata Kobiety 2018″ zostanie przyznany produktowi, na który zostanie oddana największa liczba głosów. Ulubiony produkt Czytelniczek zostanie zaprezentowany na łamach numeru 04/2019 czasopisma „Świat Kobiety”.
7. Wśród Uczestników Plebiscytu rozlosowane zostaną nagrody – 2 vouchery od NO NAME LUXURY HOTEL & SPA dla 2 osób (3 noclegi, 2 kolacje, 2 śniadania, 2 półgodzinne masaże, dostęp do Medical Beauty & Spa (każdy o wartości 1990 złotych), które będą opisane przez Organizatora w materiałach informacyjnych dotyczących Plebiscytu.
8. Losowanie nagród odbędzie się w terminie do dnia 15 lutego 2019 roku i zostanie przeprowadzone w następujący sposób: każdemu SMS-owi zostanie przydzielony numer porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych Komisja wylosuje tyle numerów, ile nagród zostanie przewidzianych w Plebiscycie. Na podstawie wylosowanych numerów porządkowych, odszukane zostaną numery telefonów komórkowych, z których zostały wysłane SMS-y.
9. Osoby uprawnione do odbioru nagród zostaną powiadomione o tym fakcie przez Organizatora telefonicznie (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał SMS, w terminie 15 dni od dnia wylosowania nagrody. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do osób wylosowanych w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z osobą wylosowaną podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.
10. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z nagrody, prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

 

§ 3
Komisja

 

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Plebiscytu, a w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości procesu ustalania wyników liczenia głosów oddanych przez SMS-y oraz wylosowania osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Ponadto nadzór na procesem ustalania wyników głosowania będzie sprawowało Jury konkursu „SUPERPRODUKT Świata Kobiety 2018″.

 

§ 4
Odbiór Nagród

 

1. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru Laureata. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. W przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem Nagrody Organizator obliczy, pobierze/potrąci i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto nagrody. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 2 ust. 9 Regulaminu, Organizator poinformuje Laureata o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym. Niewpłacenie przez Laureata kwoty podatku od nagrody rzeczowej w terminie 14 dni od daty powiadomienia Laureata o nagrodzie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej, nagrody zostaną przesłane w paczce pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 2 miesięcy od dnia zakończenia głosowania. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody zostaną przesłane w ciągu 2 miesięcy od dnia opłacenia przez Uczestnika ww. podatku.
3. Nieodebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

 

§ 5
Postanowienia końcowe

 

1. Uczestnictwo w Plebiscycie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej obsługiwanych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o., Polską Telefonię Komórkową Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 Sp. z o.o. zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
2. Do uczestnictwa w Plebiscycie nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
3. Plebiscyt może być prowadzony tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Plebiscytu.
5. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Plebiscycie.
6. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać listownie pod adres Organizatora: Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie 04-035, ul. Motorowa 1, z dopiskiem „SUPERPRODUKT Czytelniczek Świata Kobiety 2018” w terminie do dnia 29 marca 2019 roku.
7. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
8. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, tel. (22) 51 70 123. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przystąpienia do Plebiscytu, jego prawidłowego przeprowadzenia i przyznania nagród. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji praw wynikających z udziału w Plebiscycie. Każdej osobie, która podała dane przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przekazanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
9. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Plebiscytu są dostępne na stronie internetowej www.regulaminy.pl, oraz w siedzibie Organizatora.